دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1775
تعداد نوشته ها : 6
تعداد نظرات : 1
Rss
طراح قالب

با سلام

 آدرس وبلاگ به http://www.SabaTM.IR تغییر کرد

برای ارسال لینک در بهترین لینک باکس هم هرچه زود تر شرکت کنید:

http://www.TeJeN.Co.cC

دسته ها :
پنج شنبه سی یکم 2 1388

ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ ﻛﺎری ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و اﺻﻄﻼﺣﺎت آﺷﻨﺎ ﺑﺸﻮﻳﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺮوﻳﺪ‬ ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮی آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ.‬

ﻓﺮم:‬

‫در وﻳﮋوال ﺑﻴﺴﻴﻚ، ﻳﻚ ﭘﻨﺠﺮه، ﻓﺮم ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد. ﻫﺮ ﻓﺮم ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻧﻮار ﻋﻨﻮان در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی‬ ‫ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻓﺮم اﺳﺎس راﺑﻂ ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﻳﻚ‬ ‫ﻓﺮم و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از دو ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﻓﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‬

‫ﻛﻨﺘﺮل:‬

‫ﺷﻴﺌﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان در زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﺎ اﺟﺮا، ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ دادهﻫﺎ روی آن ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم داد.‬ ‫ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺷﻲءﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎﻳﻞ ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ 1 ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ‬

ﺷﻲء:‬

‫ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﻛﺪﻫﺎ و دادهﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان روی آن ﻛﺎر ﻛﺮد. ﺷﻲءﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎ و ﻣﺘﺪﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ‬ ‫وﺳﻴﻠﻪی ﻛﻼس ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.‬

‫ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎ:‬

‫ﻫﺮ ﺷﻲء ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎﻳﻲ 2 اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻇﺎﻫﺮ و رﻓﺘﺎر آن را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎ در ﭘﻨﺠﺮهی ‪ Properties‬ﺟﻤﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.‬

‫آرﮔﻮﻣﺎن:‬

‫دادهﻫﺎی ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻳﻚ روال را آرﮔﻮﻣﺎن 3 ﮔﻮﻳﻨﺪ. آرﮔﻮﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﺛﺎﺑﺖ، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﺎ ﻋﺒﺎرت‬ ‫دﻳﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ.‬

‫روال:‬

‫ﺑﻼﻛﻲ از ﻛﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از درون ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻛﺎرﺑﺮدی ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﺷﻮد. ﻳﻚ روال ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺷﻲءﻫﺎ روی ﻓﺮم ﻳﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی دادهﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.‬

‫ﭘﺮوژه:‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻓﺮمﻫﺎ و ﻣﺪولﻫﺎ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻛﺎرﺑﺮدی را اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‬

شنبه بیست و هشتم 10 1387

← ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎﺷﻴﻦ:‬

‫وﻳﮋوال ﺑﻴﺴﻴﻚ ﺟﺰو زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ 1 ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ. زﺑﺎﻧﻬـﺎی ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻ، زﺑـﺎنﻫـﺎﻳﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ زﺑـﺎن‬ ‫ﻣﺤﺎورهای اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴـﻞ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪی ﻛﺎﻣﭙﺎﻳﻠﺮﻫـﺎ و ﻣﻔـﺴﺮﻫﺎ 2 ﻛـﻪ ﻧـﻮﻋﻲ ﻣﺘﺮﺟﻢ زﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ.‬

← راﺑﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ:‬

‫راﺑﻂﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ: ﻳـﻚ: ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی ﻣـﺘﻦ 3 دو: ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﮔﺮاﻓﻴـﻚ 4.‬ ‫زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﻦ، ﻛﺎرﺑﺮ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﻪ ﮔﺮاﻓﻴـﻚ را ﻧـﺪارد. ﻣﺎﻧﻨـﺪ زﺑـﺎن ‪ C‬ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ‬ ‫دﻧﻴﺲ رﻳﭽﻲ در ﺳﺎل 2791 ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ.‬

‫زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻳﺎ وﻳﮋوال، اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﮔﺮاﻓﻴﻚ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورﻧﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ‫اول ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﭙﺲ ﻛﺪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﻣﺎﻧﻨﺪ: وﻳﮋوال ﺑﻴﺴﻴﻚ‬

‫← ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎده:‬

‫وﻳﮋوال ﺑﻴﺴﻴﻚ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده دارد. اﻳﻦ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ از ﻣﺤـﻴﻂﻫـﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪﻳﺎﻓﺘـﻪی ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﻳﻌﻨـﻲ‬ ‫5 ‪ IDE‬ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﺎن اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ وﻳﻨﺪوز ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی دﻳﮕـﺮ اﻳﺠـﺎد، اﺟـﺮا و ﺧﻄﺎﻳـﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. اﻳـﻦ ﻣﺤـﻴﻂ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻣﻜـﺎن ﻧﻮﺷـﺘﻦ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ وﻳﻨﺪوز را ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ وﻳﻨﺪوز ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻲدﻫﺪ.‬

شنبه بیست و هشتم 10 1387

وﻳــﺮاﻳﺶ آﻣﻮزﺷــﻲ ﻳــﺎ ‪ ،Learning  Edition‬اﺑﺘــﺪاﻳﻲ و ﺳــﺎدهﺗــﺮﻳﻦ وﻳــﺮاﻳﺶ وﻳــﮋوال ﺑﻴــﺴﻴﻚ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ وﻳﺮاﻳﺶ، اﺑﺰار ﺧﺎﺻﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﻲﮔﻴـﺮد. اﻳـﻦ وﻳـﺮاﻳﺶ ﮔﺰﻳﻨـﻪای ﻣﻨﺎﺳـﺐ،‬ ‫ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﺪی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬

‫وﻳﺮاﻳﺶ ﺣﺮﻓﻪای ﻳﺎ ‪ ،Professional  Edition‬ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳـﺖ. اﻳـﻦ ﻧـﺴﺨﻪ،‬ ‫وﻳـــﺮاﻳﺶ آﻣﻮزﺷـــﻲ را ﺑـــﺎ اﺑﺰارﻫـــﺎی ﺑﻴـــﺸﺘﺮ ﺑـــﻪ ﻃـــﻮر ﻛﺎﻣـــﻞ ﺗﺤـــﺖ ﭘﻮﺷـــﺶ ﻗـــﺮار ﻣـــﻲدﻫـــﺪ.‬

‫وﻳﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎری ﻳﺎ ‪ ،Enterprise Edition‬ﻛﺎﻣـﻞﺗـﺮﻳﻦ و در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل ﻣﺤﺒـﻮبﺗـﺮﻳﻦ وﻳـﺮاﻳﺶ ‫وﻳﮋوال ﺑﻴﺴﻴﻚ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. وﻳﺮاﻳﺸﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻛﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪای و ﻫﻢ ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﺒﺘﺪی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‬

جمعه بیست و هفتم 10 1387

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام به کسایی که برنامه نویسی بلد نیستن

شما هم میتونید با ارائه طرحتون به عنوان نرم افزار به من نرم افزار خودتون رو به وسیله ی من بسازید

دسته ها : عمومی
جمعه بیست و هفتم 10 1387

Basic‬ ﺳﺮﻧﺎم ﻛﻠﻤﺎت ‪Beginner's All‐purpose Symbolic Instruction Code‬‬
‫و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ زﺑﺎن ﻫﻤﻪﻣﻨﻈـﻮره ﺑـﺮای اﻓـﺮاد ﻣﺒﺘـﺪی اﺳـﺖ. اﻳـﻦ زﺑـﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻧﻮﻳـﺴﻲ، ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺳـﺎدﮔﻲ‬
‫ﺳﺎﺧﺘﺎری، از ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. زﺑـﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻧﻮﻳـﺴﻲ ﺑﻴـﺴﻴﻚ در ﺳـﺎل 4691 ﻣـﻴﻼدی، ﺑـﻪ‬
‫وﺳـﻴﻠﻪی ﺟــﺎن ﻛﻨــﻲ و ﺗﻮﻣــﺎس ﻛـﻮرﺗﺲ در داﻧــﺸﻜﺪه دارﺗﻤــﻮث ﭘﺪﻳــﺪ آﻣـﺪ. اﻳــﻦ زﺑــﺎن، ﻧﺨــﺴﺘﻴﻦ زﺑــﺎن‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﻧﺒﻮد وﻟﻲ ﻫﺪف آن، ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻳﻚ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﻮد.‬
‫ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از زﺑﺎن ﺑﻴﺴﻴﻚ اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ:‬
‫‪ GW BASICA, BASICA, ANSI BASIC, QBASIC‬و ‪ QUICK BASIC‬اﺷﺎره ﻛﺮد.‬
‫زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﻴﺴﻴﻚ ﺑﺎ اراﺋﻪ وﻳﮋوال ﺑﻴﺴﻴﻚ ﺟﺎن ﺗﺎزهای ﮔﺮﻓﺖ و دوﺑـﺎره روﻧـﻖ ﻳﺎﻓـﺖ و ﺑﻴـﺸﺘﺮ‬
‫ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻬﻮﻟﺖ، اﻳﻦ زﺑﺎن را ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

 

جمعه بیست و هفتم 10 1387
X