دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 77026
تعداد نوشته ها : 1081
تعداد نظرات : 722
Rss
طراح قالب

 

تغيير دهنده ها :

در درس قبل با تغيير دهنده هاي اصلي ونيز با نوع فعاليت پانل modify آشنا شديد در اين قسمت شما را با تعدادي ديگر از تغييردهنده ها آشنا خواهيد شد.

 

 

RIPPLE: به کمک اين تغيير دهنده شما مي توانيد يک موج برروي اشياء خود ايجاد نماييدالبته خاطرنشان کنم که اين موج به صورت مرکزي مي باشد و امواج دايره اي ايجاد مي نمايد. اين تغيير دهنده نيز مانند تغيير دهنده هاي ديگر داراي (GEHTER) مرکز و نقطه اتکا تغيير دهنده مي باشد. پارامترهاي اين تغيير دهنده را در زير توضيح خواهم داد:

AMPLITUDE 1: به کمک اين پارامتر قادر خواهيد بود ميزان ارتقاع تنظيمي از موج را تعيين نماييد.

AMPLITUDE 2: به کمک اين پارامتر قادر خواهيد بود ميزانه ارتفاع نيمي ديگر از موج را تعيين نماييد.

WAVE LENQTH: به کمک اين گزينه مي توانيد ميزان اندازه و فاصله موج را تعيين نماييد.

PHASE: به کمک اين پارامتر مي توانيد براي موج خود يک حرکت وجريان ايجاد نماييد.

DECAY: اين پارامتر ميزان پوسيدگي و زوال تغيير دهند را تعيين مي نمايد.

 

 

WAVE: به کمک اين تغيير دهند مي توانيد موج طولي ايجاد نماييد پارامترهاي اين تغيير دهنده نيز مانند تغيير دهندهRIPPLE  مي باشد.

 

 

SKEW: اين تغيير دهنده درشي ايجاد انحراف و کجي مي کند با پارامترهاي اين تغيير دهنده بيشتر آشنا خواهيد شد.

AMOUHT: به کمک اين فيلد عددي مي توانيد ميزان انحراف و کجي شي را تعريف نماييد.

DIRECTION: به وسيله پارامتر سمت سوي تأثير تغيير دهنده را تعيين        مي نماييم.

SKEW AXIS: به کمک اين قسمت مي توانيد محور تاثير تغيير دهنده را تعيين نماييد.

 

 

SLICE: اين تغيير دهنده قادراست که برروي شي شما يک برش ايجاد نمايد يا شي شما را از قسمت برش خرده حذف نمايد. اين تغيير دهنده نيز مانند بقيه تغيير دهنده ها داراي يک زير مجموعه مي باشد به نام ( SILCE PLANE  ) به کمک اين گزينه شما مي توانيد محدوده برش را داشته باشيد ومحل آن را تغيير دهيد با پارامترهاي اين تغيير دهنده در زير آشنا خواهيد شد:

REFINE MESH: به کمک اين گزينه مي توانيد بر روي مش ها برش ايجاد نماييد.

SPLIT MESH: اين گزينه شما را برش داده و به دوقسمت تقسيم مي نمايد.

REMOVE TOP: به کمک اين گزينه قسمت بالاي شي حذف مي گردد.

REMOVE BOOTOM: به وسيله اين گزينه قسمت پايين شي حذف مي گردد.

OPERTEON: به کمک اين دو کليد تعيين مي نماييد که برش برروي کدام قسمت انجام شود برروي  POLYGONها يعني چند وجهي ها يا برروي FACE ها که همان سه گوش هاي سازنده و اصلي شي ما مي باشند.

 

 

SPHERIFY: به کمک اين تغيير دهنده مي توانيد اشياء داخل صحنه خود را به کره تبديل نماييد. اين تغيير دهنده داراي يک پارامتر مي باشد که تعيين کننده ميزان تاثير تغيير دهنده مي باشد.

 

 

AFFECT REGION: به کمک اين تغيير دهنده که داراي دودستگيره مي باشد مي توان نيروي را ايجاد نمود که نقاط را با آن جا به جا نمود يا يک قسمت را از روي سطح شي خود بر اثر جاذبه ايجاد شده توسط اين تغييردهنده جا به جا نمود. با فعال نمود زير مجموعه اين تغييردهنده که همان گزينه POIHT مي باشد     مي توانيد نيروي جاذبه را حرکت دهيد و سطح را به هر سمت که مي خواهيد حرکت دهيد با پارامتر هاي اين تغيير دهنده توجه نماييد.

FALLOFF: به کمک اين گزينه اندازه ميدان وجاذبه را تعيين مي نماييم به اين صورت که هر چه عدد بيشتر باشد محدوده تاثير نيرو برروي شي بيشتر مي شود.

LGHORE BACKFACE: به کمک اين گزينه مي توان تعيين نمود که نيرو برFACEهاي پشتي تاثير بگذارد يا خير.

در قسمت CURRE مي توانيد به کمک دو گزينه PINCH   و BUBBLE دو فرم تيز و نيش گون يا فرم جوشيدن و هموار را تعيين نماييد.

 

 

LATTICE: به کمک اين تغيير دهنده مي توان يک سطح مشبک را ايجاد نمود. با پارامترهاي اين تغيير دهنده در زير آشنا خواهيد شد.

TOINTS ONLTY FROM VERTCIES: به کمک اين کليد راديويي مي توانيد فقط از نقاط استفاده نماييد يعني برروي هر يک از VERTEX  نقطه مش ايجاد نماييد.

LATTICE: به کمک اين تغيير دهنده مي توان يک سطح مشبک را ايجاد نمود. با پارامترهاي اين تغيير دهنده در زير آشنا خواهيد شد.

TOINTS ONLY FROM VERTCIES: به کمک اين کليد راديويي مي توانيد فقط از نقاط استفاده نماييد يعني برروي هر يک از VERTEX ها يک نقطه مش ايجاد نماييد.

STRUTS ONLY FROM EDGES: به کمک اين کليد مي توانيد فقط از لبه ها استفاده نماييد به اين صورت که لبه ها را به صورت مش در اختيار داشته باشيد.

BOTH: به کمک اين گزينه از هردوقابليت فوق استفاده مي گردد.

درقسمت STRUTS پارامتر هاي مربوطه به لبه ها در اختيار شما قرار دارد که با اين پارامتر ها آشنا خواهيد شد .

RADIUS: به کمک اين فيلد عددي ميزان قطر يک شي تعيين مي گردد.

SEGMENT: اين پارامترمعيين کننده ميزان خطوط تشکيل دهنده لبه هاي      مي باشد.

SIDES: اين پارامتر تعيين مي کند که چه تعداد در کنار لبه خطوط تشکيل دهنده وجود داشته باشد.

MATERIAL ID: در اين قسمت مي توانيد يک مشخصه ماده براي شي خود تعريف نماييد.

IGHORE HIDDEN EDGES: با فعال نمودن اين گزينه خطوط پنهاني شي آشکار نمي شود.

SMOOTH :  اين گزينه نرمال هاي هموار سازي را يک گروه مي نمايد.

قسمت بعدي قسمت JOINTS مي باشد دراين قسمت پارامترهاي مربوط  به نقاط وجود دارد

در ابتداي اين قسمت سه دکمه راديويي وجود دارد که مشخص کننده شکل نقاط مي باشد که بترتيب از چپ به اين صورت مي باشد: چهار گوش هشت گوش بيست گوش.

 Radiusاين فيلد عددي قطر نقطه را تعيين مي نمايد .

Segment  اين گزينه يک گروه هموار سازي براي کره ها ايجاد مي نمايد

در قسمت mapping coordinatesجهت و قابليت ماده دهي براي ماده دهي براي شي فعال مي گردد

 

 

 تغيير دهنده بعدي تغيير دهنده mirror مي باشد . اين تغيير دهنده يک کپي آينه وار براي شي ايجاد مي نمايد و قرينه شي را در اختيار ما قرار مي دهد در اين اين تغيير دهنده چندين پارامتر است که با آنها آشنا خواهيد شد.

در قسمت mirror تعيين مي نماييد که جهت آينه وار شدن شي در راستاي کدام محور باشد.

در قسمت بعدي نيز تععين مي نماييد که شي به چه اندازه جا به جا  شود و همچنين از شي آينه شده کپي گرفته شود با خير.

در اين قسمت نيز با تعداد زيادي از تغييردهنده آشنا شديد .فرا گيري اين تغغير دهنده هاي مهم نقش مهمي در کار و ساخت مدل دلخواه شما دارد پس کمي تامل در اين قسمت ها سود زيادي را آيد شما مي کند.

 

ساسان وعادل


دسته ها :
دوشنبه نهم 5 1385
X