مرد یعنی ...
توسط : soltanmoradi

مرد یعنی نوکر بی ادعا

مرد یعنی زایمان ِ بی صدا

مرد می زاید ولی معلوم نیستزبان

طفلکی زاییده یک یا چند تا

مرد یعنی پول ، سفته ، چک ، برات

یا که قبض برق وگاز و آبفا

مرد حس خوب بابا بودن است

آی بابا دست خالی توو نیا

آن قدیما گرچه بابا آب داد

لیک حالا می دهد کوکاکولا

تازه بابا آن قدیما اسب داشت

باید او حالا بگیرد زانتیا

مرد یعنی رستم دستان شدن

خوان او اما شده هفتاد تا

لنگ می انداخت رستم گر که بود

پیش مرد قهرمان شعر ما

مرد شمع است و به گرد نور او

اهل منزل پای کوبان ،پر صدا

هر یکی دارد تقاضایی جدید

از لباس و کفش تا پول وطلا

چون اجابت شد تقاضای همه

می روند از گرد او پروانه ها

مرد یعنی تاکسی سرویس زری

شوفر بی مزد آقا عرشیا

تابع فرمان مامان ِ پری

مجری احکام سخت مرتضی

مرد مثل یک چک واخورده است

خورده اما از صد و هفتاد جا

دید چون او می آید زدور

همسرش با غرغر و با صد ادا

ناگهان چرخیده شد افکار او

مرد شد لولو و زن لطف ِخدا

 

جهت حفظ جان شاعر از گفتن نام و آدرس معذوریم نیشخنداز خود راضی

جمعه 13/8/1390 - 0:13
پسندیدم 0
UserName