تعداد مطالب : 3184
تعداد نظرات : 130
زمان آخرین مطلب : 1809روز قبل

طوبی لمن ذکر المعاد ، و عمل للحساب ، وقنع بالکفاف ، و رضی عن الله

خوشا به حال کسیکه بیاد معاد باشد . و برای روز حساب عمل کند و بمقدار کفایت قناعت نماید . و از خدا راضی باشد. 

شنبه 25/12/1386 - 19:8

ان لکل صائم عند فطوره دعوة مستجابة فاذا کان اول لقمة فقل : بسم الله اللهم یاواسع المغفرة اغفر لی
هر روزه داری هنگام افطار یک دعای اجابت شده دارد . پس در اولین لقمه افطار بگو: به نام خدا ، ای خدایی که آمرزش تو فراگیر و وسیع است ، مرا ببخش

شنبه 25/12/1386 - 19:7

انما امروا بالصوم لکى یعرفوا الم الجوع و العطش فیستد لوا على فقر الاخر.
مردم به انجام روزه امر شده‏اند تا درد گرسنگى و تشنگى را بفهمند و به واسطه آن فقر و بیچارگى آخرت را بیابند.

شنبه 25/12/1386 - 19:7
ان الله تعالی یحب السهل الطلیق  .
خداوند شخص آسانگیر نرمخو را دوست دارد .
شنبه 25/12/1386 - 19:6

ان الله عزوجل یحب المداعب فی الجماعه بلا رفث

خداوند عزوجل کسی را که در میان جمع ، بدون ناسزاگویی شوخی کند ، دوست دارد . 

شنبه 25/12/1386 - 19:6
من أصعد إلی الله خالص عبادته، أهبط الله عزوجل إلیه أفضل مصلحته.
پاداش خوشرویی در برابر مؤمن بهشت است و خوشرویی با دشمن ستیزه جو، انسان را از عذاب آتش باز می دارد.
شنبه 25/12/1386 - 19:5

ما شیب شی ء بشی ء احسن من حلم بعلم

چیزی با چیزی نیامیخته است که بهتر از حلم با علم باشد.

شنبه 25/12/1386 - 19:5

ان اعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم.
ثواب نیکی با خویشاوندان را از همه کارهای نیک زودتر میدهند.

شنبه 25/12/1386 - 19:4
فطرک اخاک الصائم خیر من صیامک.
افطارى دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه  بهتر است.
شنبه 25/12/1386 - 19:4
التودد الی الناس نصف العقل
مهرورزی و دوستی با مردم، نصف عقل است
شنبه 25/12/1386 - 19:3