19بهمن ماه سال1357 هجری شمسی:

 گروهی ازکارکنان نیروی هوایی بویژه همافران با آرایش نظامی درمحل مدرسه علوی به حضورامام خمینی(ره) رهبرفقید انقلاب اسلامی رسیدند و همبستگی خود را با انقلاب اسلامی و رهبری حضرت امام اعلام کردند. امام راحل دراین روزفرمومدند: " همانطورکه گفتید تا حالا دراطاعت رژیم طاغوت بودید حالا به قرآن پیوستید، قرآن حافظ شماست. امیدوارم که باکمک شما بتوانیم دراینجا حکومت عدل اسلامی را برقرارکنیم." این دیدار تاریخی نشانههای حضورنیروهای انقلابی و طرفداراسلام درارتش بود که موجب تضعیف روحیه ژنرالهای مزدورشاهنشاهی و دولت غیرقانونی شد. این واقعه زمانی روی داد که هنوزارتش قدرت داشت و اموررا اداره میکرد. همچنین دراین روز راهپیمایی سرنوشت سازو میلیونی مردم به حمایت ازبرنامههای انقلابی حضرت امام خمینی(ره)برپاشد. طبق گزارش برخی ازخبرگزاریها تنها درتهران بیش ازدو میلیون تن دراین راهپیمایی شرکت داشتند. گفتنی است که بواسطه حرکت انقلابی کارمندان نیروی هوایی درروز19بهمن ماه سال1357شمسی، این روز روزنیروی هوایی نامگذاری شده است.

 


سه شنبه پانزدهم 11 1387
X