زندگی رسم خوشایندی است.
زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ،
پرشی دارد اندازه ی عشق
زندگی چیزی نیست،که لب طاقچه ی عادت از یاد من و تو برود.
زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد.
زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی می پیچد.
زندگی شستن یک بشقاب است.

سهراب سپهری


جمعه بیست و چهارم 8 1387
X