روزبیست ودوم بهمن امسال تجلی وحدت ملت بزرگ ایران اسلامی وپاسخی قاطع به همه ی آنانی بودکه با اوهام وخیالات پوشالی امیدبه ضربه زدن به انقلاب رادر سرمی پروراندند.

دسته ها :
دوشنبه بیست و ششم 11 1388

 مختصری درتاریخ تحول نظم ونثرفارسی

 

آغازادب فاسی باآمیزش زبان پهلوی وعربی ادبیات کاملی به وجودآمدازجمله لهجه هایآذری طبری گیلکی دیلمانی فارسی کردی مرکزی ایرانی سگزی خراسانی و....

لهجه های عمومی مشرق ایران وشعب آن ازمیان ثروتمندترین لهجه های ایرانی بود ترکیب پهلوی اشکانی (پهلوی شمالی )سغدی قدیم تخازی خوارزمی قدیم.

محمدبن وصیف سگزی

با ظهورشاعرانی چون بسام کورد

 

محمدبن مجلدسگزی

 

نخستین اشعارعروضی پارسی سروده شده تاآغاز قرن چهارم ه.ق تکامل یافت .

درآغازقرن چهارم شعرفارسی با شعرعربی برابری کرد.

فردوسی درنیمه ی دوم قرن چهارم ظهورکرد.

 

فیروزمشرقی

ابوسلیک گرگانی

ازشاعران دستگاه صفاری

حنظله بادغیسی دراوایل قرن سوم ه.ق

دسته ها :
دوشنبه سیزدهم 7 1388

درباره ی سعدی آنچه که ازقراین وشواهدوتحقیقات اساتیدبرمی آیددال براین است که تقریبابه سال 606هجری قمری درشیرازدیده به جهان گشودچنان که درمقدمه گلستان می خوانیم:

هردم ازعمرمی رودنفسی چون نگه می کنم نمانده بسی

ای که پنجاه رفت ودرخوابی مگراین پنج روزه دریابی

فحوای کلام دراین ابیات حاکی ازآن است که شاعرباخویشتن سخن داردوبه پنجاه سالگی خوداشاره می کند.اگراین ابیات رابابیت زیرین که درهمان مقدمه ی گلستان آمده وبه تاریخ تالیف کتاب اشاره دارد:

درین مدت که ماراوقت خوش بود زهجرت ششصدوپنجاه وشش بود

مقایسه کنیم چنین می شودکه درسال 656پنجاه سال یاچیزی نزدیک به آن ازعمرسعدی گذشته بوده وبدین تقدیرولادتش هم چنان که گفته شددرحدود606 بوده است.

آثارسعدی

نخستین اثرمستقلی که صورت تالیف یافته ,سعدی نامه یابوستان است.ازمقدمه ی بوستان چنین برمی آیدکه بسیاری ازبخش های بوستان راپیش ازورودبه شیرازسروده بوده ودرشیرازبه سال 655یعنی درهمان سال بازگشت آن رابه پایان رسانده است:

زششصدفزون بودپنجاه وپنج که پردرشداین نامبردارگنج

بوستان مثنویی است دربحرمتقارب هم وزن شاهنامه ی فردوسی که یک دیباچه وده باب داردوجمعا4011بیت است:

چواین کاخ دولت بپرداختم براوده درازتربیت ساختم

یکی باب عدل است وتدبیرورای نگهبانی خلق وترس خدای

دوم باب احسان نهادم اساس که منعم کندفضل حق راسپاس

سوم باب عشق است ومستی وشور نه عشقی که بندندبرخودبه زور

چهارم تواضع رضاپنجمین ششم ذکرمردقناعت گزین

به هفتم درازعالم تربیت به هشتم درازشکربرعافیت

نهم باب توبه است وراه صواب دهم درمناجات وختم کتاب

 

 

 

درباره ی سعدی آنچه که ازقراین وشواهدوتحقیقات اساتیدبرمی آیددال براین است که تقریبابه سال 606هجری قمری درشیرازدیده به جهان گشودچنان که درمقدمه گلستان می خوانیم:
هردم ازعمرمی رودنفسی چون نگه می کنم نمانده بسی
ای که پنجاه رفت ودرخوابی مگراین پنج روزه دریابی
فحوای کلام دراین ابیات حاکی ازآن است که شاعرباخویشتن سخن داردوبه پنجاه سالگی خوداشاره می کند.اگراین ابیات رابابیت زیرین که درهمان مقدمه ی گلستان آمده وبه تاریخ تالیف کتاب اشاره دارد:
درین مدت که ماراوقت خوش بود زهجرت ششصدوپنجاه وشش بود
مقایسه کنیم چنین می شودکه درسال 656پنجاه سال یاچیزی نزدیک به آن ازعمرسعدی گذشته بوده وبدین تقدیرولادتش هم چنان که گفته شددرحدود606 بوده است.
آثارسعدی
نخستین اثرمستقلی که صورت تالیف یافته ,سعدی نامه یابوستان است.ازمقدمه ی بوستان چنین برمی آیدکه بسیاری ازبخش های بوستان راپیش ازورودبه شیرازسروده بوده ودرشیرازبه سال 655یعنی درهمان سال بازگشت آن رابه پایان رسانده است:
زششصدفزون بودپنجاه وپنج که پردرشداین نامبردارگنج
بوستان مثنویی است دربحرمتقارب هم وزن شاهنامه ی فردوسی که یک دیباچه وده باب داردوجمعا4011بیت است:
چواین کاخ دولت بپرداختم براوده درازتربیت ساختم
یکی باب عدل است وتدبیرورای نگهبانی خلق وترس خدای
دوم باب احسان نهادم اساس که منعم کندفضل حق راسپاس
سوم باب عشق است ومستی وشور نه عشقی که بندندبرخودبه زور
چهارم تواضع رضاپنجمین ششم ذکرمردقناعت گزین
به هفتم درازعالم تربیت به هشتم درازشکربرعافیت
نهم باب توبه است وراه صواب دهم درمناجات وختم کتاب


درباره ی سعدی آنچه که ازقراین وشواهدوتحقیقات اساتیدبرمی آیددال براین است که تقریبابه سال 606هجری قمری درشیرازدیده به جهان گشودچنان که درمقدمه گلستان می خوانیم:

هردم ازعمرمی رودنفسی چون نگه می کنم نمانده بسی

ای که پنجاه رفت ودرخوابی مگراین پنج روزه دریابی

فحوای کلام دراین ابیات حاکی ازآن است که شاعرباخویشتن سخن داردوبه پنجاه سالگی خوداشاره می کند.اگراین ابیات رابابیت زیرین که درهمان مقدمه ی گلستان آمده وبه تاریخ تالیف کتاب اشاره دارد:

درین مدت که ماراوقت خوش بود زهجرت ششصدوپنجاه وشش بود

مقایسه کنیم چنین می شودکه درسال 656پنجاه سال یاچیزی نزدیک به آن ازعمرسعدی گذشته بوده وبدین تقدیرولادتش هم چنان که گفته شددرحدود606 بوده است.

آثارسعدی

نخستین اثرمستقلی که صورت تالیف یافته ,سعدی نامه یابوستان است.ازمقدمه ی بوستان چنین برمی آیدکه بسیاری ازبخش های بوستان راپیش ازورودبه شیرازسروده بوده ودرشیرازبه سال 655یعنی درهمان سال بازگشت آن رابه پایان رسانده است:

زششصدفزون بودپنجاه وپنج که پردرشداین نامبردارگنج

بوستان مثنویی است دربحرمتقارب هم وزن شاهنامه ی فردوسی که یک دیباچه وده باب داردوجمعا4011بیت است:

چواین کاخ دولت بپرداختم براوده درازتربیت ساختم

یکی باب عدل است وتدبیرورای نگهبانی خلق وترس خدای

دوم باب احسان نهادم اساس که منعم کندفضل حق راسپاس

سوم باب عشق است ومستی وشور نه عشقی که بندندبرخودبه زور

چهارم تواضع رضاپنجمین ششم ذکرمردقناعت گزین

به هفتم درازعالم تربیت به هشتم درازشکربرعافیت

نهم باب توبه است وراه صواب دهم درمناجات وختم کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته ها :
پنج شنبه پنجم 6 1388
زمشرق برآمدهلال محرم
مه سوگواری مه رنج وماتم
هلال محرم عجب جانگدازی
عجب می گدازی عجب می نوازی
هلالاعجب باعث سوزوسازی
غم کل عالم به ماه تومدغم
زمشرق برآمدهلال محرم
مه سوگواری مه رنج وماتم
هلالاشدی شهره ماه غم انگیز
طلوع وغروبت همه گریه آمیز
محاقت بلابارهلالت بلاریز
غم وناله آیدزشرق توباهم
زمشرق برآمدهلال محرم
مه سوگواری مه رنج وماتم
الهی به آن خون مظلوم مطلق
که زدبرزمین نقش پاک اناالحق
به آل محمدبه مهدی برحق
نبیندچوافسرکسی درجهان غم
زمشرق برآمدهلال محرم
مه سوگواری مه رنج وماتم 
دسته ها :
يکشنبه بیست و نهم 10 1387

شاهی که وقت عصرزخونش وضوگرفت

                          آیینه ی جلال ابدروبروگرفت

اول دودست خویش زخون شست وشونمود

                         آنگه کفی زخون دلش بهرروگرفت

جزذات بی زوال خداوندلایزال

                         ذرات ممکنات به خون نکوگرفت

دست وسروجوان وعلمدارجمله را

                         داده به راه حق وزحق آبروگرفت

خونش چوبحررحمت حق آمدی بجوش

                         بانورذوالجلال خداوندخوگرفت

خوابیددراریکه ی عزت میان خون

                         بایک اشاره کل جهان موبموگرفت

افسرزنوک خامه ی خونبارواشک چشم

                         ازروزگارخسته دلان جست وجوگرفت

دسته ها :
شنبه بیست و هشتم 10 1387
X