دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 334
تعداد نوشته ها : 1
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
جمعه, شنبه, يك شنبه روزي, روزگاري سه تا برادر بودند به اسم جمعه, شنبه و يك شنبه كه هر سه دزدهاي تر و فرزي بودند و هيچ وقت دم به تله نمي دادند يك روز, جمعه گوسفندي دزديد؛ برد خانه سرش را بريد و گوشتش را آويزان كرد به تاق ايوان و به زنش گفت : اگر من خانه نبودم و شنبه يا يك شنبه آمد اينجا و آب خواست, آب را تو كاسه بريز و بده دستشان؛ چون اگر با كوزه آب بخورند, سرشان را بالا مي گيرند و لاشه گوسفند را مي بينند زن گفت : به روي چشم تازه جمعه از خانه رفته بود بيرون كه سر و كله شنبه پيدا شد و سراغ جمعه را گرفت زن گفت : پيش پات رفت بيرون شنبه گفت : يك كم آب بده بخورم زن گفت : صبر كن كاسه بيارم شنبه گفت : به خودت زحمت نده و تا زن برادرش آمد به خودش بجنبد, دست برد كوزه را از گوشه ايوان ورداشت سركشيد و گفت : دستت درد نكند ديگر زحمت را كم مي كنم و از خانه بيرون زد تنگ غروب, جمعه برگشت خانه و از زنش پرسيد چه خبر؟ زن جواب داد امن و امان فقط شنبه يك نوك پا آمد اينجا آب خورد و رفت جمعه گفت : با كاسه آب خورد يا با كوزه؟ زن گفت : تا خواستم كاسه بيارم, كوزه را ورداشت سر كشيد و خداحافظي كرد و رفت جمعه با دست زد رو پيشاني خودش و گفت : اي داد بي داد كه گوشت از دست رفت زن گفت : بد به دلت راه نده جمعه گفت : مگر نمي گويي با كوزه آب خورد؟ زن گفت : چرا جمعه گفت : خدا مي داند كه گوشت از دست رفت اين خط و اين نشان اگر روز روشن نبرد, شب تاريك مي برد بعد نشستند با هم به مشورت كه چه كنند, چه نكنند و آخر سر نتيجه گرفتند شب كه مي خواهند بخوابند, گوشت را بيارند زير لحاف بگذارند بين خودشان نصفه هاي شب, شنبه رفت خانه جمعه و وقتي ديد لاشه‌گوسفند سر جاش نيست, تا ته ماجرا را خواند و بي سر و صدا رفت بالا سر برادر و زن برادرش نشست و همين كه خر و پفشان رفت هوا دست برد زير لحاف, لاشه گوسفند را يك كم غلتاند طرف برادرش, يك كم چرخاند طرف زن برادرش و خوب كه جا باز شد, لاشه را آهسته از بين شان درآورد و با خود برد كمي بعد, جمعه بيدار شد؛ ديد از گوشت خبري نيست و مثل برق و باد, بام به بام خودش را رساند به خانه شنبه و رفت پشت در حياط ايستاد شنبه به خانه كه رسد, آهسته زد به در جمعه در را باز كرد و شنبه به خيال اينكه زنش در را باز كرده, در تاريكي شب گوشت را داد به دست جمعه جمعه هم گوشت را ورداشت و يواشكي زد بيرون و برگشت به خانه خودش كله سحر, شنبه زنش را بيدار كرد و گفت : پاشو يك آبگوشت پرگوشت بار بگذار براي نهار زن گفت : با كدام گوشت؟ شنبه گفت : با همان گوشتي كه ديشب آوردم خانه تحويلت دادم زن گفت : خواب ديدي خير باشد شنبه از همين يكي دو كلام همه چيز دستگيرش شد و دو بامبي زد تو سر خودش و گفت : اي داد بي داد كه گوشت از دست رفت جمعه گوشت را زد و برد و ديگر رنگش را نمي بينيم بعد, پاشد رفت سروقت يك شنبه و صلات ظهر با هم رفتند خانه جمعه كه هم نهار چرب و نرمي بخورند و هم با او صحبت كنند و قار و مداري بگذارند نهار را كه خوردند, شنبه و يك شنبه صحبت را كشاندند به اصل مطلب و گفتند اي برادر از انصاف به دور است كه سور و سات تو اين قدر جور باشد و ما آه در بساط نداشته باشيم؛ اخر برادري گفته اند, برابري گفته اند؛ بيا از اين به بعد با هم بريم دزدي و هر چه گير آورديم تقسيم كنيم جمعه گفت : به شرطي كه هر چه من گفتم گوش كنيد شنبه و يك شنبه قبول كردند برادر بودند, دست برادري هم با هم دادند غروب همان روز, جمعه به بهانه ديدن آشنايي كه در دربار شاه داشت, رفت به دربار, اين ور آن ور سرك كشيد؛ راه خزانه شاه را ياد گرفت و برگشت و نصفه هاي شب با شنبه و يك شنبه يكي يك كولبارچه ورداشتند و رفتند به دربار شنبه و يك شنبه نزديك خزانه قايم شدند؛ اوضاع را زير نظر گرفتند و جمعه رفت به خزانه؛ كولبارچه هاشان را يكي يكي از جواهر پر كرد و داد بالا و آخر سر هم خودش آمد بالا و با هم برگشتند خانه فرداي آن شب, سه تايي از خانه رفتند بيرون كه در كوچه و بازار سر و گوشي آب بدهند و ببينند مردم از دزدي ديشب شان چه مي گويند اما, هر چه گشتند و به اين و آن سر زدند, ديدند خبري نيست تو نگو وقتي شاه خبردار شده بود دزد زده به خزانه, گفته نگذاريد اين خبر جايي درز كند كه تاج و تخت مان بر باد مي رود و دستور داده بود زير دريچه اي كه دزد از آن جا به خزانه رفته يك خمره پر از قير بگذارند كه اگر دزد دوباره خواست بزند به خزانه, يكراست بيفتد تو قير و اسير بشود برادرها وقتي ديدند به خزانه شاه دستبرد زده اند و آب از آب تكان نخورده, نيمه هاي شب, كولبارچه هاشان را ورداشتند و باز به طرف دربار راه افتادند اين دفعه نوبت شنبه بود كه از دريچه به خزانه برود جمعه و يك شنبه دور و برشان را زير نظر گرفتند و شنبه از دريچه پايين پريد و يكراست افتاد تو خمره قير و گير افتاد شنبه, جمعه را صدا زد و گفت : اي برادر من افتادم تو قير و كارم تمام است شماها زودتر در برويد و جانتان را نجات بدهيد جمعه تا آخر قضيه را خواند و ديد اگر دير بجنبد كار همه شان تمام است و چاره اي غير از اين نديد كه سر شنبه را ببرد و با خود ببرد اين بود كه خم شد, چنگ انداخت موي سر شنبه را گرفت, سرش را بريد و با خود برد فردا صبح, جمعه و يك شنبه رفتند بيرون ببينند چه خبر است ديدند همه جا صحبت از اين است كه دزد زده به خزانه شاه و افتاده به تله؛ اما سر ندارد و شاه دستور داده دزد بي سر را آويزان كنند به دروازه شهر كه هر كس آمد جلو جنازه گريه زاري كرد, او را بگيرند و دزد را شناسايي كنند جمعه و يك شنبه برگشتند خانه و هر چه شنيده بودند به زن شنبه گفتند زن شنبه شيون و زاري راه انداخت كه من طاقت ندارم تن بي سر شوهرم به دروازه شهر آويزان باشد و خودم اينجا راحت بگيرم و بنشينم الان مي روم جنازه شوهرم را ور مي دارم و مي آورم جمعه گفت : اگر اين كار را بكني سر همه مان را به باد مي دهي تو از خانه پا بيرونت نگذار؛ من قول مي دهم كه با يك شنبه برم و هر طور كه شده جنازه شنبه را از چنگشان در بيارم جمعه و يك شنبه, مطربي هم بلد بودند و الاغي داشتند كه هر جا ولش مي كردند, يكراست بر مي گشت خانه و اگر در خانه بسته بود, با سر به در مي زد سر شب, جمعه و يك شنبه ساز و كمانچه دست گرفتند؛ سوار الاغ شدند؛ از خانه زدند بيرون و شروع كردند در شهر گشتن و زدن و خواندن نزديك دروازه شهر كه رسيدند, يكي از نگهبان ها جلوشان را گرفت و گفت : پياده شويد و براي ما ساز بزنيد جمعه گفت : ديگر از نفس افتاده ايم و حال ساز زدن نداريم نگهبان ها گفتند حالا كه به ما رسيد از نفس افتاديد؟ د يالله بياييد پايين و بهانه نياريد كه پاك حوصله مان سر رفته يك شنبه گفت : راستش را بخواهيد مي ترسيم اگر پياده شويم دزد خرمان را ببرد و از نان خوردن بيفتيم يكي از نگهبان ها گفت : دهنت را آب بكش كي جرئت دارد به خرتان نگاه چپ بكند ما داريم از جنازه به اين مهمي نگهباني مي كنيم, آن وقت شما مي گوييد دزد بيايد و جلو چشم ما خرتان را بدزدد جمعه گفت : خلاصه گفته باشم كليد رزق و روزي ما در اين دنيا همين يك دانه الاغ است و از الاغ پياده شدند؛ نشستند كنار نگهبان ها و شروع كردند به ساز زدن و آن قدر زدند كه نگهبان ها چرتشان برد و كم كم خر و پفشان رفت به هوا جمعه و يك شنبه پا شدند, جنازه را از بالاي دروازه آوردند پايين و بستند رو الاغ و الاغ را راهي كردند طرف خانه و تند برگشتند دراز كشيدند كنار نگهبان ها و خودشان را زدند به خواب كله سحر, يكي از نگهبان ها از خواب پريد و ديد نه از جنازه خبري هست و نه از الاغ و بناي داد و فرياد را گذاشت و همه را از خواب پراند جمعه و يك شنبه كش و قوسي به خود دادند و خواب آلود پرسيدند چي شده؟ نگهبان ها گفتند گاومان دوقلو زاييده و با عجله شروع كردند به اين ور آن ور دويدن و وقتي چيزي پيدا نكردند, برگشتند پيش جمعه و يك شنبه كه زارزار گريه مي كردند و به سر و كله خودشان مي زدند جمعه مي گفت : ديدي چطور نانمان را آجر كردند؟ و يك شنبه دنبال حرف برادرش را مي گرفت كه حالا چه كنيم با هفت هشت تا نان خور ريز و درشت؟ نگهبان ها افتادند به از و جز كه صداش را در نياريد و جرم ما را سنگين تر نكنيد؛ بياييد پول الاغتان را بگيريد و برويد دنبال كارتان جمعه در لا به لاي گريه گفت : از كجا الاغي به آن خوبي پيدا كنم؟ نگهبان ها شروع كردند به دلداري آن ها و گفتند پيدا مي كنيد ان شاءالله باز حال و روز شما بدك نيست ما را بگو كه معلوم نيست پادشاه به دارمان بزند يا به زندانمان بندازد جمعه گفت : حالا كه اين طور است قبول مي كنيم چون دلمان نمي آيد سرتان برود بالاي دار و پول الاغ را گرفتند و برگشتند خانه طولي نكشيد كه خبر به پادشاه رسيد جنازه را هم دزديدند پادشاه وزير دست راستش را خواست و نشستند به گفت : و گو كه چه كنند, چه نكنند و آخر سر به اين نتيجه رسيدند كه تو كوچه و خيابان سكه نقره و طلا بريزند و نگهبان ها دورا دور مراقب باشند و هر كه دولا شد سكه ورداشت او را بگيرند به دار بزنند و قال قضيه را بكنند جمعه كه از اين ماجرا بو برده بود, به يك شنبه گفت : پاشو قير بزن كفت پات و برو تو كوچه و خيابان هر جا سكه ديدي رو آن پا بگذار بعد, برو تو خرابه؛ سكه را از كف پات بكن و باز راه بيفت و از نو همين كار را بكن؛ اما مبادا دولا شوي و چيزي از زمين ورداري كه سرت به باد مي رود يك شنبه گفت : هر چه تو بگويي و همان طور كه جمعه گفته بود رفت خيابان ها و كوچه پس كوچه هاي شهر را زير پا گذاشت و همه سكه ها را جمع كرد براي پادشاه خبر بردند كه اي پادشاه چه نشسته اي كه روز روشن همه سكه ها ناپديد شد و احدالناسي هم دولا نشد كه از زمين چيزي بردارد پادشاه دستور داد يك شتر با بار جواهر در شهر بگردانند و هر كه نگاه چپ به شتر كرد, او را بگيرند از دروازه شهر آويزان كنند جمعه كه هميشه دور و بر دربار مي پلكيد, از اين خبر هم اطلاع پيدا كرد و رفت چپق سر و ته نقره اش را آماده كرد و دم در خانه شان ايستاد همين كه ساربان رسيد جلو خانه, چپق را آتش زد و گفت : يا علي يا حق خسته نباشي ساربان و چپق را داد به دست او ساربان تا يكي دو پك زد به چپق, يك شنبه افسار شتر را بريد و آن را برد تو خانه ساربان به پشت سرش كه نگاه كرد, هاج و واج ماند؛ چون ديد فقط افسار شتر مانده به دستش و از شتر و باش اثري نيست خلاصه براي پادشاه خبر بردند كه اي پادشاه چه نشسته اي كه شتر با بارش ناپديد شد و دزد پيداش نشد در اين ميان پادشاه كشور همسايه يك چرخ پنبه ريسي و مقداري پنبه براي پادشاه دزد زده هديه فرستاد و پيغام داد پادشاهي كه نتواند دزد خزانه اش را پيدا كند, همان بهتر كه از تاج و تختش بيايد پايين, گوشه اي بنشيند و پنبه بريسد اين موضوع به پادشاه گران آمد و گفت : جارچي در شهر بگردد و جار بزند هر كس بيايد و راه پيدا كردن دزد را نشان بدهد, پادشاه از مال و منال دنيا بي نيازش مي كند پيرزني رفت پيش پادشاه و گفت : اي پادشاه شتر به آن بزرگي را كه نمي شود قايم كرد؛ بالاخره يكي آن را مي بيند پادشاه گفت : حرف آخر را بزن؛ مي خواهي چه بگويي؟ پيرزن گفت : دزد تا حالا شتر را كشته و گوشتش را تيكه تيكه كرده من كوچه به كوچه و خانه به خانه شهر را زير پا مي گذارم و مي گويم تو خانه مريضي دارم كه حكيم گفته دواي دردش گوشت شتر است اين طور هر كه آن همه گوشت شتر در خانه داشته باشد دلش به رحم مي آيد و كمي هم به من مي دهد و دزد پيدا مي شود پادشاه گفت : بد فكري نيست برو ببينم چه كار مي كني پيرزن راه افتاد در خانه ها كه خدا خيرتان بدهد جوان مريضي در خانه دارم كه حكيم گفته دواي دردش گوشت شتر است؛ اگر داريد كمي به من بدهيد و جانش را نجات دهيد ان شاءالله خدا يك در دنيا و صد در آخرت عوضتان بدهد پيرزن همين طور خانه به خانه گشت تا رسيد به خانه جمعه زن جمعه دلش به حال پيرزن سوخت و كمي گوشت شتر داد به اوداد جمعه رفته بود حمام و هنوز رخت در نياورده بود كه خبر را شنيد و تند راه خانه اش را پيش گرفت كه به زن ها خبر بدهد اگر چنين پيرزني آمد در خانه و گوشت شتر خواست گولش را نخوريد؛ اما به سر كوچه كه رسيد, ديد پيرزني گوشت به دست از كوچه آمد بيرون جمعه از پيرزن پرسيد ننه جان كجا بودي اين طرف ها؟ پيرزن جواب داد ننه جان جواني دارم كه مريض ايت و حكيم گفته دواي دردش گوشت شتر است همه شهر را دنبال گوشت شتر گشتم تا كمي پيدا كردم جمعه گفت : حكيم درست گفته, گوشت شتر خوب است؛ اما راستش را بخواهي شفاي بيمار تو در كله شتر است با من بيا تا كله شتر هم به تو بدهم پيرزن تا اين حرف را شنيد, گل از گلش شكفت؛ چون مطمئن شد كه دزد را پيدا كرده و شروع كرد به دعا كردن و به دنبال جمعه افتاد به راه. جمعه پيرزن را برد خانه و گوش تا گوش سرش را بريد خبر به پادشاه رسيد كه پيرزن گم شد و از دزد خبري به دست نيامد پادشاه كه ديگر خسته شده بود, دستور داد جارچي جار بزند كه اگر دزد بيايد و خودش را معرفي كند, پادشاه برابر وزنش به او طلا و جواهر مي دهد طولي نكشيد كه عده زيادي جلو دربار جمع شدند و همه ادعا كردند كه دزدند پادشاه گفت : به اين سادگي ها هم نيست دزد ما نشاني هايي دارد جمعه ديد وقتش رسيده خودش را آفتابي كند و سر شنبه و سر شتر و سر پيرزن و سكه ها را ورداشت و برد گذاشت پيش پادشاه و گفت : اين سر برادرم كه به خزانه زده بود؛ اين سر شتري كه با بار طلا و جواهر گم شد؛ اين سر پيرزني كه دنبال گوشت شتر مي گشت و اين هم سكه هايي كه ريخته بود تو كوچه و خيابان پادشاه انگشت به دهان ماند و گفت : اگر تو همه دنيا يك دزد درست و حسابي پيدا شود, همين است و دستور داد جمعه را گذاشتند تو ترازو و برابر وزنش طلا و جواهر كشيدند و دادند به او.
دسته ها :
يکشنبه یازدهم 4 1385
X