حامد...
و اینك، بوى قافله عشق، مشام جاده‏ها را نوازش مى‏دهد و حجم اشتیاق، قلب انتظار را مى‏آشوبد و تپه‏ها پشت‏به پشت، سرك مى‏كشند و در آرزوى به آغوش كشیدن قدم‏هاى قافله عشق انتهاى جاده را مى‏پایند و قلب كویر در هرم نگاه آسمان، تبدار است و در عطش دیدار قافله سالار عشق، سر به دامن گذاشته است و آسمان، چشم در چشم كویر، راه سپید مردان حماسه و عشق را دنبال مى‏كند . خورشید، حیاتش را در آینه چشمان خورشید حقیقت مى‏جوید .
جمعه 21/10/1386 - 18:40