محبت    
هنگامی که محبت به شما اشاره می کند،
به دنبالش بروید،
اگر چه دارای راههای دشوار و پر فراز و نشیب بوده باشد.


دسته ها : لطایف
پنج شنبه بیست و هفتم 4 1387
X