مردم آزاری
توسط : بر ز خ

سلام

دیروز برای رفتن به خونه سوار مترو بودم.دوتا جوون هفده هجده ساله هم کمی اون طرفتر از من مشغول بگو بخند بودند..یکی از اونها به رفیقش گفت بذار یه کاری کنم یه مقدار بخندیم..من پشتم به اونا بود ودیگه توجهی بهشون نکردم.یه وقت دیدم کسی با انگشت ضربه ای به شونم زد..اینجور موقعها همه فکر می کنبم آشنایی مارو دیده لذا برگشتم ولی کسی رو ندیدم..برا بار دوم اینکار تکرار شدوهمراهش صدای خفه خنده ای هم بگوشم خورد...مطمئن شدم که کار یکی از اون دو جوونه که می خوان با مردم آزاری اسباب خنده برا خودشون جور کتتد..ترجیح دادم عکس العملی نشون ندم..این کار من باعث شد اونا به این کار ادامه ندند..

اما چند دقیقه بعد صدای داد وفریاد ودعوا از چند قدم اونطرفتر بلند شد..وقتی نگاه کردم دیدم یه جوونی در حال کتک زدن یکی از اون جووناست..مشخص شد که اون جوون میخواسنه این کاررو با کس دیگه ای هم انجام بده اما لو رفته بوده..

این نوع جوونا باید بدونند مردم آزاری کار خوبی نیست وبالاخره یه وقتی باید تقاص پس بدند..بقول معروف:

"یکبار جستی ملخک... دویار جستی ملخک...آخر بدستی ملخک"

يکشنبه 15/2/1392 - 15:47
پسندیدم 0
UserName