• حزب توده ایران
  • جبهه ملی ایران
  • نهضت آزادی ایران
  • مجاهدین خلق ایران
  • حزب جمهوری اسلامی
  • دانشجویان پیرو خط امام
  • جامعه روحانیت مبارز
  • حزب موتلفه اسلامی
  • سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران
  • سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

يکشنبه بیست و دوم 10 1387
X