اگه یه دیوونه نگات کنه هیچی نمی شه

و هیچ مشکلیم پیش نمیاد

اما وای به اون روزی که یه نگاه دیوونت کنه

دسته ها : عمومی
جمعه نهم 12 1387
X