گر زري و گر سيم زراندودي ، باش
گر بحري و گر نهري و گر رودي باش
در اين قفس شوم، چه طاووس چه بوم
چون ره ابدي ست، ‌هر كجا بودي، باش 
 


X