پرده ها را برداریم:
بگذاریم که احساس هوایی بخورد.
بگذاریم بلوغ،زیر هر بوته که می خواهد بیتوته کند.
بگذاریم غریزه پی بازی برود.
کفش ها را بکند،و به دنبال فصول از سر گل ها بپرد.
بگذاریم که تنهایی آواز بخواند.
چیز بنویسد.
به خیابان برود.

 

کار ما نیست شناسایی "راز" گل سرخ،
کار ما شاید این است
که در "افسون"گل سرخ شناور باشیم.
پشت دانایی اردو بزنیم.
کار ما شاید این است
که میان گل نیلوفر و قرن
پی آواز حقیقت بدویم.


کاشان،قریه ی چنار،تابستان 1343


جمعه بیست و چهارم 8 1387
X