درس بزرگ کتاب های آسمانی

تمام کتب آسمانی که بر انبیا نازل شده اند ، برای این بوده است که این موجودی که اگر سرخود باشد خطرناکترین موجودات عالم است ، تحت  تربیت و تعلیم الهی واقع بشود و بهترین موجودات و افضل تمام خلایق بشود .
                  
                                                امام خمینی (ره)


دسته ها :
چهارشنبه سیم 5 1387
X