smhsherafatmoula ( تعداد مطالب : 45 ) ( تعداد نظرات : 2 )

بسمه تعالی

سایت خبری تحلیلی " بولتن نیوز " _ دهم تیر 96 .

ز دعوی بسته گردد چون زبان , معنی شود گویا   
به گفتار آورد خاموشی مریم مسیحا را       

صائب تبریزی

مقدمه :

میرزا محمد علی صائب تبریزی از عارفان و فیلسوفان نامی ادب فارسی است . صائب تبریزی در دیوان اشعار خویش موجی طوفانی است که در دریای عرفان خواهد خروشید . او نکات عرفانی را با پیچش و هنر والای ادبی خویش بیان کرده است

متن :

صائب تبریزی در غزلی با بیت آغازین : " نمی گردد کف بی مغز مانع سیر دریا را     سفیدی جامۀ احرام باشد دیدۀ ما را "  به بیان عشق و عرفان پرداخته است و نکات عرفانی ِ دقیق را نیز بیان کرده است . صائب تبریزی به بیت "  ز دعوی بسته گردد چون زبان , معنی شود گویا       به گفتار آورد خاموشی مریم مسیحا را " رسیده است . اما بلند ترین فریاد ها که تا بارگاه عرفانی حضرت حق می خُروشد همان عنصر "سکوت " بنا بر خواست الهی و عشق الهی  گشته است .   و معنای حقیقی در عرفان توحیدی در سکوت ِ بی ادعای نفسانی گشته است . حضرت مریم (س ) که عارف کامل الهی است به اذن خداوند اعظم , حضرت عیسی (ع) را به گیتی آورده است اما حضرت ربّ با او پیمانی بسته است که به عرفان اعظم  توحیدی ختم خواهد گشت و آن اینست که :  به فرمان خداوند متعال در مورد چگونگی باردار شدن حضرت عیسی (ع) کلامی با مردم نگوید . جان حضرت مریم و حضرت عیسی در خطر است و آبروی حضرت مریم که به پاکدامنی مشهور شهر خویش است  خواهد ریخت اما عرفان توحیدی سرشار از امتحانات دشوار گشته است و ایمان حضرت مریم تنها گوش فرادادن به وحی الهی و نَه چیز دیگری خواهد گشت . آری حضرت مریم آن عارف کامل الهی , ادّعایی برای آبرو و جان خویش نخواهد کرد و سکوت عارفانه ی  ایمان الهی را به فریاد مظلومیت ترجیح خواهد داد
آری عرفان بی کران توحیدی تسلیم مطلق در عشق ِ الهی و ترجیح خواسته های الهی به تمام خواسته های خویشتن  گشته است .آری ,  در میان سکوت حضرت مریم ناگاه طفل نوزاد او حضرت عیسی به سخن در            می  آید و خود را در جماعت مردم , پیامبر الهی معرفی می کند. آیه ی قرانی ِ سوره ی مریم : "  قالَ إِنِّی عَبْدُ اللَّهِ آتانِیَ الْکتابَ وَ جَعَلَنِی نَبِیًّا " . آری ,  ایمان حضرت مریم با عرفان توحیدی عجین  گشته است و پایان آن انتظار عارفانه , رسیدن نور از عرش اعظم الهی گشته است و زبان خاموش که از نور خداوند نا امید نگشته است ,  به امّید نور پنهان حضرت الله به فریاد معجزه آسای عیسای (ع)  نوزاد منتهی گشت . آ
آری :
"    راز نهان دار و خَمُش ور خمشی تلخ بود            آن چه جگرسوزه بود باز جگرسازه شود "نتیجه :

خواسته های الهی بر تمام خواسته های ما سوی الله بالاتر  خواهد بود و حضرت مریم که از عارفان کامل و اولیاء الهی است در انتظار عرفانی خویش برای رسیدن یاری حضرت الله نا امید نگشته است و در زمانی که آبرو و جان خویش و فرزند نورانی خویش در حال تباهی بود ناگاه نور حضرت الله در وجود حضرت عیسی تجلّی یافت و آن حضرت به سخن در آمد . و هر گونه ادّعای نفسانی منجر به نقصان عرفان توحیدی خواهد گشت و  ایمان عرفانی ِ حضرت مریم به عرفان بی کران توحیدی که بی چون و چراست منتهی گشت و نور الهی در لحظه ی مَرز ِ عَدَم ِ جسمانی , ناگاه  از غیب  پدیدار می گردد .

منبع :

دیوان صائب تبریزی  _جلد یکم _ انتشارات نگاه _ به اهتمام جهانگیر منصور _چاپ چهارم _ 1384 .

نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا

زمان آخرین مطلب این کاربر: 184روز قبل
سه شنبه 2/2/1399 - 22:40
smhsherafatmoula ( تعداد مطالب : 45 ) ( تعداد نظرات : 2 )

بسمه تعالی

شرح بیت سنائی غزنوی

عنان گیر تو گر روزی جمال درد دین باشد             
عجب نبود که با ابدال خود را هم عنان بینی

سنائی غزنوی

مقدمه :

حکیم سنائی غزنوی فلسفه اسلامی را در حد کمال شناخته است و در مثنوی های خویش و در قصائد دیوان خویش از فلسفه اسلامی بهره ی فراوان خواهد داشت  حکیم سنایی غزنوی جزئیات فلسفه اسلامی را نیز با استادی و احاطه ی کامل بیان کرده است و به نفی فلسفه دنیا گرا و تعالی ِ فلسفه اسلامی پرداخته است .
در دیوان اشعار سنایی غزنوی و در قصیده ای با مطلع :

" دلا تا کی در این زندان فریب این و آن بینی             یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی  " به نکوهش دنیا و افکار سطحی دنیوی پرداخته است و فلسفه اسلامی و عرفان را به تشنگان حقیقت , عطا خواهد کرد .
حکیم سنائی غزنوی به بیت : "   عنان گیر تو گر روزی جمال درد دین باشد        عجب نبود که با ابدال خود را هم عنان بینی   " رسیده است . حکیم بر مبنای فلسفه اسلامی زندگانی را در محوریّت عنصر " دین " تعریف خواهد کرد و هرچه در دینداری , درد اعتلای عنصر " دین و " مذهب " افزون تر گردد درجات عرفانی ,  معنوی و اخروی فرد مومن افزون تر خواهد گشت . آری بزرگان دین اسلام بر اساس حکمت اسلامی به امور دینی حَساسیّت بسیاری خواهند داشت و فلسفه اسلامی در هر لحظه ی زندگانی آن اولیاء اسلامی آنان را به آسیب شناسی ِ نیت , زبان و اعمال خواهد کشید و درد ِ نیت , زبان و اعمال دینی ِ اسلامی به صورت صحیح و ریشه دار در اسلام ناب محمدی دغدغه همیشگی انان گشته است .
مومنان عام ّ اسلامی , از دردهای دینی پرهیز خواهند کرد و بر اساس فلسفه اسلامی در دین اسلام سطحی نگر خواهند گشت اما اولیاء اسلامی از درد حسّاسیت و اهمیّت به معنای صحیح و حقیقی اسلام استقبال خواهد کرد و درد دنیوی انان , در بهشت رضوان جایگاه انان را والاتر و با رحمت افزون تر خواهد گشت . آری ,  دین سطحی بر مبنای راحت طلبی گشته است و دین حقیقی ,  راه دین اسلام را بر مبنای فلسفه ی الهی قرار داده است و مسئولیت خویش را مسئولیتی سنگین خواهند پنداشت و دین اسلام سرشار از جزئیات و نکات ظریف گشته است و دقّت نظر بر اساس آیات حکیمانه ی هفت و هشت قرآن مجید در سوره الزلزله  :  "  فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ      وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ   " بر این اساس گشته است که در فلسفه الهی  , جزء نیز همانند کلّ از اهمیّت ویژه ای برخوردار خواهد گشت .

نتیجه :

سنایی غزنوی از ویژگی های اولیاء و عارفان اسلامی بر اساس اهمیّت دادن کامل به عنصر دین بر اساس عرفان و فلسفه اسلامی پرداخته است و دغدغه ی دنیا را نکوهش کرده است و دین راعمیق و دقیق معرفی خواهد کرد و راه اولیاء اسلامی را راهی  درد آلود , پیچیده اما استوار بر اساس کمال عرفان و فلسفه الهی دانسته است .

منبع :

دیوان حکیم سنائی غزنوی _  انتشارات نگاه _ تهران _ چاپ سوم _ 1388  

نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا

زمان آخرین مطلب این کاربر: 184روز قبل
دوشنبه 5/12/1398 - 19:2
smhsherafatmoula ( تعداد مطالب : 45 ) ( تعداد نظرات : 2 )

بسمه تعالی

جمله کوتاه من :

عباس (ع) فخر حسین (ع) شد که فانی ِ فی الله  گشت

نویسنده : سید محمد حسین شرافت مولا

زمان آخرین مطلب این کاربر: 184روز قبل
شنبه 16/6/1398 - 21:51
smhsherafatmoula ( تعداد مطالب : 45 ) ( تعداد نظرات : 2 )

                                                                     بسمه تعالی             

                                            منظومه صدای پای آب و راز های عرفانی

                                                 سید محمد حسین شرافت مولا          

چکیده مقاله :
 عشق به طبیعت و آفریدگان حضرت یزدان از ارکان عرفان اسلامی و عرفان شرق محسوب می گردد .سهراب سپهری راه رسیدن به وصال عشق حضرت خداوند را تنها با کسب عشق حقیقی  به آفریدگان الهی و طبیعت ممکن می داند . او عشق واقعی را در قلب ساده و دور از تکلف می پندارد و تمام آفریدگان طبیعت الهی را چه با ظاهر زشت و چه با سیمای زیبا , عشق می ورزد و ما را به عشق ورزی با آن ها دعوت می کند زیرا بر اساس عرفان اسلامی و شرقی  , بطن و ذات تمام آفریدگان طبیعت الهی زیبا , پاک و یکسان و از سر چشمه ذات پاک و انور حضرت آفریدگار الله جلّ جلاله است .  آرمانشهر سهراب سپهری غیر مادی , اخروی , نا محدود و بر اساس عشق قلبی به حضرت الله جلّ جلاله و تمام هستی تعریف می گردد. سهراب سپهری عقلانیت , علوم مادّی و سیاست را فدای عشق ساده و بی ریای قلب به حضرت خداوند و آفریدگان او معرفی می کند و روزمرگی و بی تفاوتی را در عشق , نهی می کند و  جامعه انسانی را به وحدت قلبی ِساده دعوت می کند تا به وصال عشق حضرت یزدان برسند . همچنین او قرن معاصر را مادی و افسرده دانسته و تمام انسان ها را به هدف اصلی حیات که عشق ساده قلبی به حضرت توحید و طبیعت آفریده اوست , دعوت می کند .

واژگان کلیدی :
عرفان اسلامی, عرفان شرق, عشق

مقدمه :

 سهراب سپهری از شاعران ماندگار نیمایی سُرا و از عارفان اسلامی و شرق است .  در منظومه عرفانی " صدای پای آب " نکات سبز و درخشانی را از عرفان اسلام و شرق برای بشریّت بیان می کند تا از انحراف فکری و سطحی نگری رهایی یابند و به نور شناخت و معرفت حضرت الله جلّ جلاله در نیّت ها و رویکردهای زندگانی برسند . در ذیل به بررسی شعر نیمائی ِ بلند , زیبا و ماندگار او  "صدای پای آب " که سرشار از نکته های عرفانی و فلسفی است , خواهیم پرداخت .

متن :

وخدایی که در این نزدیکی است
لای این شب بو ها , پای آن کاج بلند
آری , عارف ِ حقیقی حضرت توحید , همه جا و همه وقت را در یاد و عشق الهی خواهد گذراند و به پیشگاه عشق حضرت خداوند نزدیکی خواهد جُست .
من مسلمانم
قبله ام یک گل سرخ
من وضو با تپش پنجره ها می گیرم
یاد شهید و شهادت , قلوب را به خداوند اقدس نزدیک خواهد ساخت .

و دین اسلام , آئین ِ  " عشق " و  " جان دادن " در راه حضرت توحید است .

در اینجا سهراب سپهری به مقام شهادت در دین اسلام اشاره کرده است .

هم چنین وضوی" واقعی " و " باطنی " با عشق و عرفان خواهد شکفت . و هدف از عبادت روزانه ,  "عشق و شوق حقیقی " و " امید " به حضرت ا... است .

سنگ از پشت نمازم پیداست

همه ذرات نمازم متبلور شده است

هدف از نماز خواندن رسیدن به نور و عرفانی است که حتّی بدترین و سنگدل ترین موجودات را  نیز , عشق ورزی خواهد داشت و" خلوص نیت قلبی " یعنی نماز واقعی .

باغ ما در طرف سایه دانایی بود

...

باغ ما شاید , قوسی از دایره سبز سعادت بود

 عشق و عقلانیت , مهم ترین عنصر های حیات اند . و عشق به طبیعت و آفریدگان ِ حضرت ا... جل جلاله , عقلانیت , معنویت و سبزی ِ ساده و در عین حال ,  بی پایان و جاودان است .

آب بی فلسفه می خوردم

توت بی دانش می چیدم

در ادامه سهراب سپهری به دوران کودکی اشاره کرده است و سادگی و خالص بودن در عشق را , راز " فلسفه و  شناخت " و" وصال " حضرت خداوند می داند .

کودکی دیدم , ماه را بو می کرد

نهایت عرفان در" عشق ساده " و " بی پیرایه " و" صمیمیت قلبی " است  و عقل ورزی در راه  عشق , خالص نخواهد بود

من گدایی دیدم , در به در می رفت و آواز چکاوک
می خواست
...
شاعری دیدم هنگام خطاب , به گل سوسن می گفت : " شما "

سهراب سپهری عشق را منتهای آرزو ها و خواسته ها و مهم ترین ِ نیاز ها پنداشته . و  گدایی عشق را جایز دانسته و بها داده است .
همچنین در بیان وی , عشق آکنده از شرم قلبی , ساده و بی ریا , اساسی ترین و مهم ترین  طریقه ابراز ِ عشق حقیقی است .

موزه ای دیدم دور از سبزه
مسجدی دور از آب
سر بالین فقیهی نومید , کوزه ای دیدم لبریز سؤال

عارف حقیقی توحید , قانون های فقهی و عقلانیت در ادیان الهی را , فدای ِ عشق به حضرت خداوند و آفریدگان او خواهد کرد و راز های فقیهانه را با عشق به طبیعت  آفریده  حضرت یزدان ,  تنها پاسخ حقیقی خواهد دانست .

من قطاری دیدم که سیاست می برد ( و چه خالی می رفت )

در اینجا , سهراب سپهری سیاست و سنجش منفعت های شخصی را کوچک شمرده است و به توشه عشق راه حضرت توحید ,  بها داده و عنصر " سیاست " را مانع رسیدن به هدف الهیِ زندگی می داند . .
...
و هواپیمایی که در آن اوج هزاران پایی
خاک از شیشه آن پیدا بود

آرزو ها و خواسته های انسانی , ریشه در عشق ساده , خاکی و به دور از غرور دارد . پیشرفت هادی مادی و شهری , نبایست انسان را از طبیعت و سادگی باطن دور گرداند و در هر لحظه بایست به طبیعت , عشق ورزی داشت .

پله هایی که به قانون فساد گل سرخ
و به ادراک ریاضی حیات

در ادامه سهراب سپهری , علوم و دانش های خشک را مسیر رسیدن به حضرت توحید نمی داند . بلکه عشق و سادگی عارفانه را تنها شاهراه جاودان وصال حضرت یزدان دانسته است .
شهر پیدا بود
رویش هندسی سیمان , آهن , سنگ
سقف بی کفتر صدها اتوبوس

عارف حقیقی , سادگی و عشق ورزیدن به محیط  زندگانی را آرزو و آرمان عرفانی بشر می داند و زندگی شهری  امروز را افسرده و بدون هدف می داند .
چرخ یک گاری در حسرت واماندن اسب
اسب در حسرت خوابیدن گاریچی
مرد گاریچی  در حسرت مرگ

 دنیای عرفانی و فلسفی  برای هر موجود , فکر کردن و تأمل در لحظه ی اکنون است . و آسودگی در لحظه , در ذات و  نهاد تمام مخلوقات الهی وجود دارد اما در نهایت و انتها ,  رخداد مرگ ناگزیر خواهد بود و نحوه اندیشه کردن در امور زندگی و همچنین فلسفه مُردن بایست متفاوت گردد و آنرا تعالی باید داد .

کلمه پیدا بود
آب پیدا بود , عکس اشیا در آب

باردیگر , سهراب سپهری به نیت ساده و کودکانه اشاره کرده است که کلید ِ عارفانه دانایی , خوشبختی و سعادت انسان در پیشگاه حضرت توحید است .

نور و ظلمت را دیدم
و گیاهان را در نور , و گیاهان را در ظلمت دیدم
و بشر را در نور , بشر را در ظلمت دیدم
در ادامه سهراب سپهری به نکته ای عمیق اشاره کرده است :
تمام موجودات زنده و به ویژه انسان ها در میان خیر و شر , دارای انتخاب آفریده شده اند و نور " قلب  ساده " مهم ترین عرفان حیات است .

اهل کاشانم اما
شهر من کاشان نیست
شهر من گم شده است

آرمانشهر سهراب سپهری " مادی " و " محدود " نخواهد بود و عارف حقیقی ِ توحید همواره در جست و جو و کنکاش و کشف ِ" تربیت نفسانی " و" محیط  اطراف " خویشتن است تا شایسته درگاه حضرت یزدانی گردد.

من صدای وزش ماده را می شنوم
و صدای کفش ایمان را در کوچه شوق
و صدای باران را , روی پلک تر عشق

آری , عشق در تمام موجودات وجود خواهد داشت . و عارف حقیقی به ظاهر اشیا نخواهد نگریست و در باطن آن ها "عنصر عشق " را خواهد یافت .همچنین , عارف حقیقی به " سادگی در عشق و رضایت کودکانه ذاتی انسان " اشاره داشته و ایمان خواهد داشت .

من به آغاز زمین نزدیکم
نبض گل ها را می گیرم

عارف حقیقی , عشق به موجودات و طبیعت را سر چشمه تحوّل حیات طبیعت و موجودات طبیعت دانسته  که تحولی بی کران و همیشگی خواهد گشت و هدف خالق اعظم در روز نخست آفرینش حیات است.
روح من در جهت تازه اشیا جاری است
در ادامه سهراب سپهری به نکته ای عمیق اشاره کرده است :
در عشق ورزی به موجودات زنده بایست خوش بین بود و حتی به استقبالِ این امر مهم شتافت و عشق به کائنات در تمام لحظات برای  عارف حقیقی ,  تازگی و ابدی است.
روح من گاهی , مثل یک سنگ سر راه حقیقت دارد
در باطن ها , راهی به تغییر و عشق ورزی وجود خواهد داشت و بایست این مانع نفسانی را که در درون و اندیشه هر انسان وجود داشته است با عشق از بین بُرد .

من ندیدم بیدی , سایه اش را بفروشد به زمین
رایگان می بخشد , نارون شاخه خود را به کلاغ

درادامه , به محبت و عشق ورزی  بدون چشمداشت اشاره کرده است و بیان کرده که عشق حقیقی , عشق خالص است.

من به یک آینه , یک بستگی پاک قناعت دارم
 سادگی در عشق , بی کران و نهایت مطلوب قلب ها است . و عشق به پاکی ,  مهم ترین داشته قلب هر انسان است .
من نمی خندم اگر بادکنک می ترکد
و نمی خندم اگر فلسفه ای , ماه را نصف کند

عشق به طبیعت و موجودات طبیعت , باید همیشگی باشد و بی تفاوتی موجب دور شدن از عرفان حقیقی خواهد گشت .

زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ

بایست حیات را بی کران و بی پایان دانست و اندیشه نا امیدی در برابر مرگ را با عشق و شوق به آینده در قلب خویشتن از بین برد و عنصر ترس از مرگ را از از میان برداشت .

زندگی چیزی نیست  که لب طاقچه عادت از یاد من و
 تو برود

عارف حقیقی , عادت ِ روزمرگی را به خویشتن تلقین نخواهد کرد و به تمام  لحظات زندگی , عاشقانه , اهمیت می دهد.

زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست

در اینجا سهراب سپهری به نکته ای عمیق اشاره کرده است :
آری , عشق به ماسوی ا... و طبیعت .

زندگی هندسه ساده و یکسان نفس هاست

در ادامه سهراب سپهری سُروده است که  عنصر سادگی قلب بایست در روابط جمعی تمام انسان ها وجود داشته باشد تا حیات به وحدت قلبی و تعالی برسد.

هر کجا هستم , باشم
آسمان مال من است
...
چه اهمیت دارد
گاه اگر می رویند
قارچ های غربت ؟

عارف حقیقی با دیدگاه و نگرش عاشقانه و خوش بینی و زیبا بینی به زیستن و باطن تمام کائنات اندیشه خواهد کرد وبدی ها را ظاهری , موقت  و نابود شدنی خواهد پنداشت .

من نمی دانم
که چرا می گویند اسب حیوان نجیبی است , کبوتر
زیباست
و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست

سهراب سپهری در ادامه به نکته ای جاودان اشاره کرده است :
 عارف حقیقی , ظاهر موجودات را معیار سنجش قرار نخواهد داد . و باطن تمام موجودات کائنات را زیبا و برابر خواهد دانست .

چشم ها را باید شست , جور دیگر باید دید

حضرت توحید و تمام کائنات , زیباست به شرطی که با نیت زیبا به آن اندیشه کرد .

زندگی تر شدن پی در پی ,
زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است

بایست در زمان کنونی زندگی کرد و نیز در لحظه زمان حال , رضایت و خشنودی قلبی را با سادگی همراه باید کرد و به زندگی با نشاط ادامه داد .

و نگوییم که شب چیز بدی است
و نگوییم که شب تاب ندارد خبر از بینش باغ

 سهراب سپهری از ظاهر گذشته و عنصر شب را نیز سرشار از عشق به کائنات پنداشته و به جست وجوی عشق حتی در دل تیرگی ها شتافته است.

و اگر مرگ نبود , دست ما در پی چیزی می گشت

از عنصرمرگ نبایِست ترسید و مُردن  را راهی تا کشف حضرت توحید و عالم نورانی غیب پنداشت  .
همچنین سهراب سپهری می گوید که باطن و اندیشه بشر به صورت غیر ارادی , همواره در کنکاش و تلاش است و گم گشته ای دارد و چه گم گشته ای برای یافتن بهتر خواهد بود .

بو کنیم اطلسی تازه بیمارستان را
و نپرسیم که فواره اقبال کجاست

سهراب سپهری گفته است که در شرایط سخت بایست امید داشت و در هر لحظه سخت نیزعشق قلبی خویشتن به حیات و کائنات را شکفت . و از سرنوشت شکایت نکرد . و عنصر سرنوشت را بایست همواره زیبا پنداشت . و خوش اقبالی را در عشق به سادگی و طبیعت پنداشت و به دنبال آرزوها و سراب خوشبختی مادی نبایست بود . 

ریگی از روی زمین بر داریم
وزن بودن را احساس کنیم

 سهراب سپهری به نکته ای عمیق اشاره کرده است :
قلب و نیت ساده و بی تکلف داشتن , عرفان حقیقی است. و وابستگی قلبی , خطا گشته است . ازعنصر " بودن "  بایست لذت بُرد و سایر آرزو ها را کنار گذاشت .

بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم

آری , حتی در شرایط جنون نیز بایست سادگی , پاکی و بی آلایشی  قلب خویشتن را محافظت کرد و عشق را در شرایط سخت و آشفته نبایست کاهش داد و عمق نیت خویشتن را به عشق  کائنات قرار داد .

کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ ,
کار ما شاید این است
که در افسون گل سرخ شناور باشیم

در ادامه سهراب سپهری به نکته ای عمیق اشاره کرده است . عشق ورزیدن همیشگی به حضرت توحید و آفریدگان او هدف زیستن  و راز حیات است. و رازهای طبیعت و رازهای علمی عقلانی , عارف حقیقی را از این هدف اصلی , دور خواهد کرد .

کار ما شاید این است
که میان گل نیلوفر و قرن
پی آواز حقیقت بدویم

یافتن حقیقت دشوار گشته است .  در قرن معاصر( مُدرن ) , هدف زیستن تغییر یافته است اما حقیقت عرفانی  همان عشق ساده به طبیعت و حضرت ا... جل جلاله است .

نتیجه :
سهراب سپهری در شعر " صدای پای آب " به نقد فلسفه ی حیات پرداخته و" سادگی قلب و نیت " را غالب  بر " تکلف قلب و اندیشه انسان معاصر " دانسته است . و عرفان حقیقی را عشق به تمام هستی معرفی می کند .

منبع :
سپهری, سهراب, (1389), هشت کتاب و اشعار ترجمه شده سهراب سپهری, چاپ اول, تهران, انتشارات بهزاد .

زمان آخرین مطلب این کاربر: 184روز قبل
سه شنبه 8/5/1398 - 21:46
alinazer ( تعداد مطالب : 2 ) ( تعداد نظرات : 0 )

کتاب سلوک ما دفاعیه ای است از عرفان و روش و منش عرفانی. از قرون گدشته تا کنون ردّیه‌های فراوانی بر عرفان و روش و منش عرفانی تالیف شده است و مؤلفانِ این کتاب ها اشکالات متعددی را به عرفان و روش سالکانه مطرح کرده بودند که متاسفانه به صورت مبسوط، پاسخ این اشکالات به رشته تحریر در نیامده بود. دیدم که واقعا جای نگارش چنین کتابی خالی است.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 489روز قبل
سه شنبه 4/4/1398 - 18:8
smhsherafatmoula ( تعداد مطالب : 45 ) ( تعداد نظرات : 2 )

بسمه تعالی

تفسیری از بیت توحیدی ( هاتف اصفهانی )

" صد رهت لن ترانی ار گوید   
باز می دار دیده بر دیدار "

هاتف اصفهانی

مقدمه :
سید احمد حسینی متخلص به هاتف اصفهانی را ادیبان بخاطر ترجیع بند حکیمانه ی او در باب توحید و حکمت الهی شناخته اند . حکمت الهی در تک تک ابیات این ترجیع بند به بیت ترجیع " که یکی هست و هیچ نیست جز او           وحده لا اله الا هو " ختم گشته است .
در این ترجیع بند فخیم از واژگان در جهت شناخت مسئله ی توحید و یافتن مسیر و طریق های عرفانی از نماد های مختلف از جمله : می , دیر مغان و ...با اشارات لطیف استفاده گشته است .
هاتف اصفهانی مستی را در جهت شناخت عرفانی حضرت پروردگار به وفور استفاده کرده است.
هاتف اصفهانی در بندپایانی این ترجیع بند تلمیح ظریفی به داستان حضرت موسی (ع) در کوه طور اشاره کرده است و به نکته ای عمیق در حکمت عشق یزدان یاد آوری کرده است :
صد رهت لن ترانی ار گویند
باز می دار دیده بر دیدار
آری حضرت موسی تنها پیامبر الهی بوده است که حضرت اقدس الله جلّ جلاله با او بدون واسطه جبرئیل سخن گفته است و از اینرو آن رسول اولوالعزم را  کلیم الله نامیده اند .
در کوه طور حضرت موسی (ع) با پروردگار خواسته ی قوم یهود را بیان می کند و به خدا از روی صدق می گوید :: حضرت پروردگار این قوم می گویند خدایت را به ما نشان بده و حضرت پروردگار می فرماید : " لن ترانی "
آری حضرت موسی (ع) جواب شنید : ای موسی هرگز مرا نخواهی دید
هاتف اصفهانی با اشاره به این سخن منوّر حضرت الله جلّ جلاله می سراید : وقتی محبوب الهی فرمود مرا نخواهی دید حضرت موسی بر خلاف تصوّر مخلوقات در عشق خویش به حضرت ربّ مصمّم تر گشت  و این عشق یعنی عشق به حضرت پروردگار را هاتف اصفهانی  راهی بی نهایت تعریف کرده است

نتیجه :

هاتف اصفهانی به نکته ای عمیق در باب توحید اشاره کرده است  و آن اینست که :
عشق به پروردگار راهی بی نهایت و بی انتهاست و هر آنکه در این عشق خالص تر و مؤمن تر گردد بر خلاف سایر بشریّت نا امید نگشته , بلکه امّید و ایمان او در این مسیر افزون تر خواهد شد .

نویسنده :

سید محمد حسین شرافت مولا

زمان آخرین مطلب این کاربر: 184روز قبل
پنج شنبه 15/1/1398 - 20:36
mahas65 ( تعداد مطالب : 4 ) ( تعداد نظرات : 0 )

سلام دوستان

 کتاب چهار میثاق، نوشته دون میگوئل روئیز، برگرفته از خِرد سرخپوستی است. با بکارگیری چهار میثاق ارائه شده در این کتاب می توانیم زندگی سرشار از آرامش و شادی را برای خودمان ایجاد کنیم. چهارمیثاقی که خیلی هم عجیب و غریب نیست. همه ما با آنها آشنا هستیم اما از تأثیر آنها غافل.  بخشی از مقدمه کتاب بصورت خلاصه در این مطلب انتشار داده شده.

· ما چند بار تاوان یک خطار ار می پردازیم؟ هزاران بار، انسان تنها حیوانی است که برای یک خطا هزاران بار تاوان می پردازد. باقی حیوانات فقط یک بار بابت هر خطا مجازات می شوند. ما حافظه ای قوی داریم. اشتباه می کنیم، قضاوت می کنیم، خودمان را گناهکار می دانیم و خود را مجازات می کنیم. اگر عدالت وجود داشته باشد، این کافی است؛ ما نیازی به تجدید محاکمه نداریم. اما هر بار که به خاطر می آوریم، مجدداً خود را مورد قضاوت قرار می دهیم. چندبار همسرمان، فرزندانمان و والدینمان را بخاطر یک خطا مجازات می کنیم؟

·در رویای سیاره، رنج کشیدن بشر، زندگی در ترس و ایجاد فاجعه های عاطفی، همه امری عادی به شمار می آید.

·اگر مارویای جامعه انسانی را با توصیفاتی که ادیان مختلف جهان از دوزخ ارائه داده اند، مقایسه کنیم، می بینیم که دقیقا مثل هم هستند. ما هرگاه احساساتی مثل خشم، حسادت، حسرت یا نفرت را تجربه می کنیم، می بینیم که آتشی در درونمان می سوزد. ما در رویای دوزخ زندگی می کنیم.

·ذهن شما رویایی است که در آن هزاران نفر همزمان سخن می گویند، و هیچ کدام حرف دیگری را نمی فهمد. این وضعیت ذهن موجود بشری است: یک میه-تو-تی بزرگ

· مرگ بزرگ ترین ترسی نیست که ما داریم؛ بزرگ ترین ترس ما پذیرفتن خطر زنده بودن است؛زندگی کردن و بیان آنچه حقیقتا هستیم.

برای مشاهده ادامه مطلب به تبلاگ رَز آبی مراجعه کنید: 

https://bluerose.tebyan.net/newindex.aspx

زمان آخرین مطلب این کاربر: 688روز قبل
يکشنبه 16/10/1397 - 14:29
smhsherafatmoula ( تعداد مطالب : 45 ) ( تعداد نظرات : 2 )

بسمه تعالی

   باباطاهر همدانی در دوبیتی های عرفانی

مقدمه :


بابا طاهر همدانی از شعرا و عرفای قرن پنجم هجری گشته است . بابا طاهر همدانی را با دوبیتی های ساده , روان و سرشار از معانی ناب ِ عاشقانه و عارفانه خواهیم شناخت . در ذیل به بررسی اشعار عرفان اسلامی ِ باباطاهر , این موج بلند عرفان اسلامی خواهیم پرداخت .


متن:


خوشا آنان که پا از سر ندانند
مثال شعله , خشک و تر ندانند
کنشت و کعبه و بتخانه و دِیر
سرایی خالی از دلبر ندانند


در هر زمان , عشق حضرت توحید را بایست در قلب پرورش داد و از تمام ظواهر بایست گذشت و تنها سیمای نورانی حضرت یزدان را بایست نِگریست
در هر زمان , عشق حضرت توحید را بایست در قلب پرورش داد و در هر زمان و مکان , تنها سیمای نورانی حضرت یزدان را بایست نِگریست


تو که ناخوانده ای علم سماوات
تو که نابرده ای ره در خرابات
تو که سود و زیان خود ندانی
به یاران کی رسی هیهات هیهات


بایست در زندگانی خویشتن , سود و زیان حقیقی را دانست و در مستی عشق حضرت توحید , گام زد . تا به وصال یار خویشتن یعنی حضرت خدا , خواهی رسید .


غمم غم بی و همراز دلم غم
غمم همصحبت و همراز و همدم
غمم نهله که من تنها نشینم
مریزا ! بارک الله ! مرحبا غم


آری غم ِ قلبی , راه لقاء عشق خواهد گشت


اگر مستان مستیم از تویی مان
اگر بی پا و دستیم از تویی مان
اگر گبریم و ترسا ور مسلمان
به هر ملّت که هستیم از تویی مان


چه مسلمان , چه غیر مسلمان , در ازل , ما زاده ی حضرت توحید بوده ایم. و چشم انتظار ِ رحمت الهی گشته ایم .


مه آن اسپیده بازم سینه سوهان
چرا گاه مه بی سر بشن کوهان
همه تیغی به سوهان می کرن تیز
مه آن تیغم که یزدان کرده سوهان


آری , قلب بایست در طریقت عشق الهی , دلسوخته , صیقلی و نورانی گردد


خداوندا ! به فریاد دلم رس
تو یار بی کسان مه مانده بی کس
همه گویند طاهر کس ندارد
خدا یار منه , چه حاجت کس !


تنها حضرت توحید , یاری گر ماسوا الله گشته است و غیر از حضرت یزدان در برابر اراده و تصمیم حضرت خداوند , زبون و مطیع خواهد بود .


الهی ار نواجم ور بواجم
تو دانی حاجتم را من چه واجم
اگر بنوازی ام , حاجت روا بی
وگر محروم سازی , مَه چه ساجم ؟


باباطاهر همدانی با حضرت توحید , مناجات ِ سرشار از نیاز و عشق خواهد کرد و سعادت و تیره روزی بندگان را تنها در زِمام و خواست حضرت ایزد خواهد دانست .


مَه از قالوا بلی تشویش دارم
گنه از برگ و باران بیش دارم
اگر لاتقنِطوا دستم نگیرد
مَه از یاویلنا اندیش دارم


باباطاهر به درگاه الهی , تنها داشته ی زندگانی پر از خطاهای بندگی دنیوی را به استناد آیه ی قرآنی ِ : " لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّـهِ " , امید به رحمت و بخشش حضرت توحید در روز قیامت خواهد دانست .


کجا بی جای ِ تو ای بر همه شاه !
که من آیم بدان جا از همه راه
همه جا جای تو , من کور باطن
غلط گفتم , غلط استغفرالله !


آری , عاشق حضرت توحید همه ی زمان ها و مکان ها را به عشق توحید , خواهد گذراند و در هر مکان از عشق حضرت خداوند , غفلت نخواهد کرد و ظاهربین و کور باطن نخواهد گشت .


عاشق آن به که دایم در بلا بی
ایوب آسا به کرمان مبتلا بی
حسن آسا به دستش کاسه ی زهر
حسین آسا به دشت کربلا بی


عشق الهی با امتحان الهی و سختی همراه خواهد بود . باباطاهر همدانی خواهد سُرود :
هر چه امتحان الهی سخت تر گردد و همچون بلایای ِ صبر حضرت ایوب (ع) یا شهادت زهر آگین امام مجتبی (ع) و یا شهادت سیدالشهدا امام حسین (ع) در دشت خونین کربلا , افزون تر گردد , عشق حضرت توحید در قلب عاشق , بیشتر خواهد شکفت .


خدایی که مکانش لا مکان بی
صفا بخش جمال گلرخان بی
پدید آرنده ی روز و شب خلق
که بر هر بنده او روزی رسان بی


آری , عشق خداوند در تمام هستی حضور خواهد داشت . و اوست که آفریننده ی زیبایی هاست . همچنین روزی موجودات زنده به دست تدبیر و رحمت او خواهد بود .


به دام دلبری دل مبتلا بی
که هجرانش بلا , وصلش بلا بی
در این ویرانه دل جُز خون ندیدم
نه دل , گویی که دشت کربلا بی


کربلا , آئینه ی سختی های راه عشق حضرت توحید گشته است . و شهدای نینوا از هجران حضرت توحید , راه وصال ِ شهادت در دشت خونین نینوا را خواهند برگزید .


به صحرا بنگرم صحرا تو بینم
به دریا بنگرم دریا تو بینم
به هر جا بنگرم کوه و دَر و دشت
نشان روی زیبای تو بینم

آری عاشق حضرت توحید هر زیبائی را که خواهد نِگریست , تنها به یاد ِ جمال حضرت یزدان خواهد افتاد .

نتیجه :


باباطاهر همدانی از دلسوختگان و عارفان حضرت توحید خواهد بود و عشق ساده و بی پیرایش خویشتن را با مفاهیم قرآنی و کلیات عرفان اسلامی آمیخته است . این عارف توحیدی , در دوبیتی های ماندگار خویشتن چون شوریدگان , خویش را سرزنش ها کرده است و غفلت از عشق حضرت یزدان را موجب دور افتادگی از وصال حضرت حق خواهد دانست .


منبع :


دوبیتی های بابا طاهر عریان _ تصحیح : کاظم عابدینی مطلق _ انتشارات محراب دانش _ چاپ چهارم_ 1392 .

نویسنده :

سید محمد حسین شرافت مولا

زمان آخرین مطلب این کاربر: 184روز قبل
سه شنبه 6/9/1397 - 16:32
smhsherafatmoula ( تعداد مطالب : 45 ) ( تعداد نظرات : 2 )

بسمه تعالی

شرح عرفانی بر بیت صائب تبریزی (1)

سنگین شد از کنار پدر خواب راحتم


چون ماه مصر سیلی اخوانم آرزوست


                                                                      صائب تبریزی

میرزا محمد علی صائب تبریزی از عارفان و فیلسوفان نامی ادب فارسی است . صائب تبریزی در دیوان اشعار خویش موجی طوفانی است که در دریای عرفان خواهد خروشید. او نکات عرفانی را با پیچش و هنر والای ادبی خویش بیان کرده است.

صائب تبریزی در غزل با مصراع آغازین : " نه تخت جم , نه ملک سلیمانم آرزوست " آرزوهای دوردست عرفان اسلامی را نمایان کرده است و با اشارات عرفانی و به کار بردن عنصر " عشق " , آه و  افسوس ِ عرفانی کشیده است .

صائب تبریزی به بیت "  سنگین شد از کنار پدر خواب راحتم       چون ماه مصر سیلی اخوانم آرزوست  " رسیده است. اما راز عرفانی رسالت و نبوت الهی چیست؟ عارف کامل الهی از آسودگی تن و جان خواهد گذشت و آزار راه عاشقی حضرت الله را نه تنها انتظار می کشد بلکه با خواست قلبی خویش به پیشواز و استقبال خواهد رفت تا همچو پروانه بدون در نظر داشتن وجود خویشتن و با خواست خویشتن به مقام فناء فی الله خواهد رسید. 

آری حضرت یوسف که از رسولان و انبیاء الهی است و عارف کامل حضرت ربّانی گشته است از میان محبت پدر خویش و آزار برادران خویش , آزار و مصیبت برادران خویش را انتخاب کرده است تا در راه عشق الهی بسوزد و عرفان و عشق خویش به مقام حضرت الله را از عمق نیّت خویش به فرجام رسانَد . آری همانگونه که شیخ اجل سعدی شیرازی سروده است :  " چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب       مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم   " .

آری باید سوخت و آفتاب انور را باید به معنای حقیق عرفانی , پرستش کرد زیرا تنها نور حقیقی دو جهان حضرت الله خواهد بود . تفاوت انبیا ء و رسولان الهی با بندگان دیگر در این نکته عظیم عرفانی نهان گشته است : آنگاه که عارف کامل , آزار را تحمل کرد به غم و اندوه فرو نخواهد رفت و این امور را نشانه ی پیشبُرد عشق خویشتن خواهد پنداشت.

انبیاء , عارفان کامل الهی گشته اند و آزار عشق حضرت الله  را با نیّت حقیقی خویش انتخاب کرده اند و در راه آزار الهی عاشق صادق و عارف قلبی گشته اند و حتی در آسودگی ِمطلق , رخداد آزار الهی از ایمان , عشق و عرفان توحیدی آنان نکاسته است و بر خلاف انتظار , عشق و عرفان توحیدی آنان افزون گشته است . هم چنین در قلب انبیاء الهی , کینه ای از ماسوی الله راهی ندارد و حضرت یوسف که از عارفان کامل و انبیاء است کینه ای از برادران خویش به جان نداشته است . آنان هر زمان از حیات خویشتن را در پی ِ یافتن فناء فی الله انتظار عارفانه کشیده اند و عمق ِ آزار را نیّت عمق ِ قلب خویشتن کرده اند .  " ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم              یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت " .

منبع :


دیوان صائب تبریزی _  انتشارات نگاه _ چاپ چهارم _ 1384 _ به اهتمام : جهانگیر منصور .

 نویسنده :

سید محمد حسین شرافت مولا

زمان آخرین مطلب این کاربر: 184روز قبل
دوشنبه 21/8/1397 - 22:40
apadanaweb ( تعداد مطالب : 4 ) ( تعداد نظرات : 0 )

ثبت شرکت با مسئولیت محدود
ساده ترین و پر کاربرد ترین نوع شرکت، ثبت شرکت با مسئولیت محدود می باشد که اکثر شرکت هایی که ثبت می گردنند از این نوع شرکت می باشند. جهت انجام امور بازرگانی و کاری در سیکل کوچک تا متوسط از ثبت شرکت با مسئولیت محدود استفاده می گردد.

سرمایه برای ثبت مسئولیت محدود باید حداقل صد هزار تومان باشد اما برخلاف ثبت شرکت سهامی خاص نیاز به واریز این مبلغ در حساب شرکت نیاز نمی باشد و صرفا در اساسنامه شرکت ذکر خواهد شد.

در شرکت با مسئولیت محدود عنوان سهم الشرکته و سهام دار وجود ندارد و صرفا مدیرعامل و اعضای هیات مدیره در آن تعریف خواهد شد.

ثبت شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص به شرکتی گفته می شود که سرمایه اولیه آن توسط اعضا تامین گردد. هر یک اعضا به یک مقدار سهام دار خواهند بود و سهم الرشکته خواهند داشت. برخلاف شرکت سهامی عام، سهام شرکت سهامی خاص فقط در اختیار اعضای خاص که همان هیات مدیره هست، خواهد بود و عموم حق سهامداری نخواهند داشت.

در هنگام ثبت شرکت سهامی خاص می بایست پس از تعیین سرمایه شرکت، میزان 35 درصد از آن را در حساب شرکت نزد یکی از بانک ها واریز نمایند. اعتبار شرکت سهامی خاص جهت گرفتن پروژه و وام و .. از شرکت مسئولیت محدود بیشتر است.

ثبت شرکت سهامی عام
معتبر از شرکت سهامی خاص در شرکت های سهامی، شرکت سهامی عام می باشد. سهام شرکت های عام همانطور که از نام آن پیداست عمومی بوده و همه می توانند سهام دار باشند. جهت انجام پروژه های بزرگ که سرمایه فردی معمولا کافی نمی باشد از شرکت سهامی عام استفاده می گردد. در ادامه در مورد نحوه ثبت شرکت سهامی عام و مدارک و شرایط لازم آن بیشتر توضیح خواهیم داد.

ثبت شرکت تعاونی
احتمالا بارها کلمه تعاونی به گوشتان خورده است، مثلا تعاونی کارکنان فلان سازمان. شرکت تعاونی شرکتی می باشد که معمولا در راستای تامین نیازهای کارکنان یک سازمان که ممکن است نیاز های غذایی، مسکن و .. باشد.

ثبت شرکت تضامنی
شرکت تضامنی،شرکتی است که جهت انجام امور تجاری بین دو یا چند نفر به نحوی تشکیل می شود که که ضمانت پرداخت دیون شرکت با مسئولیت تمام اعضا باشد. به این صورت که اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی های شرکت کافی نباشد هر یک از اعضا به میزان سهم خود می بایست در پرداخت این دین ها اقدام نمایند. لازم به ذکر است که ذکر نام حداقل یکی از اعضا در نام شرکت الزامی می باشد.

 ثبت شرکت نسبی
شرکت نسبی شرکتی می باشد که به بین دو یا چند نفر تشکیل شده و هر یک از اعضا به میزان سرمایه ای که به هنگام تاسیس گزارده اند مسئول می باشند. شرکت نسبی هم شبیه شرکت تضامنی می باشد هم از جهتی شبیه شرکت مسئولیت محدود می باشد.

 ثبت شرکت مختلط سهامی

 شرکت مختلط سهامی همانطور که از نامش پیداست ترکیبی از شرکت سهامی و تضامنی می باشد که مسئولیت ها در آن به نحوی تقسیم شده اند که تعدادی از شرکا دارای سهم و تعدادی دیگر از شرکا تضامن را بر عهده خواهند داشت. در ادامه و در بخش وبلاگ وبسایت در مورد شرکت های مختلط سهامی به شرح توضیح داده شده است.

 ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

این نوع شرکت ترکیبی از شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی می باشد که در آن اعضا دارای سهام نمی باشند فقط تعدادی از شرکا در قالب شرکت مسئولیت محدود عضو شرکت بوده و تعدادی دیگر از شرکا مسئولیت تضامن را بر عهده خواهند داشت و این شرکای ضامن مسئولیت تادیه دیون شرکت مختلط غیر سهامی را بر عهده خواهند داشت.

تعاریف سایر خدمات ثبتی

ثبت برند
شما در بازار معمولا هر کالا یا یک شرکت معتبر را تحت یک نام می شناسید. برند درواقع اسم، نشان یا عبارتیست که در کالاها یا خدمات یک شرکت تحت آن نام به مصرف کنندگان عرضه می گردد. برند می تواند یک نشان، اسم لوگو مهر یا لفاف باشد. نام هر محصولی که زمانی مجاز به استفاده می باشد که اولا قبلا توسط شخص یا مجموعه دیگری ثبت نشده باشد و ثانیا در اداره مالکیت صنعتی ثبت شده باشد. در این صورت است که حق استفاده از آن برند فقط در اختیار شخص ثبت کننده آن خواهد بود. زمانی که شخص یا شرکتی از برند شما برای نام گذاری محصولاتش استفاده نمایند آنگاه شما بنا بر قوانین ثبت برند در کشور می توانید آن مجموعه را موظف به تغییر نام و بابت این تخطی مجازات نمایید.

ثبت علامت تجاری

همانطور که در بالا توضیح داده شد ثبت برند می تواند در قالب یک لوگو و نشان تجاری باشد در این صورت می گوییم که ثبت علامت تجاری صورت گرفته است. اخذ گواهی مبنی بر ثبت علامت تجاری یک سند معتبر برای استفاده از آن صرفا توسط ثبت کننده بوده که مزایای مختلفی هم برای کسی که آن را از اداره کل مالکیت صنعتی دریافت کرده دارد.

اصل و اساس شروع هر فعالیت حرفه ای در حوزه کسب و کار یا تولید یک محصول انتخاب یک نام تجاری و متعاقبا ثبت برند آن برای جلوگیری از کپی برداری سایر می باشد.

امروزه بیشتر صاحبین کسب و کار برای خود ثبت برند داشته اند که به ندرت اسمی پیدا می شود که قبلا ثبت نشده باشد و باید به اسم های خاص و جدید رو آورد. معمولا تولید کنندگان به ثبت برند دوم و ثبت برند سوم رو آورده اند.

شما بعد از ثبت ربند می توانید آن را بروی محصولی که در حوزه کاریتان است درج کنید و از حمایت قانونی برای محافظت از کپی برداری استفاده نمایید.

اخذ کد اقتصادی

بعد از ثبت شرکت شما برای تشکیل پرونده و بعد از آن تعیین حوزه مالیاتی جهت انجام امور مالیاتی نیاز به اخذ یک کد 12 رقمی به نام کد اقتصادی دارید. این که به صاحبین کسب و کار حقیقی و حقوقی اعطا می گردد.

اخذ کد اقتصادی در چه مواردی کاربرد دارد؟

1- اخذ کارت بازرگانی

2- اخذ گواهی ارزش افزوده و مفاصا حساب

3- شرکت در مناقصات و مزایده ها

4- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه فاکتور

5- ثبت اظهارنامه های مالیاتی سالیانه و فصلی

اخذ گواهی ارزش افزوده

تمامی فروشندگان کالا جهت دریافت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان خود موظف هستند که گواهینامه ارزش افزوده داشته باشند. گواهینامه ارزش افزوده از طرف سازمان امور مالیاتی صادر می گردد.

اعتبار گواهی ارزش افزوده بنا بر بررسی متصدی و تشخیص حوزه مالیاتی 6ماه و یا یک سال می باشد که پس از اتمام تاریخ اعتبار می بایست تمدید گردد.

چنانچه این گواهی منقضی شده باشد، خریداران نبایستی هنگام خرید مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نمایند. یعنی شما به عنوان خریدار هنگام پرداخت فاکتور کالا در صورتی که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در آن درج شده باشد باید گواهینامه ارزش افزوده را از فروشنده درخواست و رویت کنید و در صورتی که اعتبار داشت نسبت به پرداخت اقدام نمایید.

اخذ دفاتر پلمپ
دفاتر پلمپ برای مشخص نمودن فعالیت های سالیانه شرکت به صورت اجباری ارائه داده می شوند، هر شرکت و سازمانی میبایست جهت بررسی كلیه فعالیت های مالی خود و پرداخت مالیات، دفاتر پلمپ مالیاتی که شامل یک دفتر روزنامه و یک دفتر کل می باشد را تهیه کند (کلیه شرکت ها اعم از فعال و غیر فعال موظف به  اخذ دفاتر پلمپ می باشند) .

کلیه صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند به این دلیل دفاتر پلمپ نامیده می شوند، لذا پلمپ دفاتر تجاری از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

این دفاتر سالانه می بایست حداکثر تا پایان اسفند ماه سال گذشته، توسط اداره ثبت ، شماره گذاری، امضاء و پلمپ گردند، در صورتی که یک شرکت در سال گذشته پروژه ای جهت اجرا نداشته و هیچگونه فعالیت مالی نداشته میبایست دفاتر آن سال را جهت پلمپ به صورت سفید و خالی تحویل اداره دارایی دهد.

الزامی است کلیه شرکت ها در این دفاتر قانونی، كلیه عملیات مالی خود را به ترتیب اجرا به صورت خوانا وارد نمایند و در انتهای سال مالی، زمان تحویل اظهار نامه مالیاتی، دفاتر پلمپ شده خود را جهت استحضار به دارایی تحویل می دهند

خدمات اداری

تنظیم طرح توجیهی

برای اخذ وام از بانکها جهت شروع کسب و کار و یا اخذ جواز تاسیس صنایع نیاز به ارائه طرح توجیهی می باشد. طرح توجیهی در واقع متنی است که در آن نقش راه کسب و کارتان نشان داده شده است. در این طرح که جهت ارائه به وزارت صنعت و معدن و یا بانک است، نقشه سود و زیان، میزان سرمایه ثابت برای شروع مانند تهیه مکان، سرمایه در گردش کسب و کار و نقطه سر به سر آن، دوره بازگشت سرمایه آمده است.

اخذ جواز تاسیس

برای انجام یک فعالیت تولیدی، اقتصادی و تجاری می بایست مجوز داشت که به این مجوز، جواز تاسیس می گویند. دارنده جواز تاسیس می تواند در شهرک صنعتی که در جواز تاسیس آمده است واحد تولیدی خود را راه اندازی نموده و تولید محصول خود را آغاز نماید. مرکز صادر کننده جواز تاسیس بر طبق نوع فعالیت متفاوت می باشد.

اخذ پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری، سندی است که قبل از شروع کار به واحدهای صنعتی تاسیس شده داده می­شود. توجه کنید که جهت اخذ پروانه بهره برداری حتماً باید واحد موردنظر تاسیس شده باشد یعنی کلیه امور لازم اعم از نصب ماشین ­آلات خط تولید، استخدام نیروی انسانی و تولید آزمایشی صورت گرفته باشند اما چنانچه فقط بخشی از واحد آماده بهره برداری باشد می­توان برای بخش آماده، پروانه بهره برداری اخذ کرد.

منظور از تولید آزمایشی، تولید انبوه محصول موردنظر در یک دوره زمانی محدود و معین است. داشتن یا نداشتن جواز تاسیس، تاثیری بر روند دریافت پروانه بهره برداری ندارد

رتبه بندی شرکت ها

سیستم رتبه­ بندی شرکت­ ها، مقیاسی است که با اتکا به اصول و استانداردهای معین، صلاحیت شرکت­ها را تایید یا رد می­کند. شرکت­ها برای ورود به مزایدات و مناقصات دولتی یا عقد قرارداد با موسسات دولتی ملزم به ارائه گواهی تایید صلاحیت و رتبه ­بندی هستند. رتبه بندی شرکت های پیمانکار دارای 5 رتبه می باشد که بالاترین آن 1 و پایین ترین آن 5 می باشد و رتبه بندی شرکت های مشاور از رتبه 1 تا 3 می باشد که بالاترین آن 1 و پایین ترین آن 3 می باشد.

اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی، مجوز صادرات و واردات یا فعالیت در عرصه تجارت خارجی است. یا به عبارتی دیگر دارندگان کارت بازرگانی میتوانند در عرصه صادرات و واردات کالاهای مجاز، ثبت سفارش و ترخیص کالا یا ثبت برندهای لاتین فعالیت کنند. بنابراین تمام تجار ایرانی ملزم به اخذ کارت بازرگانی هستند. 

مراجع اخذ کارت بازرگانی، شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن هستند. کارت بازرگانی برای تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط صادر می­شود. حتی تجار غیر ایرانی نیز می­توانند جهت اخذ کارت بازرگانی در ایران اقدام کنند اما مشروط بر اینکه در کشورهای آنها نیز به تجار ایرانی، کارت بازرگانی داده شود. تمامی متقاضیان حقیقی و حقوقی اخذ کارت بازرگانی ملزم به احراز یک سری شرایط عمومی هستند.

اخذ استاندارد

علامت استاندارد، ضامن کیفیت کالا یا خدمات ارائه شده است. استاندارد به مجموعه­ای از مطالعات گفته می­شود که در آینده مورداستفاده قرار می­گیرند و به نوعی بین محصول خریداری شده و هزینه پرداختی، تعادل برقرار می­کند. البته لازم به ذکر است که ملاک­های اخذ استاندارد ، ثابت نیستند و هر زمانی نیازمند استانداردهای متناسب با خود است.

کالاها و خدمات مرغوب در چهارچوب اصول استاندارد عرضه می­شوند. امروزه، تقریباً همه کشورها دارای استاندارد ملی هستند؛ در این کشورها، سازمان استاندارد ملی بر کیفیت محصول نظارت می­کند که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

ثبت شرکت در تهران
ثبت شرکت آنلاین بدون مراجعه حضوری و کمترین رفت و آمد، با مشاوره تخصصی ثبت شرکت و ثبت برند در خدمت شما هستیم

خدمات ما در شهرهای تهران و کرج، مشهد، تبریز و اصفهان ارائه می گردد.

از جمله خدمات ما می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ثبت شرکت در تهران

ثبت شرکت در کرج

ثبت برند در تهران و کرج

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری و مشاور

اخذ کارت بازرگانی در تهران

پلمپ دفاتر مالی و حسابداری شرکت ها

ثبت اختراع و طرح صنعتی در تهران

ثبت شرکت در کشور های اروپایی مانند گرجستان، روسیه، ترکیه و ارمنستان

مشاوره اخذ نمایندگی از برند های خارجی

اخذ جواز تاسیس و پروانه بهره برداری در تهران و کرج

ثبت شرکت سهامی خاص:
منظور از شرکت­های سهامی خاص، شرکت­های تجاری است که سرمایه آنها به سهام تقسیم می­شود و تمام سرمایه شرکت توسط موسسین آن تامین می­شود. مسئولیت سهامداران در قبال شرکت مستقیماً وابسته به مبلغ اسمی سهام آنهاست. لازم به ذکر است که مبلغ اسمی سهام­ها با هم برابر است.

ویژگی­های شرکت سهامی خاص

جهت تشکیل شرکت سهامی خاص، حضور حداقل ۲ عضو به عنوان هیئت مدیره، حداقل ۱ عضو به عنوان سهامدار و حداقل ۲ عضو به عنوان بازرس (یکی اصلی و دیگری ذخیره) الزامی است که همگی باید به سن قانونی رسیده باشند. لازم به ذکر است که بازرسین نباید رابطه خانوادگی با هیئت مدیره داشته باشند و هیئت مدیره نیز باید گواهی عدم سوپیشینه کیفری داشته باشند.

اعضای هیئت مدیره باید حداقل یک سهم داشته باشند.

حداقل سرمایه مجاز شرکت سهامی خاص صد هزار تومان است که پرداخت نقدی ۳۵ درصد آن در زمان ثبت شرکت الزامی است که باید توسط موسسین شرکت تامین شود.

مسئولیت هر یک از سهامداران در قبال دیون و تعهدات شرکت به مبلغ اسمی سهام وی بستگی دارد.

انتشار اوراق قرضه در شرکت­های سهامی خاص ممکن نیست.

سهام شرکت سهام خاص را نمی­توان در بازار بورس معامله کرد.

نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص منوط به اعلام موافقت مجامع عمومی سهامداران شرکت است.

صدور سهام قبل از ثبت شرکت غیرقانونی است و جرم شناخته می­شود.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود
ثبت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور کسب و کار تشکیل می شود. در شرکت با مسئولیت محدود شرکا بدون افتتاح حساب، داشتن سهام یا درصد از شرکت فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول دیون شرکت است. شرکت با مسئولیت محدود از پرکاربرید ترین شرکت های ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها می باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ارائه مدارک شناسایی اعضای شرکت

ارائه گواهی عدم سوپیشینه اعضای هیئت مدیره

دو نسخه از شرکت نامه

دو نسخه از اساسنامه شرکت

دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت

فرم تعیین نام شرکت و فیش واریزی

اصل مجوز فعالیت چنانچه ثبت موضوع به مجوز نیاز دارد

اصل وکالتنامه چنانچه ثبت شرکت توسط وکیل دادگستری انجام می شود

دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره

دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسس

ثبت شرکت تضامنی
شرکت تضامنی، شرکتی شخصی است که جهت انجام فعالیت­های تجاری بین حداقل دو نفر با پذیرش مسئولیت تضامنی برپا می­شود. بنابراین چنانچه سرمایه شرکت برای پرداخت بدهی­های شرکت کافی نباشد؛ هریک از شرکا در برابر پرداخت بدهی­ها مسئول خواهند بود. شخصیت شرکا در شرکت تضامنی، اهمیت بسزایی دارد.

شرکت­های تضامنی که در رده شرکت­های تجاری قرار می­گیرند؛ پیشینه طولانی دارند. تاسیس این نوع شرکت­ها به شکل امروزی به قرون وسطی برمی­گردد.

شراکت در شرکتهای تضامنی برای چه گروهی مناسبتر است؟

از آنجایی که پذیرش شراکت در یک شرکت تضامنی به معنای پذیرش مسئولیت نامحدود در قبال بدهی­های شرکت است؛ چنین شراکتی می­تواند یک ریسک باشد. بنابراین شرکت تضامنی برای افرادی که به هم اعتماد کامل دارند مانند پدر و فرزند یا دو دوست معتمد که سرمایه چندانی هم برای تاسیس شرکت ندارند؛ مناسبتر است. علاوه بر این، اشخاصی که به دنبال کسب اعتماد مشتری هستند مانند صرافی­ها نیز می­توانند از ثبت شرکت تضامنی بهره ببرند.

نام شرکت تضامنی

نام شرکت تضامنی بیانگر مسئولیت شرکاست. هنگام انتخاب نام شرکت تضامنی توجه کنید که قید عبارت شرکت تضامنی و اسم حداقل یکی از شرکا الزامی است. اگر اسم تمام شرکا در نام شرکت آورده نشود باید بعد از اسم شرکایی که اسمشان قید شده از عبارت­هایی مانند “و شرکا” یا ” و برداران” استفاده کرد. اعتبار شرکت در گرو اعتبار شرکاست.

انواع شرکتهاشرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده و قابل ثبت می توانند در یکی از نوع شرکتهای ذکر شده در زیر به ثبت برسند:شرکت با مسئولیت محدود

شرکت سهامی خاص

شرکت تعاونی

شرکت تضامنی

شرکت نسبی

ثبت شرکت – ثبت برند – ثبت لوگو و ثبت شرکت و ثبت برند با هزینه و قیمت مناسب در شرکت خدمات ثبت شرکت میزان همچنین شرکت ثبت میزان با داشتن 12 سال سابقه در حوزه های ثبت انواع شرکت، ثبت برند و برند سازی، اخذ کد اقتصادی و کارت بازرگانی، طراحی سایت شرکتی و .. آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد.

ریز خدمات :
ثبت شرکت – ثبت برند – ثبت لوگو• تبت انواع شرکت
• تغییرات شرکت
• ثبت برند
ثبت شرکت – ثبت برند – ثبت لوگو• ثبت اختراع
• ثبت لوگو
• ثبت طرح صنعتی
ثبت شرکت – ثبت برند – ثبت لوگو• انتخاب نام تجاری
• تدوین استراتژی فروش و برندسازی
ثبت شرکت – ثبت برند – ثبت لوگو• اخذ کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی
• اخذ کارت بازرگانی
ثبت شرکت – ثبت برند – ثبت لوگو• اخذ پروانه بهره برداری و جواز تاسیس
• اخذ گواهینامه های ایزو
• پلمپ دفاتر و …

ثبت برند

مجتمع .ثبت تخصصی انواع شرکت،ثبت تغییرات شرکتها
دارای شعب یزد ، میبد و اردکان
ثبت تخصصی انواع شرکتها اعم از ثبت شرکت – ثبت برند – ثبت لوگو
شرکت سهامی خاص
شرکت تعاونی
شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت – ثبت برند – ثبت لوگو
شرکت تضامنی
با موضوعات فعالیت تخصصی و عمومی ثبت شرکت – ثبت برند – ثبت لوگو
ثبت انواع موسسه
در کمترین زمان ممکن ثبت شرکت – ثبت برند – ثبت لوگو
اخذ جواز تاسیس
اخذ پروانه بهره برداری ثبت شرکت – ثبت برند – ثبت لوگو
اخذ کارت بازرگانی

مرکز ثبت کامل تغییرات شرکتها و موسسات ثبت شرکت – ثبت برند – ثبت لوگو
شعب سراسر استان تهران ما هم اکنون در خدمت شماست
ارائه دهنده خدمات تخصصی شرکتها و موسسات در زمینه :
تنظیم کامل کلیه صورتجلسه های تغییر و انجام تغییرات شرکت سهامی خاص ثبت شرکت – ثبت برند – ثبت لوگو
تنظیم کامل کلیه صورتجلسه های تغییر و انجام تغییرات شرکت با مسئولیت محدود
تنظیم کامل کلیه صورتجلسه های تغییر و انجام تغییرات شرکت تعاونی
تنظیم کامل صورتجلسه های تغییر و انجام تغییرات موسسات غیر تجاری ثبت شرکت – ثبت برند – ثبت لوگو

هزینه ثبت شرکت
ثبت شرکت شرکت سهامی خاص  -شرکت با مسئولیت محدود  -شرکت تعاونی  -شرکت تضامنی  -موسسه فرهنگی  -موسسه حقوقی  -موسسه آموزشی  -موسسات مردم نهاد
مشاوره رایگان در انتخاب نام و موضوع فعالی  ۲-تنظیم صورتجلسات تغییرات‎  -نقل و انتقال سهام  -نقل و انتقال وراثتی  -افزایش و کاهش سرمایه  -تاسیس،تغییر آدرس و انحلال شعب داخلی و خارجی  -تمدید و انحلال شرکت  -تغییر آدرس،تغییر نام،تغییر سمت اعضا و حق امضا  ۳-ثبت برند ولوگو( علایم ونام تجاری‎)  -مشاوره و استعلام رایگان
ثبت شرکت – ثبت برند – ثبت لوگو۴-اخذکارت بازرگانی‎  ۵-ثبت اختراع  ۶-درج آگهی در روزنامه رسمی  ۷-پلمپ دفاتر تجاری ‏  ۸-رتبه بندی ‏  ۹- مشاوره رایگان
با نازلترین قیمت ودر کمترین زما
‎شماره تماس ثبت شرکت – ثبت برند – ثبت لوگو :

ثبت تخصصی انواع شرکت

ثبت شرکت و ثبت برند
ثبت شرکت 500،000 تومان ( پانصد هزار تومان )
ثبت شرکت و اخذ اقامت کشورهای اروپایی از طریق ثبت شرکت  ( قیمت: تماس بگیرید )
ثبت برند 1،200،000 تومان ( یک میلیون و دویصت هزار تومان )
رتبه بندی شرکتها: اخذ رتبه پایه 5، 2،500،000 تومان
اخذ کارت بازرگانی 1،200،000 تومان
اخذ پروانه بهره برداری 1،500،000 تومان
اخذ جواز تاسیس 1،500،000 تومان
صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت 250،000 تومان

ثبت تغیرات شرکت

((ثبت اینترنتی شرکت تنها در یک روز))
موسسه حقوقی آج دارنده رتبه نخست ثبت شرکت در تهران با ۵ سال سابقه ثبت در کمترین زمان ممکن را به شما خواهد داد، همچنین در صورت درخواست و ضرورت امکان ثبت شرکت اینترنتی فوری انواع شرکت و موسسات غیر تجاری نیز وجود خواهد داشت.
همچنین ثبت شرکت به صورت اقساطی پذیرفته میشود ثبت شرکت – ثبت برند – ثبت لوگو.
1- ثبت و تغییرات انواع شرکت
2- امور رتبه بندی و گرید شرکت ها
3- ثبت علایم تجاری

ثبت شرکت.. تغیرات شرکت.خرید فروش شرکت.. ارتقا شرکت… کارت بازرگانی… کد اقتصادی ارزش افزوده ثبت شرکت – ثبت برند – ثبت لوگو

ثبت شرکت ها و موسسات

مشاوره در زمینه خدمات ثبتی
ثبت انواع شرکت (مسئولیت محدود، سهامی خاص، تعاونی و…)
ثبت اتحادیه، موسسات حقوقی
ثبت تغییرات شرکت ها و موسسات
اخذ کد اقتصادی
ثبت برند و علائم تجاری
پلمپ دفاتر تجاری

ثبت لوگو

ثبت شرکت (سهامی خاص ،مسئولیت محدود ،موسسات غیرتجاری)،تغییرات شرکتها ،کارت بازرگانی ،کدکارگاهی،کداقتصادی ،ثبت برند و لوگو،پیش ثبت نام ارزش افزوده ،اخذ جواز تاسیس از کلیه استان ها انجام کلیه خدمات امور ثبتی اعم از ثبت شرکت- ثبت لوگو و نام تجاری- تغییرات و صورتجلسات در ایرع وقت توسط کارشناسان مجرب دریافت هزینه ها آخر کار   انجام کلیه امور ثبتی.تاسیس.تغییر.برند.رتبه بندی.خرید و فروش شرکت. سریعترین زمان.دستمزد آخر کار.

کلیه امور مربوط به ثبت شرکت سهامی خاص، محدود و … ثبت تخصصی برند برای تمامی نقاط در سراسر کشور با مناسب ترین قیمت انجام میشود ثبت شرکت – ثبت برند – ثبت لوگو.
جهت هماهنگی و دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

ثبت علائم تجاری

ثبت و خرید و فروش انواع برند و علائم تجاری در کلیه طبقات

 طبقه مواد غذایی شامل

■ گوشت / گوشت ماهی / گوشت طیور وشکار / عصاره گوشت سبزیجات ومیوه جات به صورت کنسرو خشک شده و پخته شده /انواع ژله مربا و کمپوت / تخم مرغ / شیر و محصولات لبنی روغنها و چربیهای
خوارکی .

■ قهوه / چای / کاکائو / شکر / برنج / نشاسته / نشاسته کاساریا مانیوک ( تاپیوکا) نشاسته نخل خرما ( ساگو) / بدل قهوه / آرد و فراورده های تهیه شده از غلات / نان / نان شیرینی / شیرینی جات / عسل / ملاس یا شیره قند / مایه خمیر گرد مخصوص شیرینی پزی یا پخت نان / نمک / خردل / سرکه / انواع سس ( چاشنی ) ادویه جات .

■ محصولات کشاورزی باغداری و جنگلبانی و دانه هایی که در طبقات دیگر ذکر نشده اند / میوه و سبزیجات تازه / بذر گیاهان و …

ثبت شرکت – ثبت برند – ثبت لوگو■ ماء الشعیر / آبهای معدنی و گازدار و سایر نوشیدنیهای غیر الکلی /آب میوه و شربتهای میوه ای / شربت و ترکیبات مخصوص ساخت نوشابه.

طبقه مواد آرایشی بهداشتی شامل

■ ترکیبات سفید کننده و سایر مواد مخصوص شستشوی لباس / مواد مخصوص تمیز کردن / براق کردن / لکه گیری و سائیدن / صابون عطریات / روغن های اسانس / مواد آرایشی / لوسیونهای مو / خمیردندان .

مواد دارویی پزشکی

مواد سوختی

انواع روغنها و گریسهای صنعتی و روان کننده ها

انواع مواد شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی باغبانی صنعتی

انواع فلزات گرانبها و آلیاژهای آنها

کلیه مواد و مصالح ساختمانی

و سایر طبقات …

کارشسناسان ثبت میزان با قوی ترین و پیگیر ترین تیم در خدمت همطونان در سراسر ایران عزیز ثبت شرکت – ثبت برند – ثبت لوگو

===> فقط تلگرام و پیامک < 24="" _d8b3_d8a7_d8b9_d8aa_="" _3a_="" _d8ad_d8aa_db8c_="" _d8b1_d988_d8b2_d987_d8a7_db8c_="" _d8aa_d8b9_d8b7_db8c_d984_="" />

در صورت عدم دسترسی از طریق تماس تلفنی خواهشمند است یک شماره تماس به همراه مختصری از مورد خود تلگرام یا پیامک کنید تا در اسرع وقت با شما تماس حاصل کنیم .

برند خود را با کم ترین هزینه و در کم ترین زمان ثبت کنید ثبت شرکت – ثبت برند – ثبت لوگو
ثبت انواع شرکت
ثبت برند
اخذ کارت بازرگانی
نقل و انتقال سهام
گواهی ارزش افزوده
کاهش و افزایش سرمایه
ثبت اختراع در ایران

خرید بلیط هواپیما خرید بلیط هواپیما و خرید بلیط چارتر هواپیما و خرید بلیط آنلاین هواپیما تیک چارتروقت فوری سفارت در تاکسی پرواز وقت سفارت وقت سفارت و اخذ ویزا شینگن و پیکاپ پاسپورت وقت سفارت کانادا وقت سفارت کانادا و پیکاپ پاسپورت کانادا از انکارا و ویزا کانادا ویزای کاری و گرفتن ویزای کاری تضمینی موسسه حقوقی آوات وقت سفارت و وقت سفارت تضمینی و ارزان آوات وقت سفارت وقت سفارت و وقت سفارت برای ویزای شینگن ثبت برند ثبت شرکت تهران ثبت شرکت و ثبت برند در تهران با کمترین هزینه و بدون بازگشت ثبت شرکت مدارک، ثبت شرکت وقت سفارت وقت سفارت یونان ایتالیا فرانسه انگلیس وقت سفارت کانادا وقت سفارت امریکا در ارمنستان و دبی وقت سفارت آمریکا وقت سفارت انگلیس وقت سفارت کانادا وقت سفارت امریکا در ارمنستان و دبی وقت سفارت گرفتن وقت سفارت اخذ وقت در وب سایت ویزابان و تاکسی پرواز وقت سفارت ترخیص کالا ترخیص کالا از گمرک کشور توسط شرکت ترخیص کاغذ دیواری ترخیص از گمرک شهریار ترخیص ترخیص کار ترخیص کار مشاوره مامایی مشاوره زنان و زایمان و مامایی در کرج آنلاین و شبانه روزی پارتیشن پارتیشن اداری تک جداره و دوجداره کارینو تکنما سهند و ساج پارتیشن پارتیشن پروفیل کرکره برقی کرکره برقی نوین کرکره پارتیشن آناهیتا پارتیشن در خدمت شماست پارتیشن اناهیتا پارتیشن اداری پارتیشن خرید برند خرید برند در خرید و فروش برند ویزای عراق در ویزای عراق پارتیشن در پارتیشن پارتیشن پارتیشن اداری پارتیشن اداری پارتیشن اینتکس نمایندگی اینتکس اینتکس تخت بادی اینتکس ثبت شرکت,مسئولیت محدود و سهامی خاص رتبه بندی شرکت کاج ثبت ثبت شرکت بازرگانی ثبت شرکت ها ثبت شرکت فوری ثبت کاج در استعلام برند ها استعلام برند استیلب تخت خواب بادی نمایندگی رسمی اینتکس در ایران تخت و تشک و قایق و استخر بادی طراحی سایت ,طراحی سایت ارزان و سریع همراه با سئو ارزان ثبت شرکت فوری,ثبت شرکت و برند پارس اخذ رتبه, اخذ رتبه مشاور و رتبه بندی در کمترین زمان در ثبت پارس سئو سئو و بهینه سازی سایت خرید برند وقت سفارت وقت سفارت هلند و وقت سفارت فوری هلند در وقت سفارت فرانسه و وقت فوری سفارت فرانسه همراه با ثبت شرکت خرید برند خرید برند آماده مشاوره مامایی مشاوره مامایی تلفنی ماماطب رتبه بندی شرکت اخذ رتبه در سایت اخذ رتبه مشاور وب سایت رتبه بندی شرکت اخذ رتبه جهت ثبت شرکت و مشاوره در زمینه های ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.هزینه ثبت شرکت و ثبت شرکت ها با ثبت میزان

ثبت انواع شرکت و ثبت برند و لوگو

ثبت شرکت با مسئولیت محدود
ثبت شرکت سهامی خاص
اخذ کارت بازرگانی
ثبت موسسه، ثبت برند و علائم تجاری، اخذ کد اقتصادی، پلمپ دفاتر، ثبت تغییرات شرکت،و
. . .
در سریعترین زمان ممکن
استارت موفقیت آمیز شغلی خود را با ما تجربه کنید.
برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید .
موسسه مالی آسایش فردا با سالها تجربه در کنار شماست
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید:

ثبت شرکت – ثبت برند – ثبت لوگو

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1062روز قبل
جمعه 8/10/1396 - 2:13
  • تعداد رکورد ها : 4090