برترین عمل ،نمازاست که به وقتش اداشود،بعدازآن نیکویی به پدرومادروسپس اینکه مردم از زبانت درامان باشند.

رسول اکرم (ص)


دسته ها : نورانی
پنج شنبه سیم 8 1387
X