میوه عمر 

ژرف زندگی کن , از ته دل زندگی کن , یکپارچه با تمام وجود , به طوری که وقتی مرگ در زد آماده باشی – آماده چون میوه ایی رسیده برای فرو افتادن از درخت . تنها نسیمی ملایم میوزد و میوه فرو می افتد ; گاه حتی بدون هیچ نسیمی , میوه به سبب سنگینی و رسیدگی از درخت می افتد . مرگ نیز باید چنین باشد . و این آمادگی باید با زندگی کردن فراهم آید

 


شنبه شانزدهم 6 1387
X