باید آهسته نوشت...

با دل خسته نوشت...

با لب بسته نوشت...

گرم و پر رنگ نوشت...

روی هر سنگ نوشت...

که اگر عشق نباشد


دسته ها : عمومی
يکشنبه یازدهم 12 1387
X