حال من خوب است اما باتوبهتر می شوم

آخ….تامی بینمت یک جوردیگرمی شوم

 باتوحس شعر درمن بیشتر گل می کند

یاسم وباران که می باردمعطر می شوم

 در لباس آبی ازمن بیشتردل می بری

آسمان وقتی که می پوشی کبوترمی شوم

 آنقدرها مردهستم تا بمانم پای تو

می توانم مایه-گهگاه-دلگرمی شوم 

میل میل توست اما بی توباور کن که من

درهجوم بادهای سخت پرپر می شوم


دسته ها : عاشقانه
پنج شنبه سیم 8 1387
X