در كل اینترنت
در این سایت

لینك دوستان

مرجع خبري رئال مادريد : كارل هاينز رومنينگه ، رئيس هيئت مديره بايرن مونيخ در مورد رقابت تيمش با بورساي دورتموند صحبت نكرد اما به انتقاد از رئال مادريد و پرداخت . 
رومنينگه در مصاحبه با بيلد گفت كه رقابت با دورتموند بايد درون زمين باشد و افزود :" نبايد مثل اسپانيا باشيم ، برخي چيزهايشان را دوست ندارم . رئال مادريد و احترامي براي هم قائل نيستند . " 

X