برف بازی
توسط : بر ز خ

سلام

برف تهران:

برف آمد ومن بروی آن سرخوردم
در بین جوانتر زخودم بر خوردم

خوردم به زمین وپاره شد شلوارم
کلی زسوی همسر خود غر خوردم

 

يکشنبه 13/11/1392 - 15:46
پسندیدم 0
UserName