statisticumz
سلام
دوست عزیز
از اینکه لطف کردی نظر دادی ممنونم
احتمالا این گستردگی مطالب برای همیشه نیست...
اما درباره نام مستعار اگه کمی به مطالب توجه می کردی راحت می تونستی حدس بزنی...
statistic یعنی آمار و umz نام استعاری دانشگاه مازندران و ...
جمعه 25/11/1387 - 21:8