شکست

- شکست در نهایت ، فرصتی برای دوباره شروع کردن است .

- باید شکست خوردن را بیاموزید ، بی آن که خود را مغلوب به حساب آورید.

- حتی ناپلئون در یک سوم جنگ هایش مغلوب شد .

- موفقیت نقطه ی مقابل شکست نیست .ممکن است دونده ای نفر آخر شود اما اگر رکورد شخصی اش را شکسته با شد ، موفق است

برمودبترا- وی جی بتیرا


دسته ها :
چهارشنبه سیم 5 1387
X