309mzd
روز عرفه، بر عارفان حق، آنان که از خیمه وجود خویش بیرون می آیند و با آتش شوق و اشتیاق وصال، به دعا و نیایش متوسل می شوند، خجسته باد.
و خجسته تر آنانند که از غروب بعد این روز برای گل نرجس ندای انا عمار سر میدهند.و در این دنیای بس عظیم خرابه ای یافتیم برای سر دادن ندایمان که تنها حضور گرمتان را می طلبد .
چشم انتظار وجودتان
يکشنبه 21/7/1392 - 21:56