نام زهرا زنگ ازدل می برد

کشتی دل را به ساحل میبرد

نام زهرا حق پرستم کرده است

می نخورده مست مستم کرده است


دسته ها :
چهارشنبه سیم 11 1387
X