ويران
سلام عزیز
خوبی ؟ کجایی ؟
چند روزه نیستی منتظر مطالبت هستیم
مرسی
دارم می رم شاید زود برگشتم و شاید ......
در پناه مهدی فاطمه
يکشنبه 13/11/1387 - 1:35
ali_ 110
سلام
خوبی برادر؟
جالب بود
راستی چرا موضوع رو شعر انتخاب نکردی!؟
تو هم مث من دچار سر درگمی می شی برا این قضیه؟
به هر حال
در پناه حق باشید
یا علی مدد
يکشنبه 6/11/1387 - 20:59
Guide_20
سلام
خوبی
یه چن روزی نمیتونم سر بزنم
يکشنبه 6/11/1387 - 17:23
ويران
سلام
قشنگ بود
مرسی
یا علی
يکشنبه 6/11/1387 - 13:27
ياكريم
با سلام
از این كه به من سرزدی و نظر دادی متشكرم
باز از این كارها بكن دوست من .
سپاس خدائى را كه اول است بى آنكه پیش از او اولى باشد، و آخر است بى آنكه پس از او آخرى باشد خدائى كه دیده‏هاى بینندگان از دیدنش فرو مانده و اندیشه‏هاى توصیف كنندگان از وصفش عاجز شده‏اند. آفریدگان را به قدرت خود پدیده آورده، و ایشان را بر وفق خواست خود اختراع فرموده، آنگاه در طریق اراده خود روان ساخته و در راه محبت خود برانگیخته، در حالى كه از حدى كه بر ایشان تعیین نموده قدمى پیش و پس نتوانند نهاد، و براى هر یك از ایشان روزى معلوم مقسومى قرار داده: هر كه را فزونى داده، كاهنده‏اى را نیروى كاستن آن نه. و هر كه را كه را كاستى داده افزاینده‏اى را قدرت افزون بر آن نیست سپس براى او در زندگى مدت معلومى تعیین كرده و پایان معینى قرار داده كه با روزهاى عمر خود بسوى آن گام بر مى‏دارد و با سالهاى زندگیش به آن نزدیك مى‏شود، تا چون به پایان مدتش رسید و پیمانه عمرش را پر كرد او را به طرف ثواب سرشار یا عقاب وحشتبار خود فرا كشد، و به آئین عدالت كسانى را كه بدى كرده‏اند به عمل خود و آنان را كه نیكوئى كرده‏اند به نیكى جزا دهد.

منزه است نامهاى او و پیاپى است نعمتهاى او، از كرده خود مسئول نیست و دیگران مسئولند.
بخشی از دعای اول صحیفه سجادیه
يکشنبه 6/11/1387 - 9:9