18بهمن ماه سال 1357هجری شمسی:

 درآخرین روزهای حیات رژیم پهلوی و درحساس ترین لحظات فروپاشی رژیم طاغوت دولت جهانخواراِمریکا به منظورحفظ جان عوامل جاسوس و توطئه گرخویش درایران دستورخروج همه آنان را صادرکرد. ژنرال هایزرکه روزقبل ایران را ترک کرده بود پس ازورود به واشنگتن به ملاقات کارتررفت و نتایج جاسوسیهایش را دراختیاراو گذاشت. همچنین درهمین روزصدها تن ازافسران و چند تن ازامرای ارتش که سالهای گذشته به علت مخالفت با شاه ازارتش اخراج شده بودند همبستگی خود را با امام امت و مردم انقلابی اعلام کردند و گروهی ازافسران مقیم بندرعباس نیزبافرستادن تلگرامهایی وفاداری خود را به حضرت امام خمینی(ره) ابرازکردند.


سه شنبه پانزدهم 11 1387
X