پندهای سیدبن طاووس
توسط : amir jafari

آنچه به سبب خاموشی از دست دهی ،تدارک آن آسانترتا آنچه به سبب سخن گفتن نگاه داری.آنچه در ظرف است به استواری بند آنست.

نزد من،نگاه داشتن چیزی که در دست داری بهتر تا طلب چیزی که دردست دیگری است،و شرنگ نومیدی گواراتر تا خواهش از مردان.

روزی تنگ با پرهیزگاری ،بهتر که بی نیازی با زشتکاری.

هرکس ،راز خویش بهتر از دگری نگاه می دارد.

پرگو یاوه سراست.

هرکه فکرت کند بینا گردد.

به نیکوکاران پیوند تااز آنان باشی و از تبهکاران بگسل تا از آنان نباشی.

بدا که لقمه حرام است.

ستم بر ناتوان ،زشت تر ستم است.

بسا که دارو درد است ودرد دارو.

بسا کسی که اورا بدخواه پنداری به صلاح تو سخن گوید و آنرا که عاقبت اندیش خویش شماری در پند گوئی تو خیانت ورزد.

زنهار بر آرزو تکیه مکن که آرزو سرمایه گولان است.

خرد ،سود جوئی از آزمایش هاست.

بهترین تجربه آنست که پندگوی تو باشد و تو را از بدیها باز داردو به نیکیها کشاند .

فرصت عنیمت شمار زان پیش که از دست دادن آن مایه اندوه تو گردد.

هر جوینده به مقصود نرسید وهر مسافر باز نیامد.

هدر دادن مال درهوسها ،وتوشه نیندوختن از آن برای رستاخیز،تبهکاری است.

بسا مال اندک که از بسیار آن بار ورتر.

یار فرومایه و دوست بخیل را خیر نیست.

تا توسن زمانه رام است کام از روزگار آسان برگیر.

به امید بیشی ،خویشتن به خطر نیفکن.

هنگامی که برادرت از تو پیوند برید پیوستن او را برخود هموار ساز،وچون دوری جست با او مهربان باش وبه او نزدیک شو ،چون بخل ورزید به او بخشش کن،چون از تو گوشه گرفت به او روی آور در درشتی او نرم باش وچون گناه کرد عذرش بپذیر ،چنانکه گوئی تو بنده اوئی  واو خداوندگار نعمت توست اما زنهار که این دستور ها بیجا به کار نبندی و با مردم نااهل بجای نیاری.

با دشمن دوست  دوستی مکن که با دوست دشمنی کرده با شی .

برادرت را با دل پاک اندرز گوی ،خواه او را دلپسند افتدیا دلگزا نماید.

خشم سرکش فرو خور  که من جرعه ای که به عاقبت نوشتر از آن وسر انجام گواراتر از آن باشد نچشیده ام.

هرکه باتو درشتی کند با اونرمی کن که به زودی با تو نرم گردد.

بدان ای فرزند که روزی بردو گونه است:روزیی که تو در پی آنی وروزیی که آن درپی توست،پس اگر تو بسوی آن نروی آن بسوی تو خواهد آمد.

چه زشت است تن به ذلت دادن به هنگام نیازودرشتی در بی نیازی.

اگر برآنچه از دست داده ای به خیره زاری کنی پس برآنچه بدست نیاوردهای نیز زاری کن.

هوس، شریک کوری است.

بسا بیگانه که نزدیکتر از خویش است وبسا خویش که دورتر از بیگانه،کسی که دوستی ندارد تنها است.

رشته پیوند بین تو با خدای ،استوارتر رشته پیوند است که میتوانی بدست آورد.

هر رخنه را نباید آشکار ساخت.

بریدن از نادان برابر است با پیوستن به خردمند.

هرکه زمان را امین دانست زمانه با اوخیانت ورزید.، وهر که آن را بزرگ داشت به آن خوار گشت.

نه هر که تیر انداخت نشانه زد.

اگر سلطان را حال بگردد زمانه بگردد.


http://sajs.persianblog.ir/post/6/

 

يکشنبه 21/7/1392 - 15:42
پسندیدم 0
UserName