جاده دوستي
قشنگ بود ولی باید آروم آروم خوند تا کاملا متوجه شد

جاده دوستی پایانی ندارد، اگر بیایی و همسفرم باشی
jade2oosti@yahoo.com
سه شنبه 4/12/1388 - 11:26