ای فرزند آدماگر نبود که گذشت در نزد من بهترین چیزاست،هیچگاه کسی را با گناه نمی آزمودم. ای فرزند آدمچون بنده ای به من تمسک جویداو را هدایت کنم وچون امرخویش را به من واگذارد اورا کفایت کنم،واگر به دیگری واگذاردرشته های امراورادرآسمانهاوزمین ازهم بگسلم.
دسته ها : حدیث قدسی
پنج شنبه سیم 8 1387
X