عشق

 

پیوند عشق حقیقی حتی به مرگ گسیخته نمی شود چه رسد به دوری عشق بزرگ در پی تنفر بزرگ بوجود می آید

عشق وسختی بهترین وسیله آزمایش زندگی زناشویی است

نهالی شاداب‌تر از عشق در دل نمی‌روید


دسته ها : لطایف
جمعه هجدهم 5 1387
X