10 چیز را یاد بگیر

 

دو چیز را فراموش نکن :

یاد خدا و یاد مرگ .

 

دو چیز را فراموش کن :

بدی دیگران در حق تو و خوبی تو در حق دیگران .

 

چهار چیز را نگه دار :

گرسنگیت را سر سفره دیگران،

زبانت را در جمع،

دلت را سر نماز و

چشمت را در خانه دوست.

 

من اگر یک دم به خود آیم و دریابم از جنس خدا هستم نمی میرم.


دسته ها :
يکشنبه بیستم 5 1387
X