هیچ

 

(هیچگاه و در هیچ کاری سستی مکن )

(نادیده گرفتن خوبیها را هرگز جایز مشمار)

(هیچ گناهی را سرمایه کسب خیر قرار مده)

(دوستدار حکمت باش و سخنان حکیمان را بشنو)

(حب دنیا را از خود دور کن )


دسته ها : لطایف
جمعه هجدهم 5 1387
X