مدافع حرم
توسط : mansoor43

ما تا به ابــد منتظــر روی امـــامیــــم

آماده همــــه جان بکف از بهـــر پیامیم

دشمن به هزیمت شودازعشق وصلابت

سرباز و مــــدافع به حــرم اهل قیامیم

فی البداهه: منصور مقدم 19/11/1395

سه شنبه 19/11/1395 - 16:10
پسندیدم 0
UserName