دردهاي اساسي ما ايرانيان به روايت صادق هدايت

گروه اينترنتي پرشين استار | www.Persian-Star.org


صادق هدايت كه از پيشگامان داستان‌نويسي نوين ايران و روشنفكري برجسته بود، در كتاب بوف كور خود مي نويسد :

در زندگي درد هايي است كه روح انسان را از درون مثل خوره مي خورند و مي زدايند، اين درد ها را نه مي شود به كسي گفت و نه مي توان جايي بيان كرد! و اينك؛ سي و هفت درد و عيب اساسي اجتماعي ما ايرانيان كه هيچوقت درمان نشد!

1. اكثر ما ايراني ها تخيل را به تفكر ترجيح مي دهيم.

2. اكثر مردم ما در هر شرايطي منافع شخصي خود را به منافع ملي ترجيح مي دهيم.

3. با طناب مفت حاضريم خود را دار بزنيم.

4. به بدبيني بيش از خوش بيني تمايل داريم.

 
5. بيشتر نواقص را مي بينيم اما در رفع آنها هيچ اقدامي نمي كنيم.

 
6. در هر كاري اظهار فضل مي كنيم ولي از گفتن نمي دانم شرم داريم.

 
7. كلمه من را بيش از ما به كار مي بريم.

 
8. غالبا مهارت را به دانش ترجيح مي دهيم.

 
9. بيشتر در گذشته به سر مي بريم تا جايي كه آينده را فراموش مي كنيم.

 
10. از دورانديشي و برنامه ريزي عاجزيم و غالبا دچار روزمرگي و حل بحران هستيم.

 
11. عقب افتادگي مان را به گردن ديگران و توطئه آنها مي اندازيم، ولي براي جبران آن قدمي بر نمي داريم.

 
12. دائما ديگران را نصيحت مي كنيم، ولي خودمان هرگز به آنها عمل نمي كنيم.

 
13. هميشه آخرين تصميم را در دقيقه 90 مي گيريم.

 
14. غربي ها دانشمند و فيلسوف پرورش داده اند، ولي ما شاعر و فقيه!

 
15. زماني كه ما مشغول كيمياگري بوديم غربي ها علم شيمي را گسترش دادند.

 
16. زماني كه ما با رمل و اسطرلاب مشغول كشف احوال كواكب بوديم غربي ها علم نجوم را بنا نهادند.

 
17. هنگامي كه به هدف مان نمي رسيم، آن را به حساب سرنوشت و قسمت و بد بياري مي گذاريم، ولي هرگز به تجزيه تحليل علل آن نمي پردازيم.

 
18. غربيها اطلاعات متعارف خود را در دسترس عموم قرار ميدهند، ولي ما آنها را برداشته و از همكارمان پنهان ميكنيم.

 
19. مرده هايمان را بيشتر از زنده هايمان احترام مي گذاريم.

 
20. غربي ها و بعضا دشمنان ما، ما را بهتر از خودمان مي شناسند.

 
21. در ايران كوزه گر از كوزه شكسته آب مي خورد.

 
22. فكر مي كنيم با صدقه دادن خود را در مقابل اقدامات نابخردانه خود بيمه مي كنيم.

 
23. براي تصميم گيري بعد از تمام بررسي هاي ممكن آخر كار استخاره مي كنيم.

 
24. هميشه براي ما مرغ همسايه غاز است.

 
25. به هيچ وجه انتقاد پذير نيستيم و فكر مي كنيم كه كسي كه عيب ما را مي گويد بدخواه ماست.

 
26. چشم ديدن افراد برتر از خودمان را نداريم.

 
27. به هنگام مديريت در يك سازمان زور را به درايت ترجيح مي دهيم.

 
28. وقتي پاي استدلالمان مي لنگد با فرياد مي خواهيم طرف مقابل را قانع كنيم.

 
29. در غالب خانواده ها فرزندان بايد از والدين حساب ببرند، به جاي اينكه به آنها احترام بگذارند.

 
30. اعتقاد داريم كه گربه را بايد در حجله كشت.

 
31. اكثرا رابطه را به ضابطه ترجيح مي دهيم.

 
32. تنبيه برايمان راحت تر از تشويق است.

 
33. غالبا افراد چاپلوس بين ما ايرانيان موقعيت بهتري دارند.

 
34. اول ساختمان را مي سازيم بعد براي لوله كشي، كابل كشي و غيره صدها جاي آن را خراب مي كنيم. در شهرسازي هم از چنين مهارتي برخورداريم.

 
35. وعده دادن و عمل نكردن به آن يك عادت عمومي براي همه ما شده است.

 
36. قبل از قضاوت كردن نمي انديشيم و بعد از آن حتي خود را سرزنش هم نمي كنيم.

 
37. شانس و سرنوشت را برتر از اراده و خواست خود مي دانيم.


دسته ها : درد هاي اساسي
1391/2/2
X