♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

  هراز گاهی توقف در ایستگاه
  بین راه فرصت خوبی برای دیدن
  مسیر طی شده و نگریستن به
  راه در پیش روست
  گاهی برای رسیدن

                      

                                  باید ایستاد

 

 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 


دسته ها :
يکشنبه هفدهم 6 1387
X