برزخ
سلام
خود خداوند فرموده است"لا تقنطو من رحمته الله"
از رحمت خدا نااميد نشويد
شنبه 26/3/1386 - 14:41