خسته شدم اين يه ماهم تموم ميشد ميرفتيم صفا اين كنكورم مصيبتي بيش نيست بريدم حس
توسط : MCLAREN
خسته شدم
اين يه ماهم تموم ميشد ميرفتيم صفا
اين كنكورم مصيبتي بيش نيست
بريدم حسابي
جمعه 6/3/1384 - 22:57
پسندیدم 0
UserName