راه نجات

 

 

سرمایه ی طاعت الهی تقواست

 

پیرایه ی فقرو پادشاهی تقواست

 

از سختی روز محشر و ازدوزخ

 

فرموده خدا؛ نجات خواهی تقواست

 

مولوی


دسته ها :
چهارشنبه سیم 5 1387
X