رازهای رسیدن به خودباوری
شرط رسیدن به موفقیت این است که ابتدا باور کنیم که می توانیم موفق شویم . اعتقاد درونی به اینکه شفا قدرت انجام کاری را دارید و لیاقت رسیدن به هدف را هم دارید ضامن موفقیت شماست
بزرگترین مسئله که اکثر ما گرفتارش هستیم این است که در وجودمان آتش عشق و علاقه شعله ور نیست هیچ چیز مانع موفقیت یک انسان مشتاق و علاقمند نیست .اگر بتوانید ایمان بیاورید همه چیزبرایتان ممکن می شود به خدا ایمان آورید نه فقط در ظاهر بلکه با اطمینان به او به عنوان راهنمای خود اعتقاد آورید . تفکر مثبت داشته باشید افکار خوب و مثبت همچون تابش نور خورشید بر اتاقی تاریک است که همه جا را روشن می کند باور و ایمان داشته باشید ، همیشه آن چیزی اتفاق می افتد که شما واقعاً باورش دارید . این یک حقیقت است . پس باید باورهای محدود کننده ای که مانع موفقیت شما هستند را شناسایی کنید و آنها را از بین ببرید . هر روز منتظر اتفاق خوبی باشـید ، اگر انتـظار وقـوع چـیزی را داشته باشـید آن چـیـز به وقـوع می پیوندد افکارتان را کنترل کنید ، موفقیت ازطریق کنترل کامل افکار ، اعمال به وجود می آید تلاش و پشتکار داشته باشید ، همۀ موفقیتها و رؤیاهای ما در گرو سخت کوشی است هر چه بیشتر تلاش کنیم موفقیت بیشتری کسب خواهیم کرد صبور باشید ، ما همواره دوست داریم هر چه زودتر به ارزو هایمان برسیم ، به همین دلیل است که در زندگی مان بی قراریم به دیگران کمک کنید . شما تنها در صورتی حقیقتاً خوشبخت و موفق خواهید بود که احساس کنید به دلیل خدمت به دیگران انسان با ارزشی هستید ذهن خود را از تردید و ترس رها کنید و تصور کنید هیچ محدودیتی ندارید به بهترین چیزها فکر کنید . تصویر آن چه را می خواهید در زندگی بیرونیتان داشته باشید ، بسازید شور و شوق داشته باشید کتاب چگونه در فروش از ناکامی به کامیابی رسیدم می گوید : شخص قادر است هر وقت بخواهد سرنوشت خود را عوض کند و آن موقعی است که تصمیم بگیرد و در کار خود شوق و حرارت به خرجبدهد از خودتان تصویر خوبی در ذهن داشته باشید از اشتباهات گذشتۀ خود پند بگیرید و پیش بروید به خودتان اطمینان داشته باشید ، آنگاه خود را دوست خواهید داشت مسئولیت کامل زندگی و آنچه را برایتان پیش می آید به عهده بگیرید همواره ببخشید و فراموش کنید ، اما بگیرید و به خاطر بسپارید با افراد موفق ارتباط برقرار کنید هدف خود را از نظر دور نکنید و همیشه آن را جلوی چشم داشته باشید در زمان حال زندگی کنید ، هر روز به خاطر همان روز زندگی کنید در هر کار فقط برای همان کار فعالیت کنید با افراد باانگیزه و با روحیه همنشینی کنید . در کارهای اجتماعی مشارکت داشته باشید همیشه به دنبال ایدۀ بزرگی باشید ، که زندگی تان را تغییر خواهد داد شهامت داشته باشید : همان شوید که می خواهید تنها در این صورت است که می توانید ستقامت داشته باشید : حضرت محمد (ص) فرمود ه اند : خداوند با کسانی که در برابر مشکلات پایداری می کنند شکرگزار باشیم : وقتی شکر می کنیم روح عالم در ما ایجاد انرژی می کند و آن انرژی موهبت های بعدی را به طرف ما جذب می کند .
يکشنبه 19/9/1391 - 19:31
پسندیدم 0
UserName