دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 26743
تعداد نوشته ها : 4
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب

 

 

پيمان شيکاگو در چهار قسمت و بيست و دو فصل تنظيم شده که شامل 96 ماده مي باشد و در تاريخ 4/4/1947 با توجه به بند ب ماده 91 اين پيمان با تصويب از طريق بيست و شش کشور عضو لازم الاجرا گرديده است. اصل پيمان شيکاگو به صورت ذيل مي باشد:

 

 پيمان شيکاگو

قسمت اول هوانوردي

فصل اول اصول کلي و اجراي پيمان

ماده 1

کشورهاي عضو پيان حق حاکميت تام و مطلق هر يک از کشورهاي عضو پيمان نسبت به فضاي هوايي آن کشور را به رسميت مي شناسند.

ماده 2

خاک کشور (قلمرو): در مورد اين پيمان خاک يک کشوري عبارت خواهد بود از مناطق زميني و آبهاي ساحلي متصل به آن که در تحت سلطه و اختيار و حمايت يا قيوميت آن کشور باشد.

ماده 3

 هواپيماهاي کشوري و دولتي:

 الف) اين پيمان فقط به هواپيماهاي کشوري تعلق دارد و ربطي به هواپيماهاي دولتي ندارد.

ب) هواپيماهايي که در سرويس هاي ارتش و گمرک و شهرباني بکار مي روند جزء هواپيماهاي دولتي محسوب مي گردند.

ج) هيچيک از هواپيماهاي دولتي کشورهاي عضو پيمان حق ندارد بدون تحصيل اجازه از طريق عقد قرارداد و غيره و با رعايت مفاد و شرايط آن بر فراز خاک کشور ديگر پرواز کند يا در آن فرود آيد.

د) کشورهاي عضو پيمان تعهدي مي نمايند که در موقع وضع مقررات جهت هواپيماهاي دولتي خود توجه لازم به امر بي خطري و جلوگيري از مخاطرات هوايي هواپيماهاي کشوري مبذول دارند.

ماده 4

 سوء استفاده از هواپيمايي کشور: هر يک از کشورهاي عضو پيمان موافقت مي نمايد که هواپيمايي کشوري را براي هيچ منظوري که با مقاصد اين پيمان منافات داشته باشد به کار نبرد.

فصل دوم- پرواز بر فراز خاک کشورهاي عضو پيمان

ماده 5

حق پرواز خارج از برنامه منظم: هريک از کشورهاي عضو پيمان موافقت مي نمايد که کليه هواپيماهاي ساير کشورهاي عضو پيمان که به امور هوايي بين المللي از روي برنامه منظم اشتغال ندارند حق داشته باشند با رعايت مواد مندرج در اين پيمان بدون تحصيل اجازه قبلي و مشروطه به اينکه کشور مزبور در مورد لزوم حق صدور دستور فرود آمدن آنها را داشته باشد به د اخل خاک آن کشور پرواز نموده يا بدون توقف از فراز خاک آن عبور نمايد و يا اينکه بدون منظور بهره برداري در آن فرود آيند. با وجود اين هر يک از کشورهاي عضو پيمان اين حق را براي خود محفوظ مي دارد که به منظور تامين بي خطري پرواز هواپيماهايي را که قصد پرواز بر فراز نواحي صعب العبور يا مناطقي که از داشتن وسائل هوانوردي کافي محروم هستند مکلف سازد در خط سيرهايي که براي آنها تعيين مي کند پرواز نمايند يا اجاز مخصوص براي اين قبيل پروازها تحصيل نمايند.

هواپيماهايي که به منظور بردن يا پياده کردن مسافر و يا بار يا پست براي استفاده يا کرايه در سرويس هايي غير از سرويس منظم هواپيمايي اشتغال داشته باشند با رعايت شرايط مندرج در ماده 7 اين پيمان نيز حق خواهند داشت مسافر و بار يا محمولات پستي را حمل و يا پياده نمايند مشروط به اينکه حق وضع مقررات و شرايط و محدوديت هاي لازمه براي کشوري که امور مزبور در آنجا انجام مي گردد محفوظ بماند.

ماده 6

 سرويس هاي منظم هوايي: هيچ يک از سرويس هاي منظم هواپيمايي بين المللي حق ندارد بر فراز يا داخل خاک يکي از کشورهاي عضو پيمان بکار مشغول گردد مگر با اجازه مخصوص يا اختيارات ديگري که از طرف آن کشور داده شده و با مراعات شرايطي که در اجازه نامه يا اختيارات مزبور قيد گرديده است.

ماده 7

کابوتاژ: هر يک از کشورهاي عضو پيمان حق خواهد داشت از صدور اجازه به هواپيماهاي ساير کشورهاي عضو پيمان که قصد داشته باشنددر داخل خاک کشور مزبور از نقليه اي به نقطه ديگر مسافر يا بار و پست به منظور استفاده يا کرايه حمل کنند خودداري نمايد.

هر يک از کشورهاي عضو پيمان تعهد مي نمايد هيچگونه قراردادي که مخصوصاً يک چنين امتيازي را به طور انحصار به هر يک از کشورهاي ديگر يا شرکت هاي هواپيمايي کشورهاي ديگر اعطا مي کند منعقد ننمايد و نيز از تحصيل يک چنين امتيازي بطور انحصاري از هر کشور ديگر اجتناب نمايد.

ماده 8

هواپيماهاي بدون خلبان: پرواز هيچيک از هواپيماهاي بدون خلبان که مستقلاً بدون داشتن خلبان قادر به پروازند بر فراز خاک هر يک از کشورهاي عضو پيمان بدون اجازه مخصوص از آن کشور و رعايت نکات مندرج در اجازه نامه مزبور مجاز نخواهد بود. هر يک از کشورهاي عضو متعهد مي شود پرواز اين قبيل هواپيماها را در مناطقي که براي پرواز هواپيماهاي کشوري آزاد اعلام گرديده تحت نظارت و کنترل لازم قرار دهد که مانع از بروز خطرات احتمالي به هواپيماهاي کشوري گردد.

ماده 9

 نواحي ممنوع:

الف) هر يک از کشورهاي عضو پيمان ممکن است از نقطه نظر ضرورت ارتش يا تامين سلامتي عمومي پرواز هواپيماهايي ساير کشورها را در مناطق معيني از خاک کشور خود به طور متحدالشکل و متساوي محدود يا ممنوع نمايد. مشروط به اينکه بين هواپيماهاي خود که در سرويس هواپيمايي بين المللي که از روي برنامه منظم انجام وظيفه مي کنند و هواپيماهاي ساير کشورهاي عضو پيمان که به همين امر اشتغال دارند امتيازي قايل نگردد. وسعت و موقعيت نواحي ممنوع بايد به نحوي باشد که بي جهت باعث اختلال امور هوانوردي نشود. شرح نواحي ممنوع در خاک يک کشور عضو و همچنين تغييرات بعدي که در آن داده شود بايد هرچه زودتر به ساير کشورهاي عضو پيمان و نيز به سازمان هواپيمايي بين المللي کشوري ابلاغ گردد.

ب) همچنين هر يک از کشورهاي عضو پيمان اين حق را براي خود محفوظ مي دارد که در موارد استثنايي يا در مواقع ضروري و اضطراري يا به منظور حفظ سلامت عمومي فوراً اقداماتي به طور موقت براي محدود ساختن يا ممنوع کردن پرواز بر فراز تمام يا قسمتي از خاک کشور خود معمول دارد مشروط به اينکه اينگونه ممنوعيت ها و محدوديت ها بدون قائل شدن وجه امتيازي در مورد مليت هواپيماهاي کليه کشورها به موقع اجرا گزارده شود.

ج) هر يک از کشورهاي عضو پيمان مي تواند تحت مقرراتي که ممکن است وضع نمايد از کليه هواپيماهايي که نواحي پيش بيني شده در بند (الف) و (ب) فوق مي شوند تقاضا نمايد که هرچه زودتر در يک فرودگاه معيني در داخل خاک آن کشور فرود آيند.

ماده10 :

 جز در مواردي که تحت مواد اين پيمان يا طبق اجازه مخصوص هواپيماها مجاز خواهند بود از فراز خاک کشور عضو پيمان بدون فرود آمدن عبور نمايند هر هواپيمايي که وارد خاک يک کشور امضا کننده گردد در صورتي که مقررات آن کشور ايجاب نمايد بايد در فرودگاهي که از طرف آن کشور به منظور بازرسي گمرک و بازرسي هاي ديگر تعيين گرديده است فرود آيد. به همين ترتيب در موقع عزيمت از خاک يک کشور عضو پيمان هواپيماي مزبور بايد از يک فرودگاه گمرکي معين حرکت نمايد شرح کليه فرودگاه هاي گمرکي بايد توسط کشور مزبور براي اطلاع عموم اعلان شود و نيز مراتب به سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري (ايکائو) که تحت قسمت دوم اين پيمان تشکيل شده، ابلاغ گردد و به اطلاع کليه کشورهاي عضو پيمان برسانند.

ماده 11

 موارد اجراي مقررات هوايي: با در نظر گرفتن مفاد و شرايط اين پيمان قوانين و مقررات يک کشور عضو پيمان در خصوص ورود هواپيمايي در سرويس هوانوردي بين المللي مربوط به بهره برداري و هوانوردي هواپيما مادامي که در داخل خاک آن کشور مي باشد بايد در مورد هواپيماهاي کليه کشورهاي امضا کننده اين پيمان بدون تبعيض و بدون قائل شدن وجه امتيازي بين مليت آنها اعمال گردد و بايد هواپيماها در موقع ورود و عزيمت و مادامي که در داخل خاک آن کشور مي باشند از قوانين و مقررات مزبور پيروي نمايد.

ماده 12

مقررات هوايي: هر يک از کشورهاي عضو اين پيمان تعهد مي نمايد ترتيباتي اتخاذ نمايد که کليه هواپيماهايي که از فراز خاک آن کشور عبور مي نمايند يا در داخل آن حرکت مي کنند و هواپيماهايي که داراي علامت تابعيت مخصوص بوده در هر نقطه کشور که باشند مقررات و آيين نامه هاي مربوط به پرواز و حرکت هواپيما را که در آن کشور نافذ است رعايت نمايند. هر يک از کشورهاي عضو پيمان تعهد مي نمايد که حتي الامکان آيين نامه هاي خود را در اين خصوص با مقرراتي که تحت اين پيمان مقرر مي گردد وفق داده و يکنواخت نمايد. مقررات بر فراز درياها عيناً همان هايي خواهد بود که تحت اين پيمان وضع و مقرر گرديده است. هريک از کشور عضو پيمان تعهد مي نمايد کليه اشخاص را که از آيين نامه هاي مربوط تخلف و تخطي مي کنند مورد تعقيب قرار دهند.

ماده 13

مقررات مربوط به ورود و ترخيص کالا و مسافر: قوانين و مقررات يک کشور عضو پيمان راجع به ورود و خروج مسافرين و کارکنان يا بار هواپيما از قبيل مقرراتي که مربوط به ورود ترخيص مهاجرت گذرنامه گمرک و قر نطينه مي باشد از طرف مسافرين و کارکنان هواپيما يا به نمايندگي از طرف آنها و همپنين در مورد کالاهاي هواپيما به مجرد ورود به آن کشور و خروج از آن يا هر موقعي که در خاک آن کشور مي باشد لازم الرعايه خواهد بود.

ماده 14

جلوگيري از شيوع امراض: هريک از کشورهاي عضو پيمان موافقت مي نمايد که در مواقع لازمه براي جلوگيري از شيوع و يا تيفوس (مسري) آبله تب زرد طاعون و ساير امراض ساريه به وسيله هواپيما اقدام لازم به عمل آورد و براي اين منظور کشور مزبور يا دواير مربوطه اي که با مقررات بين المللي در مورد امور بهداشتي متعلقه به هواپيما ارتباط دارند به طور دقيق مشورت و مذاکره خواهد نمود اين مذاکرات بايد بدون اينکه صدمه اي به اجراي پيمان هاي موجود بين المللي در اين موضوع که کشور مورد بحث نيز در آن شرکت دارد وارد آورد انجام گيرد.

ماده 15

عوارض فرودگاه و ساير هزينه هاي متشابه: کليه فرودگاههاي واقع در يک کشور عضو پيمان که از طرف هواپيماهاي آن کشور مورد استفاده عمومي قرار مي گيرد بايد تحت شرايط متساوي بروي هواپيماهاي کليه کشورهاي عضو پيمان و با حفظ شرايط مندرج در ماده 48 اين پيمان باز باشد اين شرايط متضمن استفاده هواپيماهاي کليه کشورهاي عضو پيمان از وسائل هوانوردي من جمله سرويس هاي راديويي و هواشناسي که ممکن است براي استفاده عمومي در مورد تامين بي خطري و تسريع امور هوانوردي تهيه گردد خواهد بود. هر عوارضي که از طرف يک کشور عضو پيمان در مورد استفاده هواپيماهاي ساير کشورهاي عضو پيمان از اين فرودگاه ها و وسايل هوانوردي وضع گردد يا اجازه وضع آن داده شود اولاً ميزان آن در مورد هواپيماهايي که طبق برنامه معين به سرويس هاي منظم بين المللي هوايي اشتغال دارند نبايد ميزان آن از مبلغي که توسط هواپيماهاي خود آن کشور که بهمان نوع امور هوايي بين المللي گمارده شده اند پرداخت مي شود، زيادتر باشد. کليه اين قبيل عوارض بايد براي اطلاع عمومي اعلان گرديده و به ايکائو نيز ابلاغ شود مشروط به اينکه در صورت اعتراض يکي از کشورهاي ذينفع به تجديد نظر شوراي بين المللي هواپيمايي کشور باشد که پيشنهادات و نظرياتي نسبت به آن به کشور يا کشورهاي مربوط خواهد داد که مورد توجه قرار دهند. هيچگونه عوارض و حقوق يا هزينه هاي ديگري نبايد از طرف هيچ يک از کشورهاي عضو پيمان در مورد هواپيماهاي کشورهاي ديگر عضو پيمان يا سرنشينان يا اموال آن هواپيماها صرفاً به عنوان حق ورود يا خروج يا عبور از فراز خاک آن کشور وضع گردد.

ماده 16

 بازرسي هواپيماها: مقامات مربوط هر کشور عضو پيمان حق خواهند داشت بدون تاخير بي مورد هواپيماهاي کشورهاي امضا کننده پيمان را در موقع فرود آمدن يا عزيمت مورد تفتيش قرار داده و گواهينامه ها و ساير مدارکي که در اين پيمان مذکور و مقرر گرديده است بازرسي نمايند.

فصل سوم تابعيت هواپيما

ماده 17

 تابعيت هوايما: هواپيماها تابع کشوري خواهند بود که در آنجا به ثبت رسيده باشند.

ماده 18

 ثبت هواپيما در بيش از يک محل: هواپيما نمي تواند قانوناً در بيش از يک محل (کشور) به ثبت برسد ولي ثبت آن ممکن است از کشوري به کشور ديگر تغيير کند.

ماده 19

 قوانين کشوري مربوط به ثبت هواپيما: ثبت يا انتقال هواپيما در هر يک از کشورهاي عضو پيمان بايد بر طبق قوانين و مقررات آن کشور به عمل آيد.

ماده 20

 نقش کردن علائم مشخصه بر روي هواپيما: هر هواپيمايي که به امور حمل و نقل هوايي بين المللي اشتغال دارد بايد داراي علائم تابعيت و ثبت مربوط باشد.

ماده 21

 گزارش امور مربوط به ثبت هواپيماها: هر يک از کشورهاي عضو پيمان تعهد مي نمايد که در صورت تقاضاي هر يک از کشورهاي ديگر عضو پيمان يا سازمان ايکائو اطلاعات مربوط به ثبت و مالکيت هر هواپيماي بخصوصي را که در آن کشور به ثبت رسيده در دسترس آنها بگذارد بعلاوه هر يک از کشورهاي عضو پيمان بايد طبق مقرراتي که ايکائو ممکن است وضع نمايد گزارشاتي را که مي تواند در اطراف اطلاعات و مدارک مربوط در خصوص مالکيت و مراقبت هواپيماهايي که در آن کشور به ثبت رسيده و معمولاً به امور هوانوردي بين المللي اشتغال دارند بدست آورد به سازمان مزبور ارسال نمايد. اطلاعاتي را که بدين ترتيب سازمان هواپيمايي بين المللي کشوري به دست مي آورد ممکن است در صورت تقاضاي ساير کشورهاي عضو پيمان در دسترس آنها بگذارد.

فصل چهارم- اقدامات مربوط به تسهيل امور هوانوردي

ماده 22

 تسهيل مراسم تشريفاتي:

هر يک از کشورهاي عضو پيمان تقبل مي نمايد که از طريق وضع مقررات مخصوص يا از طريق ديگر کليه اقدامات لازمه و عملي را به منظور تسهيل و تسريع امور هوانوردي به وسيله هواپيما بين کشورهاي عضو پيمان و براي جلوگيري از تاخير بي جهت هواپيما و کارکنان و مسافرين و بار آن مخصوصاً در مورد اجراي قوانين مربوط به مهاجرت و قرنطينه و گمرک و ترخيص اتخاذ نمايد.

ماده 23

مقررات گمرکي و مهاجرتي:

هريک از کشورهاي عضو پيمان تعهد مي نمايد تا جايي که براي او مقدور باشد مقرراتي را در مورد تشريفات گمرکي و مهاجرتي که با امور هوانوردي بين المللي تماس دارد طبق اصول و ترتيباتي که ممکن است در تعقيب اين پيمان در مواقع معين اتخاذ يا توصيه شود وضع و به موقع اجرا کند. هيچ يک از مقررات اين پيمان نبايد مانع ايجاد فرودگاه هاي بدون گمرکي شود.

ماده 24

عوارض گمرکي:

الف) هواپيماهايي که در پرواز خود به خاک کشور ديگر عضو پيمان وارد شوند يا از آنجا عزيمت يا از فراز خاک آن کشور عبور نمايند با رعايت مقررات گمرکي آن کشور به طور موقت از پرداخت عوارض گمرکي معاف خواهند بود. سوخت و روغن ماشين و قطعات يدکي و لوازم معمولي و خوارباري که هواپيماي يکي از کشورهاي عضو پيمان در موقع ورود و خروج به خاک کشور ديگر عضو پيمان داخل هواپيما نگاه داشته و در موقع عزيمت از خاک آن کشور با خود حمل نمايد از پرداخت عوارض گمرکي و مخارج بازرسي يا عوارض و هزينه هاي متشابه کشوري و محلي مضاف خواهد بود. اين معافيت شامل اشيائي که از هواپيما پياده نمي گردد مگر طبق مقررات گمرکي آن کشور که ممکن است ايجاب نمايد که اشياء مزبور تحت نظارت گمرک نگاهداري شود.

ب) قطعات يدکي و لوازمي که به منظور جا دادن يا به کار بردن در يک هواپيماي يکي از کشورهاي عضو پيمان که به امور هوانوردي بين المللي اشتغال دارند وارد خاک کشور ديگر عضو پيمان گردد از عوارض گمرکي معاف مي باشند مشروط بر اينکه با مقررات کشور مربوط که ممکن است مقرر داشته باشد که اشياء مزبور بايد تحت سرپرستي و نظارت گمرک نگاهداري شود مطابقت داشته باشد.

ماده 25

 هواپيماهايي که در مخاطره واقع مي شوند:

هريک از کشورهاي عضو پيمان تعهد مي نمايد که تاحدي که براي او عملي باشد اقدامات لازمه را به منظور کمک به هواپيماهايي که در داخل خاک آن کشور در مخاطره واقع مي گردند به عمل آورد و نيز اجازه دهد که با نظارت مقامات مربوط کشور خود مالکين هواپيماها يا مامورين کشوري که هواپيما در آن به ثبت رسيده اين اقدامات کمکي را که در نتيجه پيش آمد مورد بحث ضرورت پيدا مي کند بعمل آورند. هريک از کشورهاي عضو پيمان موقعي که جستجوي هواپيماهاي مفقود را بر عهده گيرد نسبت به اقدامات لازمه اي که ممکن است در پيرو اين پيمان در مواقع معين توصيح گردد، تشريک مساعي خواهد نمود.

ماده 26

رسيدگي به سوانح و حوادث:

در صورتي که سانحه اي براي يکي از هواپيماهاي يک کشور عضو پيمان در خاک کشور ديگر عضو پيمان پيش آيد و موجب مرگ يا صدمه شديد گردد يا اينکه خرابي فني به هواپيما يا وسايل هوانوردي وارد آيد کشوري که سانحه در آن روي داده است بايد درباره علت سانحه مطابق اصولي که از طرف ايکائو توصيه مي گردد و قوانين آن کشور اجراي آن را اجازه مي دهد تحقيقات به عمل آورد. به کشوري که هواپيما در آن به ثبت رسيده اجازه داده خواهد شد که ناظرين براي حضور در تحقيقات تعيين نمايد و کشوري که تحقيقات را انجام مي دهد گزارش و نتيجه تحقيقات را به آن کشور اطلاع خواهد داد.

ماده 27

 مصونيت از توقيف به عنوان دعاوي مربوط به ثبت اختراع:

الف) ورود يا اجازه هواپيماهاي يکي از کشورهاي عضو پيمان که به امور هوانوردي بين المللي اشتغال دارند به خاک کشور ديگر عضو پيمان يا عبور مجاز آنها از فراز خاک آن کشور اعم از اين که در آن کشور فرود بيايند يا نه نبايد توسط آن کشور يا به نمايندگي از طرف آن کشور يا شخص ديگري ساکن در آن کشور به عنوان اينکه ساختمان و قسمتهاي فني و قطعات و لوازم فرعي يا به کار بردن هواپيما تقليد از اختراع و امتياز و طرح و مدلي است که کشوري که هواپيما به آن وارد شده اعطا کرده يا در آن به ثبت رسيده است منجر به توقيف و ضبط هواپيما يا مشمول هر نوع ادعايي بر عليه مالک يا کسي که هواپيما را به کار مي گيرد گردد يا به هر عنواني مداخلات ديگري در آن بعمل آيد. ضمناً به طوري که موافقت شده است در هيچ مورد نسبت به معافيت از ضبط و توقيف هواپيما به عناوين فوق در کشوري که هواپيما به آن وارد شده احتياج به توديع ضمانت و وثيقه نخواهد بود.

ب) مفاد بند (الف) اين ماده همچنين شامل اشياء موجوده يا قطعات يدکي و لوازم مربوط هواپيما مي باشد و متضمن حق استفاده و بکار بردن آنها در تعمير هواپيماهاي يکي از کشورهاي عضو پيمان در هر يک از کشورهاي عضو پيمان در هر يک از کشورهاي ديگر عضو پيمان خواهد بود مشروط بر اينکه هيچ يک از قطعات و لوازم موجوده در هواپيما که اختراع آنها به ثبت رسيده است در کشوري که هواپيما به آن وارد شده است به فروش نرسد يا در آنجا توزيع نشود يا به منظور تجارت و منفعت از آن کشور صادر نگردد.

ج) فقط کشورهايي که عضو اين پيمان مي باشند يا آنهايي که اولاً در پيمان بين المللي مربوط به حفظ و حمايت امور صنعتي و اصلاحاتي که در آن به عمل آمده شرکت دارند يا اينکه ثانياً قوانين مربوط به ثبت به عمل اختراعات را تنفيذ نموده اند که بدان وسيله اختراعات افراد ساير کشورهايي را که عضون اين پيمان مي باشند به رسميت شناخته و از آنها به قدر کافي حمايت مي نمايند مي توانند از مزاياي اين ماده برخوردار شوند.

ماده 28

 وسائل هوانوردي و اتخاذ اصول و ترتيبات معين و مقرر:

هريک از کشورهاي عضو پيمان تعهد مي نمايد تا آنجايي که براي او عملي باشد اقدام به امور ذيل نمايد:

الف) ايجاد فرودگاه ها و سرويس هاي مخابراتي راديويي و هواشناسي و ساير وسايل هوانوردي در داخل خاک کشور خود به منظور تسهيل امور هوانوردي بين المللي طبق موازين و مقرراتي که متعاقب اين پيمان توصيه يا وضع مي گردد.

ب) اتخاذ و اجراي اصول معين و مربوط در مورد طرز عمل امور مخابراتي و رمزها و علائم و علامات مخابراتي و روشنايي و ساير قواعد و مقررات مربوطه اي که پيرو اين پيمان در مواقع معين توصيه يا وضع مي گردد.

ج) تشريک مساعي در اقدامات بين المللي به منظور تامين چاپ و نشر نقشه ها و طرح هاي هوايي طبق موازين مقرراتي که در تعقيب اين پيمان در مواقع معين توصيه يا وضع مي گردد.

فصل پنجم مقرراتي که بايد در مورد هواپيماها انجام گردد.

ماده 29

 اسنادي که هواپيما بايد همراه خود داشته باشد:

هر يک از هواپيماهاي يک کشور عضو پيمان که به امور هوانوردي بين المللي اشتغال دارد بايد طبق شرايط مندرج در اين پيمان اسناد ذيل را همراه خود داشته باشد.

الف) گواهينامه ثبت هواپيما.

ب) گواهينامه قابليت پرواز هواپيما.

ج) پروانه هاي لازمه جهت هر يک از کارکنان هواپيما.

د) دفتر پرواز هواپيما.

ه) پروانه استعمال دستگاه هاي مخابراتي راديويي در صورت وجود دستگاه هاي مزبور در هواپيما.

و) در صورتي که هواپيما مسافر حمل نمايد فهرست اسامي مسافرين و محل عزيمت و مقصد.

ز) هرگاه هواپيما کالا با خود حمل نمايد اظهارنامه و صورت تفصيلي بارهاي هواپيما.

ماده 30

 دستگاه هاي مخابراتي راديويي هواپيما:

الف) هواپيماهاي هر يک از کشورهاي عضو پيمان موقعي مي توانند در داخل يا بر فراز خاک ساير کشورهاي عضو پيمان دستگاه هاي فرستنده راديويي همراه داشته باشند که پروانه نصب يا به کار بردن يک چنين دستگاههاي از طرف مقامات مربوط کشوري که در آن هواپيما به ثبت رسيده صادر شده باشد. استفاده از دستگاه هاي فرستنده راديوئي در خاک کشوري که بر فراز آن صورت مي گيرد بايد طبق مقررات موضوعه آن کشور باشد.

ب) دستگاه هاي فرستنده راديويي را فقط اعضاي هيئت رانندگي هواپيما که پروانه بخصوصي براي اين منظور از مقامات مربوط کشوري که هواپيما در آنجا به ثبت رسيده در دست داشته باشند مي توانند مورد استعمال قرار دهند.

ماده 31

 گواهينامه قابليت پرواز:

هواپيماهايي که براي امور هوانوردي بين المللي بکار مي روند بايد داراي گواهينامه قابليت پرواز باشد و اين گواهينامه ها از طرف مقامات صلاحيت دار کشوري که هواپيما در آن به ثبت رسيده بايد صادر و يا معتبر شناخته شده باشد.

ماده 32

 پروانه کارکنان هواپيما:

 الف) خلبان هر هواپيما و ساير اعضا هيئت رانندگي هواپيما که به امور هوانوردي بين المللي اشتغال دارند بايد داراي گواهينامه صلاحيت و پروانه هايي باشند که از طرف کشوري که هواپيما در آن به ثبت رسيده صادر شده يا معتبر شناخته شده باشد.

ب) هر يک از کشورهاي عضو پيمان حق خواهد داشت از شناسايي گواهينامه هاي صلاحيت و پروانه هايي که به منظور پرواز از فراز خاک آن کشور به اتباع وي از طرف يک کشور ديگر عضو پيمان داده شده خودداري نمايد.

ماده 33

 شناسايي گواهينامه ها و پروانه ها:

گواهينامه هاي قابليت پرواز و گواهينامه صلاحيت و پروانه هايي که از طرف کشور عضو پيماني که هواپيماي مربوط در آن به ثبت رسيده يا معتبر شناخته شده باشد بايد از طرف ساير کشورهاي عضو پيمان نيز به رسميت شناخته شود مشروط بر اينکه شرايط و مقرراتي که تحت آن گواهينامه ها و پروانه هاي مزبور صادر و يا معتبر شناخته شده برابر يا مافوق حداقل موازيني باشد که در تعقيب اين پيمان ممکن است در مواقع معين وضع گردد.

ماده 34

 دفاتر پرواز هواپيما

براي هر يک از هواپيماهايي که به امور هوانوردي بين المللي اشتغال دارند يک دفتر پرواز تهيه و در آن مشخصات هوايپما و کارکنان و هر يک از مسافرت هاي آن طبق مدلي که در تعقيب اين پيمان ممکن است در مواقع معين تجويز گردد بايد ثبت نمود.

ماده 35

 ممنوعيت ها و محدوديت ها در مورد حمل کالا:

الف) اسلحه و مهمات جنگي در داخل يا بر فراز خاک کشوري که در آن هواپيما به امور هوانوردي بين المللي اشتغال دارد ممنوع است مگر با اجازه مخصوص آن کشور. در مورد اين ماده هر کشوري بايد مقرراتي وضع و تعيين نمايد که چه کالاهايي جزء اسلحه و مهمات جنگي محسوب خواهد شد و در ضمن به منظور متحد الشکل و يکنواخت بودن آن مقررات توجه لازم به پيشنهادات و توصيه هاي سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري که ممکن است در مواقع معين در اين مورد ابلاغ نمايد مبذول دارد.

ب) هر يک از کشورهاي عضو پيمان حق خواهد داشت که به منظور تامين و حفظ سلامتي عمومي حمل اشياء ديگري را غير از آنچه در بند (الف) فوق ذکر شده در داخل يا بر فراز خاک کشور خود محدود کند يا ممنوع کند مشروط بر اينکه در اين مورد تبعيضي بين هواپيماهاي خود که براي امور هوانوردي بين المللي بکار برده مي شوند و هواپيماهاي ساير کشورها که به همين امر اشتغال دارند، قائل نشود و نيز مشروط بر اينکه هيچ گونه محدوديتي را که ممکن است نسبت به حمل يا استفاده از دستگاههاي لازمه که به منظور بکار بردن يا راندن هواپيما يا تامين سلامتي کارکنان يا مسافرين وجود آن در هواپيما ضرورت دارد مبانيت داشته باشد، وضع ننمايد.

ماده 36

 دستگاه هاي عکس برداري :

هر يک از کشورهاي عضو پيمان مي تواند استعمال دستگاه هاي عکس برداري را در هواپيما بر فراز خاک کشور خود محدود يا ممنوع کند.

فصل ششم موازين و مقررات بين المللي و طريقه هاي پيشنهادي

ماده 37

 قبول موازين و مقررات بين المللي:

هر يک از کشورهاي عضو پيمان تعهد مي نمايد که نسبت به حصول حد اعلاي توافق و هماهنگي درباره مقررات موازين آيين نامه ها و تشکيلات مربوط به هواپيماها- کارمندان خطوط هوايي و سرويس هاي کمکي در کليه اموري که اين هماهنگي موجب تسهيل و پيشرفت کار هوانوردي است کمال مساعدت را مبذول دارد. براي حصول اين منظور سازمان ايکائو هر موقع لازم بداند مقررات و طرح هاي پيشنهادي و اصول معيني که جنبه بين المللي دارد و مربوط به مسائل زير مي باشد اتخاذ و يا اصلاحاتي در آن به عمل آورد:

الف) دستگاه هاي مخابراتي و وسايل هوانوردي که شامل علائم روي زمين مي باشد.

ب) خصوصيات و مشخصات فرودگاه ها و مناطقي که هواپيما در آن فرود مي آيد.

ج) قوانين مربوط به امور هوايي و مقررات مراقبت هوايي.

د) صدور پروانه جهت کارکنان هواپيما و کارمنداني فني آن.

ه) قابليت پرواز هواپيما.

و) ثبت و تابعيت هواپيما.

ز) جمع آوري و مبادله اطلاعات هوايي.

ح) دفاتر پرواز و مسافرت هواپيما.

ط) نقشه ها وطرح هاي مربوط به امر هوايي.

ي) مقررات گمرکي و مهاجرت.

ک) کمک به هواپيما موقعي که به مخاطره افتاده باشد و رسيدگي به سوانح و ساير اقدامات مربوط به بي خطري و نظم و جريان صحيح و مرتب امور هوانوردي در مواقع لازمه.

ماده 38

انحراف از موازين ومقررات معين بين المللي:

هر کشوري که ملاحظه نمايد اجراي هر يک از موازين يا مقررات بين المللي من جميع جهات براي او غير عملي است يا اينکه نمي تواند مقررات يا عمليات خود را با موازين يا مقررات بين المللي پس از اصلاح اين موازين و مقررات به طور کامل وفق دهد يا اينکه لازم مي داند مقررات و ترتيباتي اتخاذ نمايد که از لحاظ به خصوص با موازين و مقررات بين المللي اختلاف داشته باشد بايد اختلافات بين مقررات خود را با موازين موضوعه بين المللي فوراً به اطلاع ايکائو برساند. در صورتي که اصلاحاتي در مورد موازين بين المللي به عمل آمده باشد هر کشوري که اصلاحات لازمه را در آن مورد نسبت به آيين نامه و مقررات خود به عمل نياورد بايد در ظرف مدت شصت روز از تارخي که اصلاحات مزبور در مورد موازين بين المللي عملي شده مراتب را به شورا اطلاع دهد يا اينکه اقدامي را که در نظر دارد به عمل آورد ذکر نمايد شورا در اين قبيل موارد اختلافاتي را که بين يکي از موازين بين المللي از يک يا چند جهت با مقررات متقابل داخلي آن کشور وجود دارد فوراً به اطلاع ساير کشورها خواهد رساند.

ماده 39

 ظهر نويس گواهينامه ها و پروانه ها:

الف) هر هواپيما يا قسمتي از آن که در مورد آن يک قاعده و ميزان قابليت پرواز يا عمليات اجرايي بين المللي وجود دارد نتواند به نحوي از انحناء آن را در موقع اخذ گواهينامه با قاعده مزبور وفق دهد بايد شرح کامل موضوع را در ظهر گواهينامه قابليت پرواز قيد و يا اينکه در ورقه جداگانه اي مرقوم و به گواهينامه مزبور الصاق نمايد.

ب) هر شخصي که داراي پروانه اي باشد که کاملاً با شرايط مقرره موازين بين المللي در موضوع طبقه بندي پروانه يا گواهينامه اي که در دست دارد مطابقه ننمايد با جزئيات کامل مواردي که با مقررات مزبور وفق نمي دهد در ظهر پروانه خود درج و يا در ورق جداگانه اي مرقوم و پيوست پروانه مزبور نمايد.

ماده 40

 اعتبار گواهينامه ها و پروانه هاي ظهر نويسي شده:

هيچ هواپيما يا کارکنان هواپيما که داراي گواهينامه يا پروانه ظهر نويسي شده طبق ماده فوق باشد بايد در امور هوانوردي بين المللي شرکت نمايد مگر با اجازه کشور يا کشورهايي که به خاک آنها وارد مي شود ثبت هواپيما يا به کاربردن آن يا هر يک از قطعات گواهي شده هواپيما در هر کشور غير از کشور اصلي که در آنجا گواهي شده بسته به نظر کشوري است که هواپيما يا قطعات هواپيما به آنجا وارد شده است.

ماده 41

 به رسميت شناختن موازين و مقررات موجوده مربوط به قابليت پرواز:

هواپيماها يا لوازم هواپيماهايي که نمونه يا مدل اصلي آن در تاريخي بيش از سه سال از تاريخ تصويب يک قانون بين المللي قابليت پرواز مربوط به آن نوع لوازم به مقامات مربوط کشوري گواهي تسليم شده باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد شد.

ماده 42

 شناسايي موازين و مقررات موجوده مربوط به صلاحيت کارکنان:

مقررات اين فصل شامل حال اشخاص که پروانه هاي آنها اصولاً يکسال قبل از تصويب مقدماتي يک قانون بين المللي مربوط به معلومات و صلاحيت اين قبيل اشخاص صادر شده باشد نخواهد گرديد ولي در هر حال اين مقررات در مورد کليه اشخاص که پروانه هاي آنها براي مدت پنج سال پس از تاريخ تصويب يک چنين قانوني اعتبار خواهد داشت قابل اجرا خواهد بود.

قسمت دوم سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري

فصل هفتم- سازمان

ماده 43

 اسم و تشکيلات سازمان:

سازماني که به اسم سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري ناميده مي شود از طرف انجمني که مرکب از امضا کنندگان اين پيمان خواهند بود تشکيل خواهد شد و شامل يک مجمع عمومي و يک شورا و تشکيلات ديگري که ممکن است ضرورت پيدا کند خواهد بود.

ماده 44

 هدف هاي منظوره سازمان:

هدف و منظور اين سازمان آنست که اصول و امور فني هوانوردي بين المللي را توسعه داده و نسبت به پي ريزي و پيشرفت موضوع حمل و نقل بين المللي تقويت به عمل آورد تا اينکه:

الف) پيشرفت امور هواپيمايي بين المللي کشوري در سراسر جهان با کمال نظم و بي خطري تامين گردد.

ب) از فنون مربوط به طرح ريزي و به کار بردن هواپيما به منظور امور صلح جويانه تشويق و ترغيب به عمل آيد.

ج) از توسعه شرکت هاي هواپيمايي و فرودگاهها و وسايل هوانوردي جهت هواپيمايي بين المللي کشوري تقويت و تشويق گردد.

د) احتياجات مردمان جهان از حيث تامين بي خطري و نظم و حسن جويان و مقرون به صرفه بودن امور حمل و نقل هوايي مرتفع گردد.

ه) از رقابت هاي بي جهت که موجب زيان و تضعيف امور اقتصادي است جلوگيري به عمل آيد.

و) حقوق کشورهاي عضو پيمان کاملاً محترم شمرده شود و هر يک از کشورهاي عضو پيمان اجازه و فرصت مناسبي براي به کار انداختن شرکت هاي هواي بين المللي داشته باشند.

ز) تبعيض بين کشورهاي عضو پيمان از بين برود.

ح) تامين بي خطري پرواز در امور هوانوردي بين المللي توسعه و تعميم يابد.

د) بطور کلي در توسعه و تکامل کليه جوانب و جهات امور هوايي بين المللي کشوري ترقي و پيشرفت حاصل گردد.

ماده 45

 مرکز دائمي سازمان:

مرکز دائمي سازمان در محلي خواهد بود که در آخرين جلسه مجمع عمومي موقتي سازمان موقت هواپيمايي بين المللي کشوري طي موافقتنامه موقتي مربوط به هواپيمايي بين المللي کشوري منعقده در تاريخ هفتم دسامبر 1944 در شيکاگو تعيين شده باشد. مرکز سازمان ممکن است طبق تصميم شورا به طور موقت به محل ديگري منتقل گردد.

ماده 46

اولين جلسه مجمع عمومي از طرف شوراي موقتي سازمان موقت فوق الذکر به مجرد اينکه اين پيمان به موقع اجرا گذارده شود دعوت به تشکيل خواهد شد وقت و محل انعقاد جلسه از طرف شوراي موقت تعيين خواهد گرديد.

ماده 47

 صلاحيت قانوني سازمان

سازمان مي تواند در خاک هر يک از کشورهاي عضو پيمان از صلاحيت و سمت قانوني خود که براي انجام وظايف آن ممکن است مورد لزوم واقع شود استفاده نمايد در هرجا که با قانون اساسي و قوانين جاريه کشور مربوط موافقت داشته باشد شخصيت کامل حقوقي و قضائي به سازمان اعطا خواهد شد.

فصل هشتم- مجمع عمومي

ماده 48

 جلسات مجمع عمومي و اخذ راي

الف) مجمع عمومي سالي يک مرتبه بنا به دعوت شورا در موقع و محل مناسبي تشکيل جلسه خواهد داد و نيز ممکن است در هر موقع بنا به دعوت شورا و يا درخواست ده کشور عضو پيمان به عنوان دبيرکل جلسات فوق العاده اي منعقد گردد.

ب) کليه کشورهاي عضو پيمان بطور تساوي حق خواهند داشت در جلسات مجمع عمومي شرکت نمايند و هر کشور داراي يک راي خواهد بود نمايندگان کشورهاي عضو پيمان ممکن است از مشاورين فني که در جلسات مجمع شرکت کرده ولي حق اهدا راي را نخواهند داشت کمک بگيرند.

ج) براي اينکه جلسات مجمع در موقع اخذ آراء به حد نصاب معين خود برسد لازم است که اکثريت کشورهاي عضو پيمان در آن نماينده داشته باشند به جز مواردي که در اين پيمان تصريح شده است تصميمات مجمع عمومي بنابر راي اکثريت اتخاذ خواهد شد.

ماده 49

 اختيارات و وظايف مجمع عمومي:

وظايف و اختيارات مجمع عمومي عبارت است از:

الف) انتخاب رئيس و ساير کارمندان در مجمع عمومي.

ب) انتخاب کشورهاي متعاهد در مجمع عمومي بنابر مقررات فصل 9.

ج) مطالعه گزارشات شورا و اتخاذ اقدامات لازمه در مورد آنها و اخذ تصميم درباره موضوعاتي که از طرف شورا به مجمع مراجعه مي گردد.

د) تعيين مقررات مربوط به طرز کار خود مجمع و تشکيل کميسيون هاي تابعه که به تشخيص مجمع لازم و ضروري به نظر مي رسد.

ه) اخذ راي درباره بودجه ساليانه و تعيين مقررات و ترتيبات مالي سازمان طبق موارد مندرج در فصل دوازدهم.

و) تجديد نظر در مخارج و تصويب محاسبات سازمان.

ز) ارجاع هرگونه موضوعي که در حيطه عمل مجمع باشد به شورا و کميسيون هاي تابعه يا به هر هيئت ديگري به نظر خود جمع.

ح) اعطا اختيارات به شورا که براي اجراي وظايف سازمان لازم و مقتضي مي باشد و سلب يا تعديل آن اختيارات در هر موقع.

ط) اجراي مواد مربوط به فصل سيزدهم.

ي) مطالعه پيشنهادات واصله در مورد جرح و تعديل مواد اين پيمان و در صورت تصويب آن پيشنهادات، توصيه آنها به کشورهاي عضو پيمان طبق مفاد فصل 21.

ک) رسيدگي به اموري که در دايره عمليات سازمان بوده و جزء وظايفي که مخصوصاً براي شورا تعيين شده است نمي باشد.

فصل نهم شورا

ماده 50

 تشکيل و انتخاب شورا:

الف) شورا عبارت از يک هيئت دائمي است که قسمت مسئول مجمع عمومي مي باشد. شورا از 21 کشور عضو پيمان که از طرف مجمع عمومي انتخاب شده متشکل خواهد بود اعضاي شورا در اولين جلسه مجمع عمومي انتخاب و سپس هر سه سال يک بار تجديد انتخاب خواهد شد و اعضاي شورا که بدين نحو انتخاب شده باشند تا انتخابات بعدي به سمت خود باقي خواهند ماند.

ب) در انتخاب اعضاي شورا مجمع عمومي ترتيبي خواهد داد که کشورهاي ذيل بتوانند عده کافي در آن نماينده داشته باشند:

1- کشورهايي که از لحاظ حمل و نقل هوايي داراي اهميت زياد مي باشند.

2- کشورهايي که در فراهم آوردن تسهيلات امور هوانوردي کشوري بين المللي سهم به سزايي داشته ولي جزء کشورهاي عضو پيمان نيستند.

3- کشورهايي که عضو نيستند ولي تعيين آنها موجب خواهد شد که کليه نواحي عمده جغرافيايي دنيا در شورا شرکت نمايند. محلي که در شورا خالي مانده باشد هر چه زودتر از طرف مجمع پر خواهد شد و هر کشور عضو پيمان که بدين ترتيب براي عضويت شورا انتخاب شود براي بقيه دوره شورا عهده دار سمت سال خواهد بود.

ج) هيچ يک از نمايندگان کشورهاي عضو پيمان در شورا نبايد به طور موثر در امور بهره برداري سرويس هوايي بين المللي شرکت کرده يا در امور مالي آن ذينفغ باشد.

ماده 51

 رئيس شورا:

رئيس شورا براي مدت سه سال از طرف شورا انتخاب خواهد شد شخصي که رياست شورا در يک دوره بدست آورده ممکن است در دوره ديگر نيز به همين سمت انتخاب گردد. رئيس شورا از دادن راي محروم است. شورا از بين خود يک نفر را به عنوان نيابت رئيس انتخاب و آنها موقعي که کفالت مقام رياست شورا را به عهده دارند حق دادن راي را براي خود محفوظ خواهند داشت. حتماً واجب نيست که رئيس شورا از بين نمايندگاني که عضويت آنرا دارند انتخاب شود ولي هر گاه يکي از نمايندگان مزبور به اين سمت تعيين گردد پست او خالي تلقي شده و بايد از طرف کشوري که شخص مزبور سمت نمايندگي آنرا دارد پر شود وظايف رئيس شورا به قرار ذيل خواهد بود.

الف) تشکيل جلسات شورا و کميسيون حمل و نقل هوايي و کميسيون هوانوردي.

ب) انجام وظيفه به عنوان نماينده شورا.

ج) اجراي وظايفي که شورا براي او تعيين کرده و بايد به نمايندگي از طرف شورا انجام گردد.

ماده 52

 راي و تصميمات شورا:

تصميمات شورا موقعي رسميت پيدا مي کند که به تصويب اکثريت اعضا رسيده باشد. شورا مي تواند در مورد هر موضوع بخصوص به کميسيون هاي متشکله از اعضاي خود اختياراتي تفويض نمايد هر کشور ذينفعي مي تواند از تصميمات کميسيون هاي شورا شکايت کند.

ماده 53

 شرکت در مذاکرات بدون داشتن حق راي:

هر کشور عضو پيمان مي تواند در مذاکرات شورا و کيسيون هاي آن نسبت به مسئله اي که مخصوصاً در منافع کشور تاثير دارد شرکت نماينده بدون اينکه حق دادن راي در آن مذاکرات را داشته باشد. هر عضو که در مسئله متنازع ذينفع باشد و آن موضوع در شورا مورد رسيدگي قرار گيرد حق دادن راي نخواهد داشت.

ماده 54

 وظايف محوله به شورا:

اجراي وظايف ذيل به عهده شورا خواهد بود:

الف) تقديم گزارشات ساليانه به مجمع عمومي.

ب) اجراي دستورات مجمع عمومي و انجام امور تعهداتي که از طرف مجمع به شورا محول مي گردد.

ج) تشکيل سازمان شورا و تنظيم آيين نامه هاي مربوط به طرز کار شورا.

د) تعيين و تشريح وظايف کميسيون حمل و نقل هوايي که مسئول شورا بوده و اعضاي آن از بين نمايندگان عضو شورا انتخاب خواهند شد.

ه) تشکيل کميسيون هوانوردي طبق مفاد فصل دهم.

و) اداره کردن امور مالي سازمان طبق مفاد فصل دوازدهم و پانزدهم.

ز) تعيين حقوق و مزاياي رئيس شورا.

ج) تعيين يک نفر متصدي امور اجرائي که به عنوان دبير کل ناميده مي شود و پيش بيني لازمه براي انتصاب کارمندان ديگري که مورد لزوم خواهد بود طبق مواد فصل 11.

ط) جمع آوري و نشر اطلاعات مربوط به پيشرفت امور هوانوردي و بکار انداختن سرويس هاي هوايي بين المللي از جمله اطلاعات مربوط به هزينه هاي بهره برداري و جزئيات کمک هاي مالي که از وجوه عمومي به شرکت هاي هوايي پرداخت مي شوند.

ي) دادن گزارش به کشورهاي عضو پيمان در مورد هرگونه که از مقررات اين پيمان محفوظ شود و يا در اجراي پيشنهادات يا تصميمات شورا تعلل شود.

ک) دادن گزارش به مجمع عمومي در صورتي که يکي از کشورهاي عضو پيمان پس از استحضار از هرگونه تخلف و نقصي درباره مقررات اين پيمان از اتخاذ اقدام لازم در ظرف مدت مقتضي قصور ورزيده باشد.

ه) اتخاذ و اجراي موازين و اصول پيشنهادي بين المللي طبق مفاد اصل ششم اين پيمان براي سهولت کار و قبول آنها به عنوان ضمائم اين موافقتنامه و ابلاغ اقدامات متخذه به کشورهاي عضو پيمان.

م) عطف توجه به پيشنهادات کميسيون هوانوردي در موضوع اصلاح ضمائم و اتخاذ اقدامات لازمه طبق مفاد فصل 2. اين پيمان.

ن) دقت و عطف توجه لازم نسبت به هر موضوعي که مربوط به اين پيمان بوده و يکي از کشورهاي عضو پيمان ارجاع نمايد.

ماده 55

 وظايف اختياري شورا:

شورا مي تواند به امور ذيل اقدام نمايد:

الف) هر موقع مقتضي باشد و تجربه لزوم آن را ثابت نمايد اقدام به تشکيل کميسيون هاي فرعي حمل و نقل هوايي بر اساس حمل ونقل ناحيه اي و غيره نموده و يک عده از کشورها يا شرکت هاي هوايي که ممکن است با آنها يا به وسيله ي آنها براي تسهيل اجراي هدفهاي اين پيمان ترتيباتي داد تعيين نمايد.

ب) وظايف و اختياراتي را علاوه بر آنچه در اين پيمان مقرر شده به کميسيون هوانوردي محول و هر موقع بخواهد آن اختيارات را لغو يا اصلاح نمايد.

ج) در مورد کليات جهات و جوانب حمل و نقل هوايي و هوانوردي تحقيقاتي را که حائز اهميت بين المللي مي باشد بعمل آورده و از نتايج مطالعات خود کشورهاي عضو پيمان را مستحضر داشته و امر مبادله اطلاعات مربوط به امور حمل و نقل هوايي و هوانوردي را بين کشورهاي عضو پيمان تسهيل نمايد.

د) هرگونه موضوعي را که در تشکيلات و عمليات حمل و نقل هوايي موثر مي باشد از جمله مالکيت بين المللي و به جريان انداختن سرويس هاي بين المللي هوايي در خطوط اصلي مورد مطالعه قرار داده و طرح هاي مربوط به آنها را به مجمع عمومي بفرستد.

ه) بنا به تقاضاي هر يک از کشورهاي عضو پيمان هرگونه وضعيت را که به نظر رسد موانع و اشکالات قابل اجتنابي در راه پيشرفت هوانوردي بين المللي فراهم خواهد شد مورد رسيدگي قرار داده و پس از تحقيقات لازمه گزارشاتي را که در آن مورد مقتضي بداند تهيه نمايد.

فصل دهم کميسيون هوانوردي

ماده 56

 معرفي و تعيين کميسيون:

کميسيون هوانوردي مرکب خواهد بود از 12 نفر عضو که توسط شورا از بين اشخاص که از طرف کشورهاي عضو پيمان شده اند تعيين مي گردد اين اشخاص بايد عملاً و علماً داراي معلومات و تجربيات کافي در امور هوايي باشند. شورا از کليه کشورهاي عضو پيمان تقاضا خواهد کرد که نفرات خود را نامزد و معرفي نمايند. رئيس کميسيون هوانوردي از طرف شورا تعيين خواهد شد.

ماده 57

 وظايف کميسيون:

کميسيون هوانوردي امور ذيل را انجام خواهد داد:

الف) مطالعه اصلاحات مربوط به قسمت هاي الحاقي اين پيمان و پيشنهاد آن به شورا براي تصويب.

ب) تشکيل کميسيون هاي فرعي فني که در صورت لزوم هر کشور عضو پيمان ممکن است در آن نماينده داشته باشد.

ج) مطلع ساختن شورا از کليه اطلاعاتي که جمع آوري و ابلاغ آن را به کشورهاي عضو پيمان براي پيشرفت امور هوانوردي لازم و مفيد بداند.

فصل يازدهم کارمندان

ماده 58

 تعيين کارمندان

با در نظر گرفتن کليه قوانين موضوعه از مطرف مجمع عمومي و شرايطي که رد اين پيمان مقرر گرديده شورا بايد طرز انتصاب انفصال آموزشي حقوقي مزايا و شرايط خدمت دبير کل وساير کارمندان را تعيين نمايد. شورا همچنين مي تواند اشخاص را از بين افراد هر يک از کشورهاي عضو پيمان استخدام يا از خدمات و کمک هاي آنها استفاده نمايد.

ماده 59

 موقعيت و شخصيت بين المللي کارمندان:

رئيس شورا و دبير کل و ساير کارمندان نبايد در موارد اجراي وظايف و مسئوليت هاي خود از هيچ مقامي که خارج از سازمان مي باشد و بستگي به آن ندارد کسب دستور نمايد و يا دستوري را دريافت نمايد. هر يک از کشورهاي عضو پيمان کاملاً تعهد مي نمايد که جنبه بين المللي وظايف کارمندان را محترم شمرده و در مورد اجراي وظايف آنان درصدد آن نباشد که هيچ يک از افراد مربوط کشور خود را زير نفوذ قرار دهد:

ماده 60

 مصونيت ها و امتيازات کارمندان:

هر يک از کشورهاي عضو پيمان تعهد مي نمايد تا آنجايي که تحت قوانين اساسي آن کشور ميسر باشد مصونيت ها و امتيازاتي درباره رئيس شورا و دبير کل و ساير کارمندان سازمان مطابق آنچه در مقابل اين قبيل کارمندان ساير سازمان هاي عمومي بين المللي اعطا مي شود قائل گردد. در صورتي که يک موافقتنامه عمومي بين المللي در مورد مصونيت ها و فعاليت هاي مستخدمين کشوري بين المللي منعقد گردد مصونيت ها و امتيازات اعطائي به رئيس و دبير کل و ساير کارمندان سازمان بايد مطابق همان هايي باشد که در موافقتنامه مزبور تصحيح گرديده است.

فصل دوازدهم امور مالي:

شورا بايد يک بودجه ساليانه و صورتهاي حساب ساليانه و برآورد درآمدها و هزينه ها را به مجمع عمومي تسليم نمايد. مجمع عمومي هرگونه جرم و تعديلي را که در مورد بودجه مقتضي بداند بعمل آورده و سپس به آن راي خواهد داد و به استثناي وجوه اختصاص به کشورهائي که طبق فصل پانزدهم با آن موافقت کرده اند هزينه هاي سازمان را بر روي اساسي که در مواقع معين تصميم خواهد گرفت بين کشورهاي عضو پيمان تقسيم خواهد نمود.

ماده 62

 تعليق حق راي:

هر يک از شکورهاي عضو پيمان که در ظرف يک مدت مقتضي از ايفاي تعهدات مالي خود به سازمان قصور ورزد مجمع عمومي مي تواند حق راي آان کشور را در مجمع عمومي و در شورا تعليق نمايد.

ماده 63

 مخارج هيئت هاي نمايندگي و ساير نمايندگان:

هر يک از کشورهاي عضو پيمان بايد مخارج هيئت هاي نمايندگي خود را که به مجمع عمومي اعزام مي دارد و همچنين حقوق و مقرري و هزينه سفر و ساير هزينه هاي مربوط به اشخاص را که براي خدمت در شورا و نمايندگاني را که در هر يک از انجمن ها يا کميسيون هاي فردي سازمان تعيين مي نمايد به عهده گيرد.

فصل سيزدهم ساير قراردادهاي بين الملل:

ماده 64

 سازمان مي تواند بنابر پيشنهاد مجمع عمومي راجع به امور هوايي که در حدود صلاحيت او بوده و مستقيماً در امنيت جهان تاثير دارد ترتيباتي مقتضي با هر يک از سازمانهاي عمومي که از طرف کشورهاي دنيا به منظور تامين صلح تشکيل گرديده بدهد.

ماده 65

 انعقاد قرادادهاي لازمه با ساير هيئت هاي بين المللي:

شورا مي تواند به نمايندگي از طرف سازمان به منظور برقراري سرويس هاي عمومي و اتخاذ ترتيبات معمولي در مورد کارکنان قراردادهايي را با ساير هيئت هاي بين المللي منعقد و همچنين با تصويب مجمع عمومي ترتيبات ديگري را که موجب تسهيل کار در سازمان خواهد بود بدهد.

ماده 66

 وظايف سازمان در مورد ساير قراردادها:

الف) سازمان همچنين بايد وظايفي را که طي قرارداد ترانزيتي هوايي بين المللي و قرارداد حمل و نقل هوايي بين المللي منعقده در تاريخ هفتم دسامبر 1944 در شهر واشنگتن بر او محول شده است مطابق مواد و شرايط مقرره در آن به موقع اجرا گذارد.

ب) اعضاي مجمع عمومي و شوارا که قراداد ترانزيتي هوايي بين المللي يا قرار داد حمل و نقل هوايي بين المللي منعقده در تاريخ هفتم دسامبر در واشنگتن را قبول نکرده باشند نسبت به هيچ يک از مسائلي که تحت مفاد آن قرار دادها به مجمع عمومي يا شورا ارجاع مي گردد حق دادن راي را نخواهد داشت.

قسمت سوم- حمل ونقل هوايي بين المللي

فصل چهاردهم اطلاعات و گزارشات

ماده 67

 ارسال گزارشات به شورا

هر يک از کشورهاي عضو پيمان تعهد مي نمايد که خطوط هوايي بين المللي آن طبق مقررات موضوعه از طرف شورا گزارش حمل و نقل و آمار مخارج و صورت حسابهاي مالي خود را که ضمناً شامل کليه درآمدها و منابع آنها مي باشد به شورا ارسال دارد.

فصل پانزدهم فرودگاه ها و ساير وسايل هوانوردي

ماده 68

 تعيين خط سيرهاي هوايي و فرودگاه ها

هر يک از کشورهاي عضو پيمان با در نظر گرفتن مواد اين پيمان مي تواند خط سيري را در داخل کشور خود تعيين نمايد که سرويس هاي هوايي بين المللي از آن پيروي نمايد و نيز فرودگاههايي را معين کند که اين قبيل سرويس ها بتوانند از آن استفاده نمايند.

ماده 69

 اصلاح وسايل و تسهيلات هوانوردي:

هرگاه به منظور شورا فرودگاه ها يا ساير وسايل هوانوردي از قبيل راديو و سرويس هاي هواشناسي کشورهاي عضو پيمان براي عمليات اقتصادي و تامين بي خطري و نظم و سرعت عمل سرويس هاي هوايي بين المللي فعلي و آنهايي که در نظر است بعداً تشکيل گردد به قدر ضرورت کافي نباشد شورا بايد براي پيدا کردن وسايلي که بتواند وضعيت را بهبود بخشد با کشوري که موضوع مستقيماً به او مربوط است و همچنين با کشورهايي که در آن امر ذينفع هستند وارد مذاکره و مشاوره گشته و پيشنهاداتي براي آن منظور بدهد. کشوري که از انجام اين پيشنهادات تعلل ورزد متهم به نقض اين پيمان نخواهد بود.

ماده 70

 تامين امور مالي وسايل هوانوردي:

در صورتي که براي يکي از کشورهاي عضو پيمان هوانوردي از آنچه تحت مفاد ماده 69 بالا ذکر شده پيش آيد کشور مزبور مي تواند به منظور اجراي پيشنهادات مذکور با شورا قراردادي منعقد نمايد. کشور مزبور مي تواند کليه مخارجي را که يک چنين قراردادي در بر خواهد داشت بعمل خود قبول کرده و متحمل شود. هرگاه کشور مورد بحث چنين تقبلي را ننمايد شورا مي تواند بنا به تقاضاي آن کشور تمام يا قسمتي از مخارج را تامين نمايد.

ماده 71

 تهيه و نگهداري وسايل از طرف شورا:

در صورت درخواست يکي از کشورهاي عضو پيمان شورا ممکن است موافقت نمايد که يک يا کليه فرودگاه ها و ساير وسايل هوانوردي من جمله سرويس هاي راديويي و هواشناسي را که براي تامين عمليات اقتصادي و نظم و سرعت عمل سرويس هاي هوايي بين المللي ساير کشورهاي عضو پيمان در داخل خاک آن کشور ضرورت دارد تهيه و ترتيب داده و آنها را نگاهداري و اداره نمايد و نرخ هاي مناسب و عادلانه اي براي استفاده از وسايل تهيه شده تعيين کند.

ماده 72

 تهيه زمين يا استفاده از آن:

هرجا زمين براي وسايلي که هزينه تمام يا قسمتي از آن بنابر درخواست يکي از کشورهاي عضو پيمان از طرف شورا تامين گرديده باشد لازم شود آن کشور زمين را يا خود تهيه کرده و سند مالکيت آن را به ميل خود ضبط خواهد نمود يا اينکه تسهيلاتي فراهم خواهد آورد که شورا زمين را با شرايط عادلانه و مناسب بر طبق قوانين کشور مربوط مورد استفاده قرار دهد.

ماده 73

 مخارج و تعيين اعتبارات:

شورا مي تواند در حدود اعتباراتي که تحت فصل دوازدهم اين پيمان از طرف مجمع عمومي در اختيار او گذارده مي شود. هزينه هاي جاري را به منظور اجراي مفاد اين فصل از وجوه عمومي سازمان مستهلک نمايد شورا بايد مخارج عمده را که براي انجام هدف هاي اين فصل لازم است به نسبت تقليل هايي که براي يک مدت معين قبلاً مورد موافقت قرار گرفته باشد بين کشورهاي عضو پيماني که آنرا تقبل کرده و خطوط هوايي آن ها از تسهيلات مزبور استفاده مي نمايد تقسيم نمايد شورا همچنين مي تواند هر يک از هزينه هاي جاري مورد لزوم کشورهايي که در آن مورد موافقت نموده اند بين آنها تقسيم و وصول نمايد.

ماده 74

 کمک فني و استفاده از عوايد:

هر موقع شورا بنا بر تقاضاي يکي از کشورهاي عضو پيمان وجوهي به طور مساعده بپردازد يا فرودگاه ها يا وسايل ديگري را کلاً يا جزئاً فراهم آورد ممکن است با موافقت آن کشور ترتيب کمک هاي فني را مورد نظارت و به کار بردن فرودگاه ها و ساير وسائل داده و هزينه هاي مربوط به کار انداختن فرودگاه ها و ساير وسائل و همچنين پرداخت بهره و هزينه هاي استهلاک را از محل عوايد حاصله از بهره برداري فرودگاه ها و ساير وسائل مورد بحث مستهلک نمايد.

ماده 75

 تحويل گرفتن وسايل از شورا:

هر يک از کشور عضو پيمان ميتواند در هر موقع با پرداخت مبلغي که به نظر شورا مناسب باشد به تعهداتي که تحت ماده 70 قبول کرده است خاتمه داده و فرودگاهها و ساير وسايلي که شورا معطوفاً به مفاد ماده 71 وماده 72 در کشور مزبور فراهم آورده است تحويل گيرد هر گاه کشور مزبور مبلغي را که شورا براي اين موضوع معين کرده غير عادلانه تشخيص دهد مي تواند عليه تصميم شورا به مجمع عمومي شکايت نمايد و مجمع عمومي مي تواند تصميم شورا را تاييد يا تعديل نمايد.

ماده 76

 استرداد وجوه

وجوهي که از بابت برگشت مخارج مشروحه در ماده 75 و از وصولي هاي بهره و پرداختهاي استهلاک طبق ماده 74 به شورا عايد مي گردد در صورتي که پش پرداخت اصولاً از طرف کشورهاي عضو پيمان تحت ماده 73 تامين شده باشد طبق تصميم شورا به تناسب پرداختي هاي کشورهايي که در اصل در آن سهيم مي باشند مسترد خواهد گشت.

فصل شانزدهم- سازمان بهره برداري مشترک و بنگاه هاي حمل و نقل

ماده 77

 سازمان هاي بهره برداري مشترک:

هيچ يک از مفاد اين پيمان نبايد مانع از آن شود که دو يا چند کشور عضو پيمان نتوانند از تشکيل سازمان هاي بهره برداري حمل و نقل هوايي يا نمايندگي هاي بين المللي بهره برداري و تقسيم سرويس هاي هوايي خود به هر يک از راه هاي هوايي يا در هر يک از مناطق برخوردار شوند ولي البته تاسيس اين قبيل سازمان ها يا نمايندگي ها و سرويس هاي هوايي فوق الذکر منوط به مراعات کليه شرايط و مقررات اين پيمان در مورد مليت هواپيماها خواهد بود. شورا تعيين خواهد کرد که اين مقررات بايد به چه نحو شامل هواپيماهايي که از طرف نمايندگي هاي بهره برداري بين المللي بکار انداخته شده اند بشود.

ماده 78

 وظيفه شورا:

شورا مي تواند به کشورهاي مربوط عضو پيمان پيشنهاد نمايد که سازمان هاي مشترکي به منظور به کار انداختن سرويس هاي هوايي در هر يک از راه هاي هوايي با مناطق تشکيل دهند.

ماده 79

 شرکت در سازمان هاي بهره برداري:

هر کشوري مي تواند به وسيله دولت خود يا توسط يک شرکت يا شرکت هاي هوايي که از طرف دولت متبوعه آن تعيين شده باشد در سازمان هاي بهره برداري مشترک يا در قراردادهاي مربوط به تقسيم حمل و نقل هوايي شرکت نمايد شرکت هاي مزبور ممکن است صرفاً به صلاحديد کشور مربوط شرکت هايي باشند که تعلق به دولت دارد يا شرکت هايي باشند که قسمتي از آن متعلق به دولت يا متعلق به اشخاص باشد.

قسمت چهارم مقررات هوايي

فصل هفدهم ساير قراردادهاي هوايي

ماده 80

پيمان هاي منعقده در پاريس و هاوانا:

هر يک از کشورهاي عضو پيمان تعهد مي نمايد که به مجرد تنفيذ اين پيمان فسخ پيمان مربوط به مقررات هوانوردي که در تاريخ 13 اکتبر 1919 (هزارو نهصدو نوزده) در پاريس امضا شده يا پيمان مربوط به حمل و نقل هوايي مصوب 2. فوريه 1928 در هابانا را که آن کشور در يکي از آنها عضويت داشته است اعلام نمايد. زيرا پيمان فعلي منعقده بين کشورهاي عضو پيمان جانشين پيمان هاي فوق الذکر پاريس و هابانا بوده و آنها را لغو مي نمايد.

ماده 81

 ثبت قراردادهاي موجود:

تمام قراردادهاي هوايي موجود در موقع تنفيذ اين پيمان که بين يکي از کشورهاي عضو پيمان با کشور ديگري يا فيمابين يکي از شرکت هاي هواپيمايي يک کشور عضو پيمان با کشور ديگري يا با شرکت هواپيمايي کشور ديگري منعقد گرديده بايد بي درنگ در شورا به ثبت برسند.

ماده 82

قراردادهاي متناقض و نامناسب کشورهاي عضو اين پيمان را به منزله ناسخ کليه تعهدات و قراردادهاي خود که با مفاد اين پيمان منافات دارد تلقي و قبول کرده و تعهد مي نمايد که من بعد نيز مبادرت به عقد اينگونه تعهدات و موافقتها ننمايند کشوري که قبل از ملحق شدن به سازمان تعهداتي را که با مفاد اين پيمان مغايرت دارد در مقابل يکي از کشورهاي غير عضو پيمان يا کشور عضو پيمان بعهده گرفته باشد بايد اقدامات عاجل به عمل آورده و خود را از قيد آن تعهدات آزاد نمايد. هرگاه يکي از شرکت هاي هوايي کشور عضو پيماني يک چنين تعهدات آزاد نمايد. هرگاه يکي از شرکت هاي هوايي کشور عضو پيماني يک چنين تعهدات متغايري را به عهده گرفته باشد کشور متبوعه او بايد کمال مجاهدت را بعمل آورد که به فوريت به آن تعهدات خاتمه داده شود و به هر حال پس از اينکه اين پيمان به موقع اجرا گذارده شد کشور مزبور به مجرد اينکه قانوناً بتواند در اين مورد اقدام نمايد بايد موجبات خاتمه دادن به تعهدات مزبور را فراهم آورد.

ماده 83

 ثبت قراردادهاي جديد:

با در نظر گرفتن مفاد ماده فوق هر يک از کشورهاي عضو پيمان ممکن است قرادادهايي را که با شرايط اين پيمان مخابرات نداشته باشد ترتيب بدهد، يک چنين قراردادهايي بايد بالافاصله در شورا به ثبت برسد و شورا بايد هرچه زودتر آنرا براي اطلاع عموم اعلان نمايد.

فصل هيجدهم اختلافات و قصور

ماده 84

حل اختلافات:

هرگاه در مورد تفسير و تاويل يا اجراي اين پيمان و ضمائم آن اختلافي بين دو يا چند کشور عضو پيمان پيش آيد هيچ يک از اعضاي شورا در اختلافي که به شورا رجوع گرديده و خود در آن دخيل مي باشند حق دادن راي در آن مورد نخواهد داشت. هر يک از کشورهاي عضو پيمان مي تواند با رعايت ماده 85 از تصميم شورا به يک محکمه داوري که مورد موافقت طرفهاي ديگر اختلاف قرار گرفته باشد يا به ديوان داوري بين المللي شکايت نمايد. اين قبيل دادخواست ها بايد در ظرف مدت 60 روز پس از وصول اخطاريه مربوط به تصميم شورا، به شورا ابلاغ گردد.

ماده 85

جريانات و اصول داوري:

هرگاه يکي از کشورهاي عضو پيمان که در اختلافي ذيمدخل بوده و تصميم شورا در آن مورد تحت واخواهي مي باشد حکم ديوان داوري بين المللي را قبول ننمايد و کشورهاي عضو پيمان که در آن اختلاف سهيم مي باشند نسبت به انتخاب محکمه داوري توافق نظر حاصل ننمايد هر يک از کشورهاي مذکور بايد يکنفر داور نامزد نمايد که آن داوران يک نفر را به عنوان سرداور تعيين کنند.

هرگاه يکي از کشورهاي طرف اختلاف در ظرف سه ماه از تاريخ دادخواست از تعيين داور خودداري نمايد رئيس شورا از بين صورت اشخاص صلاحيت دار و موجود که در دسترسي شورا مي باشد يک نفر از طرف کشور مزبور بعنوان داور نامزد خواهد نمود. هرگاه داوران در ظرف مدت سي روز توافق در تعيين يکنفر سرداور حاصل ننمودند رئيس شورا از بين اشخاص فوق الذکر يکنفر را به عنوان سرداور معين خواهد نمود. داوران و سرداور مورد بحث سپس مشترکاً يک محکمه داوري تشکيل خواهند داد. محکمه داوري که تحت اين ماده و ماده قبل تشکيل مي گردد خود ترتيب کار خود را داده و تصميمات خود را با اکثريت آرا اتخاذ خواهد نمود مشروط بر اينکه شورا در هر مورد که به نظر وي تاخير زياد در کار روي داده باشد بتواند به مسائل مربوط به طرز عمل محکمه رسيدگي و درباره آن تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.

ماده 86

جز در مواردي که شورا تصميم ديگري گرفته باشد هر تصميمي راجع به اينکه آيا يک شرکت هواپيمايي بين المللي بر طبق مقررات اين پيمان عمل مي نمايد يا نه اتخاذ کند آن تصميم به قوت خود باقي خواهد ماند مگر اينکه در موقع رسيدگي به وا خواهي تصميم مزبور نقض شده باشد. در ساير موارد هرگاه از تصميمات شورا واخواهي شده باشد آن تصميمات تا زماني که تکليف قطعي آنها معين نشده باشد موقوف الاجرا خواهد ماند. راي ديوان داوري بين المللي و محکمه داوري قطعي و الزام آور خواهد بود.

ماده 87

 مقررات جزائي در مورد شرکت هاي هواپيمايي نسبت به عدم رعايت تصميمات شورا:

هر يک از کشورهاي عضو پيمان تعهد مي نمايد که هرگاه شورا راي دهد به اينکه يکي ازشرکت هاي هواپيمايي يک کشور عضو پيمان مراعات يکي از تصميمات نهايي شورا را که طبق ماده فوق اتخاذ شده است ننموده اجازه ندهد که شرکت مزبور از فضاي هوايي آن کشور استفاده نمايد.

ماده 88

 مجازات کشور متخلف:

هر کشور امضا کننده اي که تحت مقررات اين فصل متخلف شناخته شود مجمع عمومي حق راي او را در مجمع عمومي و در شورا معلق خواهد ساخت.

فصل نوزدهم- جنگ

ماده 89

 جنگ و اوضاع اضطراري:

در صورت بروز جنگ مقررات اين پيمان نبايد مانع آزادي عمل هيچ يک از کشورهاي عضو پيمان خواه داخل جنگ بوده يا بي طرف باشد گردد. همين اصل شامل هر يک از کشورهاي عضو پيمان که حالت اضطراري داخلي اعلام و مراتب را به شورا ابلاغ نمايد خواهد گرديد.

فصل بيستم ضمائم

ماده 90

قبول و اصلاح ضمائم:

الف) قبول ضمائم مذکور در بند (الف) از ماده 54 از طرف شورا مستلزم آن است که دو سوم اعضاي جلسه شورا که براي آن منظور تشکيل شده به آن راي داده و سپس از طرف شورا به هر يک از کشورهاي عضو پيمان ارسال شده باشد. هر يک از اين ضمائم با اصلاحاتي که در آن به عمل آمده در ظرف سه ماه پس از اينکه به کشورهاي عضو پيمان ارسال گردند يا در انقضاي يک مدت بيشتري که شورا تعيين نمايد بايد به مورد اجرا گذارده شوند مگر اينکه در ظرف آن مدت اکثريت کشورهاي عضو پيمان عدم موافقت خود را در آن مورد به شورا ابلاغ نمايند.

ب) شورا بلافاصله کشورهاي عضو پيمان را از تنفيذ هرگونه ضميمه يا اصلاحاتي که در مورد يکي از ضمائم بعمل آيد مطلع خواهد ساخت.

فصل بيست و يکم تصويب پيمان ملحق شدن به آن اصلاحات و کناره گيري از پيمان

ماده 91

 تاييد و تصويب پيمان:

الف) اجراي اين پيمان موکول به تصويب و تاييد کشورهاي امضا کننده مي باشد. اسناد مربوط به تاييد و تصديق اين پيمان در آرشيو دولت کشورهاي متحده آمريکا توديع خواهد شد و دولت مزبور تاريخ ضبط آن را به هر يک از کشورهاي امضا کننده و کشورهائيکه به آن ملحق گرديده اند اعلام خواهد نمود.

ب) به مجرد اينکه 26 کشور اين پيمان را تاييد نموده يا به آن ملحق گردند مقررات آن سي روز پس از توديع اوراق تاييديه بيست و شش کشور مزبور به موقع اجرا گذارده خواهد شد هر کشوري که بعداً به پيمان ملحق گردد مقررات آن بايد سي روز پس از سپردن سند تاييديه آن کشور به موقع اجرا گذارده شود.

ج) وظيفه دولت متحده آمريکا است که تاريخ تنفيذ اين پيمان را به هر يک از دولت هاي کشورهائي که آنرا امضا نموده يا به آن ملحق گرديده اند ابلاغ نمايد.

ماده 92

 الحاق به پيمان:

الف) الحاق کشورهاي ملل متحد و کشورهاي وابسته به آنها و همچنين کشورهايي که در جنگ بين المللي اخير بي طرف مانده به اين پيمان آزاد خواهد بود.

ب) الحاق به پيمان بايد به وسيله ارسال ابلاغيه اي بعنوان دولت کشورهاي متحد آمريکا صورت گيرد و سي روز پس از وصول ابلاغيه از طرف دولت آمريکا به موقع اجرا گذارده شده و مراتب توسط دولت مزبور به کليه کشورهاي عضو پيمان ابلاغ خواهد شد.

ماده 93

 قبول عضويت ساير کشورها:

کشورهايي غير از آن هايي که در ماده 91 و 92 (الف) فوق ذکر شده در صورت موافقت سازمان عمومي بين المللي که از طرف کشورهاي جهان به منظور استقرار صلح تشکيل شده باشد مي توانند به عنوان عضو پيمان پذيرفته شوند و در صورتيکه چهار پنجم آرا مجمع عمومي براي آنها بوده و شرايطي را که شورا در اين مورد ممکن است مقرر داد مراعات گردد مشروط بر اينکه بهر حال رضايت کشور يا کشورهايي که از طرف کشور درخواست کننده در جنگ اخير مورد حمله و هجوم قرار گرفته باشند فراهم شده باشد.

ماده 94

 اصلاح پيمان:

الف) هر اصلاح پيشنهادي درباره اين پيمان بايد از طرف دو سوم اعضاي مجمع عمومي به تصويب رسيده باشد و سپس در مورد کشورهايي که با اين اصلاحات موافقت نموده باشند موقعي به مورد اجرا گذارده خواهد شد که توسط عده اي از کشورهاي عضو پيمان که از طرف مجمع عمومي تعيين مي شوند به تصويب رسيده باشد. تعداد کشورهايي که بدين منظور از طرف مجمع تعيين مي شوند نبايد کمتر از دو سوم مجموع کشورهاي عضو پيمان باشد.

ب) هرگاه به نظر مجمع اصلاحات پيشنهادي از نوعي باشد که اتخاذ اين اقدام در مورد آن موجه به نظر رسد مجمع مي تواند در قطعنامه خود که اجراي آن اصلاحات را توصيه نموده مقرر دارد به اينکه هر کشوري که در ظرف مدت معيني پس از تنفيذ اصلاحات مزبور با آن موافقت ننمايد بايد از عضويت سازمان و شرکت در اين پيمان برکنار شود.

ماده 95

 برکناري از پيمان :

الف) هر يک از کشورهاي عضو پيمان سه سال پس از اينکه از تاريخ اجرا اين پيمان منقضي گرديد و به وسيله ابلاغيه اي به عنوان دولت کشورهاي متحده آمريکا برکناري خود را از اين پيمان اعلام نمايد و دولت مزبور بلافاصله مراتب را به اطلاع هر يک از کشورهاي عض پيمان خواهد رساند.

ب) کناره گيري از شرکت در پيمان بايد يکسال پس از تاريخ دريافت ابلاغيه مورد بحث صورت گيرد و فقط شامل کشوري که کناره گيري خود را اعلام نموده است خواهد شد.

فصل بيست و دوم- تعريفات

ماده 96

 در مورد اين پيمان عبارات ذيل داراي مفهومي است که در مقابل آن ها توضيح داده شده است.

الف) سرويس هاي هوايي: عبارت از هر سرويس هوايي است که به وسيله هواپيما از روي برنامه منظم به منظور حمل و نقل عمومي مسافر و پست و بار انجام مي گيرد.

ب) سرويس هوايي بين المللي: عبارت از يک سرويس هوايي است که از فضاي هوايي بيش از يک کشور استفاده نمايد.

ج) شرکت هواپيمايي: عبارت از هر موسسه هوايي است که يک سرويس هوايي بين المللي را پيشنهاد يا بکار مي اندازد.

د) توقف به منظور امور غير تجاري: عبارت از فرود آمدن هواپيما براي هر منظوري غير از بردن يا پياده کردن مسافر و يا پست مي باشد.

پس از اجرايي شدن اين پيمان تاکنون تغييرات و اصلاحات اندکي نيز بر آن اعمال شده است و بر طبق آمار تا پايان سال 1995 تعدادا 184 کشور اين پيمان را امضا کرده اند که کشور ما جمهوري اسلامي ايران نيز با تصوب قانون الحاق دولت ايران به کنوانسيون بين المللي هواپيمايي کشوري در تاريخ 28/4/1328 به عضويت سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري (ايکائو) در آمده است.


دسته ها :
يکشنبه یازدهم 4 1385
X