شناخت کلمات

 

سازنده ترین کلمه گذشت است آن را تمرین کن.

عمیق ترین کلمه عشق است به آن ارج بنه.

بی رحم ترین کلمه تنفر است از بین ببرش.

سرکش ترین کلمه هوس است با آن بازی نکن.

خودخواهانه ترین کلمه من است از آن حذر کن.

بازدارنده ترین کلمه ترس است با آن مقابله کن.

سازنده ترین کلمه صبر است برای داشتنش دعا کن.

روشن ترین کلمه امید است به آن امیدوار باش.

ضعیف ترین کلمه حسرت است آن را نخور.

توانا ترین کلمه دانش است آن را فرا گیر.

سمی ترین کلمه غرور است بشکنش.

سست ترین کلمه شانس است به آن امیدوار نباش.

شایع ترین کلمه شهرت است دنبالش نرو.

حسرت انگیز ترین کلمه حسادت است از آن فاصله بگیر.

ضروری ترین کلمه تفاهم است آن را ایجاد کن.

سالم ترین کلمه سلامتی است به آن اهمیت بده.

اصلی ترین کلمه اطمینان است به آن اعتماد کن.

بی احساس ترین کلمه بی تفاوتی است مراقب آن باش.

دوستانه ترین کلمه رفاقت است از آن سواستفاده نکن.

زیبا ترین کلمه راستی است با آن روراست باش.

زشت ترین کلمه دورویی است یک رنگ باش.

ویرانگرترین کلمه تمسخر است دوست داری با تو چنین کنند؟

موقرترین کلمه احترام است برایش ارزش قایل شو.

آرام ترین کلمه آرامش است به آن برس.

قشنگ ترین کلمه خوشرویی است.راز زیبایی در آن نهفته است.

رساترین کلمه وفاداری است.سرعهدت بمان.

تنها ترین کلمه گوشه گیری است.بدان که جمع همیشه بهتر از فردبوده.

محرک ترین کلمه هدفمندی است.زندگی بدون هدف روی آب است.

وهدفمندترین کلمه موفقیت است.به سوی آن حرکت کن.

 


دسته ها : لطایف
جمعه هجدهم 5 1387
X