پرچم آزادگی
توسط : mansoor43

((نماز مقصد زندگی))

ای نمــاز ای پرچم آزادگی

ای سرودهستی و وارستگی

زینت دنیا وهم عقبی توئی

هم تمام مقصد این زندگی

شعر از : منصور مقدم 

چهارشنبه 20/2/1396 - 16:32
پسندیدم 0
UserName