m_hadi47
عــرش در شــور تمناســت خدا می‌داند
آســـمان محو تماشــاســـت خدا می‌داند
شــور در ثانیه‌ها، ثانیه‌ها در شــور است
عشـــق در آینـــه پیـــداست خدا می‌داند
سه شنبه 14/8/1392 - 21:32