- اگر دنیا را به حال خود رها کنید ؛ روند و سیر امور از بد به بدتر خواهد رسید.

-هر وقت تصمیم می گیری کاری انجام دهی ، حتما اول باید کار دیگری را تمام کنی .

- برای درست انجام دادن کارها وقت نداریم ، اما برای دوباره کاری همیشه وقت هست .

                     ادوارد مورفی


دسته ها :
جمعه اول 6 1387
X