حامد...
سلام
دعا کنید در این خداوند تمامی جانبازان و بیماران را مورد عنایت خاصه خودش قرار بده و بهبودی کامل را به آنها عطا فرماید
انشالله
شنبه 22/10/1386 - 21:59