بهترین اعمال
توسط : Akhund

سلام دوستان ، صفات نیك وپسندیده از نظر درجه و فضیلت یكسان نیستند برخی از آنها با فضیلت تر از بعض دیگر است . در حدیث شریف امروز رسول اعظم اسلام در جواب عده ای كه از بهترین اعمال ازایشان سؤال می كنند میفرماید : سخاوت خوشخلقی از بهترین اعمال است .
دوستان گرامی ،
سخاوت یعنی بخشندگی و دست ودل باز بودن ، یعنی از آنچه كه خود داریم و از نعمتهای فراوان الهی كه بهره مند هستیم دیگران را نیز برخوردار و بهره مند كنیم به همنوعان و دوستان و برادارن ایمانی خود نیز كمك نموده از آنها دستگیری نماییم البته سخاوت همیشه ملازم با ثروت و دارایی فراوان نیست بلكه طبیعتی است كه جزء وجود آدمی شده است فرد سخاوتمند و لو یك قرص نان داشته باشد آن را با شخص گرسنه همنوع خود قسمت می نماید . صفت دیگری كه رسول گرامی اسلام از آن به عنوان بهترین اعمال یاد می كنند خوش خلقی است. خوش خلقی یعنی اخلاق خوب و نیكو داشتن ،‌خوش برخورد بودن با دیگران ،‌ بشاش و خوشرو بودن ، در ملاقاتها و در مقابل بدیها وسخنان زشت دیگران
تحمل و سعه صدر بیشتر داشتن.
همراهان ارجمند،
كسب وتحصیل چنین صفاتی با تمرین و ممارست حاصل شدنی است پس باید سعی كنیم چنین صفاتی را جزء طبیعت خود نماییم و به صورت عادت در آوریم.

قالوا یا رسول الله أی الأعمال أفضل فقال
السخاء و حسن الخلق
فالزموهما تفوزوا
از رسول پرسیدند: كدام اعمال بهترین اعمل هستند،‌فرمود :‌
سخاوت و بخشندگی و خوش اخلاقی، خود را به این دو صفت بیارایید تا رستگار شوید

ارشاد القلوب ج۱ ص۱۳۷


شنبه 1/5/1390 - 9:45
پسندیدم 0
UserName