سحر 

 

 

سحرم دولت بیدار ببالین آمد

گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

 قدحی درکش و سر خوش بتماشا بخرام

تا ببینی که نگارت به چه آئین آمد 

 


دسته ها : ابیات
جمعه هجدهم 5 1387
X